Ha­ra noo­red pur­je­ta­jad võist­le­sid Kuld­seek­li re­ga­til

603
Hara Seilamise Seltsi võistkond oma Kuldseekli auhindadega. Foto Ingrid Randlaht

ING­RID RAND­LAHT

Tal­lin­nas Pi­ri­tal 37. Kuld­seek­li re­ga­til Taa­vi Oru mä­les­tu­seks esin­da­sid Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si Op­ti­mis­ti klas­sis 5 ja Zoom8 klas­sis 2 sport­last.

Kuld­seek­li re­gatt on olu­li­ne ke­va­di­ne mõõ­du­võtt noor­sport­las­te­le, seal osa­leb ko­gu Ees­ti las­te­pur­je­ta­mi­se pa­re­mik.

Võist­lu­se teeb eri­li­seks mit­me­võist­lu­se for­maat, kus li­saks pur­je­ta­mi­se­le võis­tel­dak­se murd­maa­jook­sus ja uju­mi­ses. Tä­na­vu osa­le­sid re­ga­til re­kor­di­li­selt 63 Op­ti­mis­ti ning 30 Zoom8 klas­si pur­je­ta­jat.

Tu­ge­vas kon­ku­rent­sis saa­vu­tas Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noor pur­je­ta­ja Kul­dar Paal­berg Op­ti­mis­til kõr­ge 5. ko­ha. Ott Ric­hard Hääl sai 19. ko­ha, U12 va­nu­se­rüh­mas oli see 2. tu­le­mus.
Tüd­ru­ku­te uju­mi­ses ja murd­maa­jook­sus sai ala­või­dud Jo­han­na Sü­da, kes oli ka ko­gu võist­lu­se kii­reim uju­ja.

Pois­te Op­ti­mist klas­si uju­mi­ses saa­vu­tas Rik­hard Ju­ha­ni Va­tu­nen 2. ja Kul­dar Paal­berg 4. ko­ha. Murd­maa­jook­sus või­tis Rik­hard Ju­ha­ni Va­tu­nen 3. ko­ha ka­ri­ka. Zoom8 klas­sis uju­mi­se dis­tant­sil oli pois­te kii­reim Kul­dar Sü­da, Tõ­nis Us­tav ujus väl­ja kol­man­da aja.

Kok­ku­võt­tes oli koos suur­te pur­jes­por­di­koo­li­de ja jahtk­lu­bi­de­ga võis­tel­nud Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si võist­kond viies.