GPS-kunst Aru­kü­las – kaar­di­le sai Ees­ti hüm­nist sõ­na ÜLES

1928
TERJE ALVELA, KAIRE SOKOLOV, MELANI TUBLI, EVE SAARE ja LEMBIT RAUD võrdlesid pärast matka oma GPS-joonistusi.

Aru­kü­la ela­ni­ku EVE SAA­RE eest­ve­da­mi­sel kõn­dis 19liik­me­li­ne grupp 5 ki­lo­meet­rit Aru­kü­las, GPS-ra­ken­dus tas­kus tee­kon­da sal­ves­ta­mas.

Kui 19liik­me­li­ne grupp 21. jaa­nua­ri pä­rast­lõu­nal möö­da Aru­kü­la tä­na­vaid lii­kus, tu­li au­to­del kõnd­ja­te­le aeg-ajalt teed an­da – tee ää­ri va­he­ta­des oleks tul­nud GP­Si­ga kaar­di­le joo­nis­ta­tud tä­hed kõ­ve­rad. Au­to­ju­hid olid mõist­vad ning 1,5 tun­di ja 5 ki­lo­meet­rit hil­jem näi­tas Eve Saa­re, et et­te­võt­mi­ne õn­nes­tus, Aru­kü­las on jääd­vus­ta­tud kaar­di­le sõ­na ÜLES, üks Ees­ti hüm­ni 78 sõ­nast. Üle-ees­ti­li­ne et­te­võt­mi­ne on pü­hen­da­tud va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le.

Aru­kü­la ela­nik, Aru­kü­la las­teaia Ruk­ki­lill en­di­ne õpe­ta­ja, prae­gu Pi­ri­ta Ko­se las­teaia õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Eve Saa­re on teh­ni­ka­hu­vi­li­ne. Te­ma eest­ve­da­mi­sel on las­teaias toi­mu­nud nu­ti­tun­nid, teh­ni­ka­sead­meid on ta sa­ge­li ka­su­tu­se­le võt­nud õp­pe­töös, ka GPS-kuns­ti on ta las­te­ga va­rem tei­nud. Kui ta kuu­lis, et plaa­nis on GP­Si ehk asu­ko­ha mää­ra­mi­se sa­tel­liit­na­vi­gat­sioo­ni abil kir­ju­ta­da Ees­ti hüm­ni sõ­nad kaar­di­le, ot­sus­tas an­da pa­nu­se ning kut­sus kam­pa kol­lee­ge ja sõp­ru. Sõ­na ÜLES va­lis ta ju­hus­li­kult, bro­nee­ri­da sai sõ­nu, mi­da kee­gi tei­ne pol­nud veel võt­nud.

Et sõ­na kir­ju­ta­mi­ne GPS abil õn­nes­tuks, võt­tis ta in­ter­ne­tis et­te Aru­kü­la Goog­le-kaar­di ning hak­kas pla­nee­ri­ma, mil­lis­tel tä­na­va­tel tu­leks kõn­di­da, et GPS-ra­ken­dus nu­ti­te­le­fo­nis joo­nis­taks soo­vi­tud sõ­na.

Ta mär­kis, et pla­nee­ri­mi­ne oli põ­nev: „Goog­le’i kaar­dil on joo­nis­ta­da ime­liht­ne. Kui­gi tä­na­vaid on Aru­kü­las pal­ju ja tun­nen neid häs­ti, ei pruu­gi igalt poolt lä­bi pää­se­da, kus tä­he jaoks va­ja. Kui­gi sõ­nu saaks liht­sa­malt kir­ju­ta­da näi­teks põl­lu peal, siis möö­da tä­na­vaid on põ­ne­vam ja sa­mas liht­sam kõn­di­da.”
20. jaa­nua­ril te­gi Eve Saa­re proo­vi­töö koos abi­kaa­sa Tiit Saa­re­ga, nad kõn­di­sid lä­bi lü­he­ma dis­tant­si. Pi­ke­ma tee­kon­na kõn­dis lä­bi Kai­re So­ko­lov, kes ai­tas ot­sus­ta­da pa­ri­ma ra­ja va­li­kut. Sõ­na joo­nis­ta­mi­seks oli kaks või­ma­lust, pi­kem dis­tants li­gi 9 ki­lo­meet­rit või lü­hem um­bes 5 ki­lo­meet­rit: „Tei­ne va­riant oli tee­kon­na pik­ku­selt poo­le lü­hem ning tä­hed pa­re­mi­ni moo­dus­ta­ta­vad. Sel­le ot­sus­ta­si­me selts­kon­na­ga lä­bi­da.”

Põi­ked era­ma­ja hoo­vi ja põl­lu­le
19liik­me­li­ne grupp ko­gu­nes Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul. Et sõ­na kaar­di­le joo­nis­ta­da, peab te­le­fo­nis ole­ma li­saks GP­Si­le ka mõ­ni ra­ken­dus, mis tee­kon­na jääd­vus­tab. Eve Saa­re ka­su­tas ühes te­le­fo­nis ra­ken­dust En­do­mon­do, tei­ses St­ra­vat. Tee­kon­da sal­ves­ta­sid oma te­le­fo­ni veel 4-5 mat­ka­jat.

Tee­kon­na al­gus ja lõpp olid Kün­ka tä­na­val, seal tu­li Eve Saa­rel lu­ba kü­si­da, kas to­hib kor­raks sis­se as­tu­da era­ma­ja hoo­vi, et Ü-tä­he­le saaks te­ha tä­pid. Al­gu­se ja lõ­pu tä­his­tab ra­ken­dus tä­pi­kes­te­na.

Ku­na tä­hed pi­did ole­ma oma­va­hel seo­tud, tu­li mõ­ne kriip­su te­ge­mi­seks tul­la sa­ma teed ta­ga­si ning Põl­lu tä­na­va ää­res põi­ga­ta ka põl­lu­le, mui­du oleks võ­sa et­te jää­nud.

Kõn­di­jad rää­ki­sid, et Eve Saa­re al­ga­tus meel­dis nei­le vä­ga ning ees­mär­gi­ga ter­vi­se­kõnd on ta­va­li­sest pal­ju põ­ne­vam. Aeg-ajalt tu­li neil teel sei­sa­ta­da ning sel­gi­ta­da möö­da­käi­ja­te­le, miks nii suur kamp ini­me­si järs­ku seis­ma jääb ning täp­selt sa­ma teed möö­da ta­ga­si kõn­nib või rist­mi­kel täis­nurk­selt pöö­rab. Kõn­di­da ei toh­ti­nud ka ühest tee ser­vast tei­se, mui­du hak­kaks täht niiöel­da lai­ne­ta­ma, vei­di eba­kor­ra­pä­ra­sust sat­tus Ü-tä­he alu­mis­se os­sa Tal­ve teel.

Eve Saa­re rää­kis, et on jaa­nua­ris kir­ju­ta­nud GP­Si abil Ees­ti kaar­di­le 5 sõ­na, neist 3 saa­tis ta pro­jek­ti kor­ral­da­ja­te­le, need on koos teis­te sõ­na­de­ga pan­dud in­ter­net­ti GPS-kunsti kodulehele. Teised sõnad jäid katsetusteks. Sõna JA tegi ta kaks korda, Pirita Kosel ja Arukülas.

Lisaks kõndis ta ka Pirita Kose lasteaia lapsevanemate ja lastega Tallinna lauluväljakul ja kirjutasid sõna MU. Kolmas Eve Saare organiseeritud sõna oli SINU, mille tegi ta koos seltskonnaga Tallinnas Meriväljal.

Praeguseks on hümnist tegemata veel paarkümmend sõna. Neid enam broneerida ei saa, kuid soovijad võivad võtta sõna ning kaardile kirjutada, korraldajad valivad hümni kõige korrapärasemad.
Aktsioonist on kodulehe andmetel osa võtnud 494 inimest ja 7 koera, kes on kokku liikunud ligi 260 kilomeetrit. Vabariigi aastapäevaks on plaanis kodulehele üles panna kõik sõnad, lisaks pealkiri „Sada aastat Eesti Vabariiki” ning sõna Eesti eri keeltes. Kõige rohkem sõnu on tehtud Tallinnas ja Pärnus, välismaal on kaardile sõnu kirjutatud Kaunases ning Stockholmis.

5kilomeetrine salvestatud sõna algab ja lõpeb Künka tänaval Ü-täppidega.
5kilomeetrine salvestatud sõna algab ja lõpeb Künka tänaval Ü-täppidega.