GET­TER MÄ­GI Keh­rast või­tis et­lus­kon­kur­si

1383

Keh­ra güm­naa­siu­mi 9. klas­si õpi­la­ne Get­ter Mä­gi või­tis õpi­la­s­et­le­ja­te üleriigilise kon­kur­si Har­ju­maa voo­rus 7.-9. klassi õpilaste arvestuses esi­ko­ha. Ta luges Kristiina Ehini luuletust “Ükskord me pakime kokku” ja proosakatkendi Tammsaare “Kõrboja peremehest”. Võist­lus toi­mus 18. jaa­nua­ril Kei­las, nüüd lä­heb Get­ter Mä­gi Har­ju­maad esin­da­ma lõpp­võist­lu­se­le, mis toi­mub 10.-11. veeb­ru­a­ril Ku­res­saa­res. Sü­gi­sel või­tis Get­ter Mä­gi esi­ko­ha oma­loo­min­gu­lis­te luu­le­tus­te esi­ta­mi­se võist­lu­se „Luu­lep­rõmm“ maa­kon­na­voo­rus Tabasalus ning pääses ka selle üle-eestilisele lõppvõistlusele. Get­ter Mä­gi ema­kee­leõ­pe­ta­ja on An­ne Tam­ma­ru.