GARI­NA TOO­MIN­GAS jul­gus­tab osa­le­ma ko­gu­mi­kus „100 luu­le­ta­jat Har­ju­maalt“

414
GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht, har­ras­tus­luu­le­ta­ja Ga­ri­na Too­min­gas hak­kas juu­nis ko­gu­ma Har­ju maa­kon­na ho­bi­poee­ti­delt Ees­ti­maa, pe­re­kon­na, ko­gu­kon­na, ko­du­ga seo­tud luu­le­tu­si, et pan­na need kok­ku EV100-le pü­hen­da­tud luu­le­raa­ma­tus­se „100 luu­le­ta­jat Har­ju­maalt“. Luu­le­tus­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli möö­du­nud ree­del. Nüüd on ta täh­tae­ga pi­ken­da­nud 5. au­gus­ti­ni, sest osa­le­jaid on veel vä­he: „Luu­le­tu­si on prae­gu­seks saat­nud 12 har­ras­tus­luu­le­ta­jat – Aeg­vii­dust, Keh­rast, Voo­selt, Raa­si­kult, Kuu­sa­lust. Tean pä­ris pal­ju­sid, kes kir­ju­ta­vad saht­lis­se, kuid ol­lak­se ta­ga­si­hoid­li­kud. Sel­gi­tan, et nüüd on või­ma­lus aval­da­da oma loo­min­gut ka neil, kel­le luu­le­tus mui­du trük­ki ei jõuaks.“ Ta li­sas, et ka need ho­bi­luu­le­ta­jad, kes on oma ku­lu­de­ga and­nud väl­ja en­da luu­le­tus­te raa­ma­tu, võik­sid loo­min­gus seast ot­si­da ko­du, pe­re, ko­du­maa­ga seo­tud luu­le­tu­se ja saa­ta tal­le. Va­nu­se­pii­ran­gut po­le. Ko­gu­mi­ku väl­jaand­mist ra­has­tab Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit. Saa­de­tud luu­le­tu­sed on ka­vas et­te kan­da Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul 19. au­gus­til toi­mu­val luu­le­peol.

Eelmine artikkelAeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja kon­kurss
Järgmine artikkelKiiu Soo­ne ni­mi on nüüd EMG Kar­jää­rid OÜ