Haras sel­gusid Kuu­sa­lu val­la esi­me­sed meist­rid pur­je­ta­mi­ses

459
Purjetamine Haras

ING­RID RAND­LAHT

Kuu­sa­lu val­la spor­dia­ja­luk­ku sai läi­nud nä­da­la­va­he­tu­sel uus pea­tükk – esi­mest kor­da võis­tel­di oma val­las me­da­li­te­le pur­je­ta­mi­ses. Pur­je­ta­mist­ree­nin­gud al­ga­sid Ha­ras 2017. aas­tal, nüüd­seks on har­ras­ta­jaid üle poo­le­sa­ja. Lau­päe­val-pü­ha­päe­val, 10.-11. au­gus­til toi­mus Jahtk­lu­bi­de Lii­du rah­vus­lik­ku ka­lend­ris­se kan­tud Ha­ra re­gatt 2019, mil­le raa­mes vii­di es­ma­kord­selt lä­bi ka Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed.

Meist­ri­võist­lus­te suu­ri­ma osa­le­ja­te ar­vu­ga oli ka maail­mas üle vee­ran­di mil­jo­ni har­ras­ta­ja­ga las­te võist­lusk­lass Op­ti­mist. Ha­ras võist­les sel­les 35 ku­ni 15aas­tast last, kel­lest val­la meist­ri­tiit­lit said oma elu­ko­ha või spor­dik­lu­bi­li­se kuu­lu­vu­se jär­gi püü­da 15.

Pois­te hul­gas kroo­ni­ti Kuu­sa­lu val­la meist­riks äs­ja Ees­ti meist­ri­võist­lus­te eta­pil poo­diu­mi kõr­gei­ma­le ast­me­le tõus­nud Ott Ric­hard Hääl Tam­mis­tu kü­last. Hõ­be­me­da­li päl­vis Rik­hard Ju­ha­ni Va­tu­nen Pe­das­pealt ja pronks­me­da­li Leo­nard Ar­tur Va­tu­nen sa­mu­ti Pe­das­pealt. Tüd­ru­ku­test või­tis val­la meist­ri­tiit­li Su­san­na Ma­ria Jõ­gi Kol­ga-Aab­last, hõ­be­me­da­li­le tu­li Jo­han­na Sü­da Ha­rast ning pronks­me­da­li­le Jes­si­ka Jõe­saar Vi­ha­soost.

Juu­nio­ri­de paa­dik­las­sis Zoom 8 võist­le­sid küm­me sport­last. Val­la meist­riks pur­je­ta­mi­ses kroo­ni­ti Tõ­nis Us­tav Tam­mis­tu kü­last, järg­ne­sid Kul­dar Paal­berg Ta­pur­last ja Kul­dar Sü­da Ha­rast. Pa­ri­maks neiuks osu­tus Ka­ta­ri­na So­fia Jõ­gi Kol­ga-Aab­last.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selts as­tus Ha­ra re­ga­ti­ga ka sam­mu ama­töörs­por­di eden­da­mi­se suu­nas, re­ga­ti­le too­di olüm­piak­las­si paat La­ser, et sel­gi­ta­da täis­kas­va­nu­te klas­si meist­rid pur­je­ta­mi­ses mach ra­ce for­maa­dis. Osa­le­jaid re­gist­ree­rus, neist star­tis 11. Nais­te kon­ku­rent­sis või­tis kuld­me­da­li Ing­rid Rand­laht Uu­rist, hõ­be­me­da­li­le sõi­tis end Sand­ra Liis Hääl Tam­mis­tu kü­last ja pronks­me­da­li­le En­ge­la Ra­ja­mä­gi Ha­rast. Mees­te vä­ga heit­li­kes il­mao­lu­des pee­tud põ­ne­va mach ra­ce võist­lu­se tu­le­mu­sel jäid või­tu ja­ga­ma Sven Ka­das­te Vi­ha­soost ja Jaa­nus Rand­laht Uu­rist. Pronks­me­da­li sai kae­la Ta­nel Mat­si Mäepea kü­last.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la su­ves­por­di­päe­va võit­sid Zum­ba­ta­jad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la kas­va­tab Al­li­ka kü­las köö­gi­vil­ju