KERT KRÜS­BAN on va­ba­rii­gi pil­li­mees 2022

286
Kert Krüsban ja president Alar Karis. Foto Martin Kosseson

Ree­del, 25. no­vemb­ril kuu­lu­ta­ti Vil­jan­di Pä­ri­mus­muu­si­ka Ai­das käe­so­le­va aas­ta va­ba­rii­gi pil­li­me­heks lõõt­sa­män­gi­ja Kert Krüs­ban, kes on pä­rit Vi­ha­soo kü­last Kuu­sa­lu val­last. Ta võist­les kon­kur­si lõpp­võist­lu­sel 24 soo­lopil­li­män­gi­ja­ga, fi­naa­lis oli koos Vil­lu Tal­si, Ju­han Suit­su ja Ras­mus Ka­da­ja­ga. Pub­lik hää­le­tas nen­dest võit­jaks Kert Krüs­ba­ni. Tal­le an­dis Va­ba­rii­gi Pil­li­me­he hõ­be­mär­gi üle EV pre­si­dent Alar Ka­ris. Kert Krüs­ba­ni sai au­hin­naks 1500eu­ro­se sti­pen­diu­mi Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt, või­ma­lu­se osa­le­da 2024. aas­tal Ees­ti Pä­ri­mus­muu­si­ka Kes­ku­se kor­ral­da­ta­val kont­sert­tuu­ril ning õi­gu­se esi­ne­da soo­lo­kont­ser­di­ga Vil­jan­di pä­ri­mus­muu­si­ka fes­ti­va­lil. Kert Krüs­ban on 24aas­ta­ne, ta on õp­pi­nud Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis, Lok­sa güm­naa­siu­mis ja muu­si­ka­koo­lis, Ot­sa-koo­lis ja aas­tal 2019 lõ­pe­tas El­le­ri Muu­si­ka­koo­li pä­ri­mus­muu­si­ka eria­lal. Lõõt­sa­män­gu­ga te­ge­leb 17 aas­tat, esi­ne­mist alus­tas an­samb­lis La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud, kus te­da õpe­ta­sid Vii­vi Voo­rand ja Rai­vo Nurm­sa­lu. Kert Krüs­ban üt­les „Ak­tuaal­se­le Kaa­me­ra­le“ an­tud in­terv­juus, et kõik on saa­nud al­gu­se te­ma ko­dust ja pe­re­kon­nast ning ol­nud as­ja­de loo­mu­lik käik. Akor­dio­ni män­gi­sid te­ma va­nai­sa Lem­bit Voo­rand ja onu Ma­ti Voo­rand ning män­gib ema Mer­le Krüs­ban. Kert Krüs­ban õpe­tab lõõts­pil­li­män­gu Tabivere huvikoolis, Tartu Valla Muusikakoolis Lähtel, Viljandi muusikakoolis, Moos­te Rah­va­muu­si­ka­koo­lis ja li­saks soo­loe­si­ne­mis­te­le mu­sit­see­rib an­samb­li­tes Tuu­le­bant, Pär­lin ning Duo Krüs­ban ja Mänd.

Eelmine artikkelViim­si Ar­tiu­mis tun­nus­ta­ti Har­ju aas­ta te­gi­jaid
Järgmine artikkelSõnumitoojas 30. novembril