Har­ju­maa pa­ri­mad suu­sa­ta­mi­ses on Kuu­sa­lu ja Aeg­vii­du kool

1219

2. veeb­rua­ril Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses toi­mu­nud Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lus­ed suu­sa­ta­mi­ses või­tis kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses Kuu­sa­lu kesk­kool ning põ­hi­koo­li­dest Aeg­vii­du kool.

Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te 4×1,4 ki­lo­meet­ri tea­te­suu­sa­ta­mi­se või­tis Haab­nee­me kool aja­ga 19.40,4 mi­nu­tit. Tei­seks tu­li Aeg­vii­du koo­li võist­kond (20.33,5) koos­sei­sus He­le­na Raa­va, Me­lo­dy-Ro­se Ka­lev, Anett Lii­sa Parts ja An­na-Lii­sa Lei­ten. Kuu­sa­lu koo­li tüd­ru­kud said 4. ko­ha (28.23,8). Ka pois­test olid pa­ri­mad sa­mad – või­tis Haab­nee­me (19.05,0), 2. ko­ha sai Aeg­vii­du koo­li võist­kond (26.00,2), kus suu­sa­ta­sid Kris­to­fer Rim, Mart Vil­lem Mus­to­nen, Mar­ti Par­ve ja Dar­ren Rim. Kuu­sa­lu kool oli nel­jas (30.39,1) ja Raa­si­ku kool viies (31.37,5).

6.-7. klas­si tü­tar­las­te 4×1,4 ki­lo­meet­ri pik­ku­se dis­tant­si või­tis Viim­si kool (22.18,9), järg­ne­sid Haab­nee­me (24.06,6) ja Aeg­vii­du (24.21,3): Ly Rim, Rai­li Sti­na Reid­la, Kat­rin Tšu­pi­na ja Ma­ria Kub­ja. Kuu­sa­lu koo­l sai 5. ko­ha (32.39,4). 8.-9. klas­si nei­du­de seas said kak­sik­või­du Viim­si koo­li võist­kon­nad (ajad vas­ta­valt 16.03,3 ja 21.51,7). Aeg­vii­du kool sai 3. ko­ha (22.36,0). Võist­kon­da kuu­lu­sid Ker­tu Noor, kes sõi­tis nii esi­mest kui vii­mast va­he­tust, An­na Kub­ja ja Ja­na Meid. Kuu­sa­lu kool lõ­pe­tas 5. ko­ha­ga (24.55,3). 10.-12. klas­si nei­du­de võit läks Jü­ri güm­naa­siu­mi­le (29.28,7), Kuu­sa­lu võist­kond koos­sei­sus Sand­ra Ku­bi, He­le­na Sa­mel­selg, Sand­ra Aas­lav-Kaa­sik ja Ma­rei­ke Aver­son sai 2. ko­ha (31.01,8).

6.-7. klas­si pois­te 4×3 ki­lo­meet­rit või­tis Laag­ri kool (48.35,0) Aeg­vii­du (48.53,8) ees. Aeg­vii­du koo­li võist­kon­nas suu­sa­ta­sid Mar­tin Joo­na Mus­to­nen, Laurts Rüt­man, Ind­rek Noor ja Krist­jan Raa­va. Kuu­sa­lu kesk­kool sai 5. ko­ha (59.11,4). 8.-9. klas­si noor­mees­te sa­ma dis­tant­si või­tis Viim­si kool (38.31,2), taas oli tei­ne Aeg­vii­du kool (41.52,3): Reio Ro­sin, Arp Aar­puu, Ek­ke Tõnn Rüt­man ja Mark Ee­mil Mus­to­nen. Kuu­sa­lu kool sai 5. ko­ha (52.12,0). 10.-12. klas­si noor­mees­te esi­koht läks Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kon­na­le (44.15,16) koos­sei­sus Kaur Taal, Karl Taal, And­reas Mo­za­jev ja Ka­rel Taal.

Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses sai 333 punk­ti­ga esi­ko­ha Kuu­sa­lu kesk­kool, järg­ne­sid Jü­ri (329) ja Viim­si kool (198). Põ­hi­koo­li­de pa­rim oli Aeg­vii­du kool (245 punk­ti), Laag­ri (240) ja Haab­nee­me (197) ees. Ühest alast osa võt­nud Raa­si­ku põ­hi­kool sai 46 punk­ti­ga 5. ko­ha.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la au­ko­da­nik on OLA­VI LII­VAN­DI
Järgmine artikkelAni­ja val­la aren­dus­juht on MEE­LI KUUL