Har­ju­maa jalg­pal­lu­rid alis­ta­sid Hiiu­maa 5:2

1052

Lau­päe­val, 2. sep­temb­ril toi­mus Raa­si­kul Ees­ti jalg­pal­li maa­võist­lus­te mäng Har­ju­maa ja Hiiu­maa mees­kon­da­de va­hel. Aas­ta ta­ga­si män­gi­sid sa­mad võist­kon­nad Kärd­las 2:2 vii­ki ning pe­nal­ti­te­ga või­tis Har­ju­maa 5:3, siis tä­na­vu pe­nal­ti­see­riat va­ja ei ol­nud Har­ju­maa või­tis kind­lalt 5:2.
Vih­mas pee­tud män­gus lõi Har­ju­maa eest kaks vä­ra­vat Pai­de Lin­na­mees­kon­nas män­giv An­der Ott Val­ge, Raa­si­ku Jo­ke­ri män­gi­jad Er­go Tei­no ja Mark­ko Ku­du lõid kumb­ki ühe vä­ra­va ning ühe punk­ti sai Har­ju­maa vas­tas­te oma­vä­ra­vast. Hiiu­maa mõ­le­mad vä­ra­vad lõi Ta­ba­sa­lu JK män­gi­ja Kers­ten Lõp­pe.
Har­ju­maa mees­kon­nas män­gi­sid veel Ran­do Rand­jõe ja Rau­no Pruu­li (FC Jo­ker), Ma­dis Ro­sar, Mar­tin Viik­laid ja Mar­kos Lep­pik (FC Ko­se), Pel­le Poh­lak (FC Ku­res­saa­re), Kas­par Kot­ter (Saue JK Laag­ri), Mar­tin Tše­go­da­jev (JK Ta­ba­sa­lu), Mar­tin Viik­laid, Ren­no Soo­saar (Tal­lin­na FC Flo­ra) ja Jo­han­nes Ku­ke­bal (Pai­de Lin­na­mees­kond), mees­kon­na tree­ner on Pel­le Poh­lak.
Ees­ti maa­võist­lus­tel osa­le­vad kõi­gi maa­kon­da­de ja Tal­lin­na koon­di­sed. Kõik män­gi­vad oma­va­hel ka­hel kor­ral, nii ko­dus kui võõr­sil, igal aas­tal üks matš. 2012. aas­tal al­gu­se saa­nud tur­niir kes­tab 30 aas­tat. Har­ju koon­dis on kõi­gi maa­kon­da­de ar­ves­tu­ses en­di­selt liid­ri­ko­hal.

Eelmine artikkelRemon­did Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la koo­li­des
Järgmine artikkelKol­ga Rah­va Ma­ja par­gis kas­va­vad õp­peaas­ta al­gu­sest 11 kir­si­puud