Aru­kü­la SK/Mist­ra võist­kond on Ees­ti meis­ter tü­tar­las­te B va­nu­sek­las­si kä­si­pal­lis

88
Va­sa­kult SAND­RA PAR­VE, KA­RO­LII­NA ELII­SE TAM­MA­RU, ANE­TE VA­RE, KAR­MEN VAIK­SAAR, KER­TU SAS­SIAD, ALEK­SAND­RA-JEN­NI­FER MED­NI­KO­VA, CA­RO­LY ARU­VEL, AVE­LI AA­VIK, ees on ANAS­TA­SI­JA PAV­LO­VA ning tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM. Fo­to Ma­ri Möls

Aru­kü­la spor­di­hoo­nes peeti 30. ap­ril­list kuni 1. mai­ni tü­tar­las­te B va­nu­sek­las­si (2005 ja hil­jem sün­di­nud män­gi­ja­te) 2022 Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed kä­si­pal­lis. Viis nais­kon­da sel­gi­ta­sid pa­re­mus­jär­jes­tu­se oma­va­hel üks kord tur­nii­ri­süs­tee­mis lä­bi män­gi­des.

Ees­ti meist­ri­tiit­li või­tis Aru­kü­la SK/Mist­ra nais­kond, tei­se ko­ha saa­vu­tas HC Keh­ra/Pär­nu/Pa­di­se ning kol­man­da ko­ha SK Re­val-Sport/Kop­li.

Aru­kü­la SK/Mist­ra nais­kon­na koos­sei­sus män­gi­sid Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Ane­te Va­re, Ca­ro­ly Aru­vel, Sand­ra Par­ve, Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru, Ker­tu Sas­siad, Ave­li Aa­vik, Kar­men Vaik­saar ja Anas­ta­si­ja Pav­lo­va. Tüd­ru­ku­te tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum, Taa­vi Ti­bar ja Ma­rie Vil­berg.

Tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud HC Keh­ra/Pär­nu/Pa­di­se nais­kon­da kuu­lu­sid Ka­ta­ri­na Üb­ner, Ali­na Bai, An­ge­li­ca Pal­mi, Stel­la Je­pi­selg, Ca­ro­la Ots­pe­re, Ka­ro­la Li­set­te Ep­ner, No­ra Rand­mäe, Kris­tiin Kink, Ali­sa Gra­bars­ka­ja, Su­san Soik­ka, Li­li Mar­leen Va­der, Mir­jam Vil­biks, Kä­di­ly Han­nus ja Mar­ja­na Fo­mi­na. Tree­ne­rid on Too­mas Hein­la, Sii­ri Uus­kü­la ja Kau­po Lii­va.
Aru­kü­la SK/Mist­ra nais­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Ane­te Va­re ning HC Keh­ra/Pär­nu/Pa­di­se nais­kon­na pa­ri­maks Ca­ro­la Ots­pe­re.

Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Ali­na Si­mac­he­va SK Re­val-Sport/Kop­li nais­kon­nast ning pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks No­ra Rand­mäe HC Keh­ra/Pär­nu/Pa­di­se nais­kon­nast.

Aru­kü­la/Mist­ra kä­si­pal­li­tüd­ru­ku­te hooaeg lõp­pes tree­ner And­rus Ro­gen­bau­mi hin­nan­gul edu­kalt: „Võit­si­me oma va­nu­sek­las­sis nii Ees­ti ka­ri­ka kui ka meist­ri­kul­lad. Sel­lest hoo­ajast har­ju­ta­vad kõik tüd­ru­kud koos nais­kon­na­ga, mis on aren­gus suur samm eda­si. Ole­me suut­nud õp­pi­mi­se kõr­valt kor­ra­li­kult tree­ni­da ja tõs­ta tub­lis­ti oma meis­ter­lik­ku­se ta­set.”

Tree­ne­ri sõ­nul oli Aru­kü­la/Mist­ra nais­kond meist­ri­võist­lus­teks häs­ti val­mis. „Alis­ta­si­me kõik vas­ta­sed kind­lalt. Meie män­gi­ja Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va osa­les mit­mel kor­ral Ees­ti koond­nais­kon­na tree­nin­gu­tel. Kar­men Vaik­saar val­mis­tub Ees­ti tüd­ru­ku­te (2006) koon­di­se­ga su­vi­seks Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­teks,” rää­gib And­rus Ro­gen­baum, ning tä­nab kõi­ki toe­ta­jaid: „Suu­red, suu­red tä­nud meie peas­pon­so­ri­le Mist­ra­le ja kõi­ki­de­le meie fän­ni­de­le toe­tu­se eest!”

Eelmine artikkelAru­kü­la koo­li­le Dum­le rah­vas­te­pal­lis esi­me­ne ja kol­mas koht
Järgmine artikkelLok­sa sai EV 100 „Hea ava­lik ruum“ prog­ram­mi­ga kesk­väl­ja­ku idee­ka­van­di