Foto­näi­tus ja aja­loo­se­mi­nar „Kuu­sa­lu vald 80“

412

Kuu­sa­lu val­la juu­be­li­le pü­hen­da­tud aja­loo­se­mi­na­ri ning fo­to­näi­tu­se kor­ral­da­sid Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja Kol­ga­kü­la Selts. Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ko­gu­nes ree­de, 25. jaa­nua­ri pä­rast­lõu­nal sa­da­kond aja­loo­hu­vi­list.

Es­malt ava­ti rah­va­ma­ja fua­jees ja ga­le­riis näi­tus „Kuu­sa­lu ale­vik va­na­del fo­to­del“ – 32 suu­ren­da­tud fo­tot ja Kuu­sa­lu ale­vi­ku pla­nee­rin­gu­kaart 1933. aas­tast.

Fo­to­näi­tu­se koos­ta­nud ko­du-uu­ri­ja Sven-Olav Paa­vel rää­kis ava­mi­sel, kui­das sün­dis näi­tu­se idee: „Fa­ce­boo­ki-gru­pis Kuu­sa­lu Aja­lu­gu pos­ti­ta­ti aja­loo­li­si fo­to­sid, mi­da ka­su­ta­jad usi­nas­ti kom­men­tee­ri­sid. Tek­kis mõ­te ko­gu­da neist hu­vi­ta­va­mad kok­ku, täien­da­da li­sain­fo­ga ja te­ha eral­di näi­tus. Es­malt oli plaan kok­ku pan­na va­lik laie­mat piir­kon­da ka­jas­ta­va­test pil­ti­dest, aga rah­va­ma­ja po­le kum­mist. Ot­sus­ta­sin, et jää­vad pil­did ai­nult Kuu­sa­lu ale­vi­ku koh­ta. Erand on fo­tod Kiiu val­la­ma­ja­dest, va­nim neist 1899. aas­tast. Need pil­did haa­ku­sid aja­loo­se­mi­na­ri tee­ma­ga „Kuu­sa­lu vald 80“.“

Ta tut­vus­tas eral­di mõn­da va­ne­mat pil­ti, eri­ti juh­tis tä­he­le­pa­nu ühe­le va­ni­ma­le kva­li­teet­se­le üles­võt­te­le Kuu­sa­lu ki­ri­kust, mis pä­ri­neb ilm­selt 1901. aas­tast.

„Ku­na ma­ter­ja­li on ko­gu­ne­nud pal­ju, võiks ale­vi­kust teh­tud fo­to­dest edas­pi­di pan­na kok­ku ja trük­ki­da al­bu­mi, mi­da on hea kü­la­lis­te­le kin­ki­da. Ei teeks pa­ha koos­ta­da sel­li­ne al­bum ka kogu val­la koh­ta,“ ar­vas ta.

Se­mi­na­ri­päe­vaks and­sid korral­da­jad väl­ja brošüü­ri „Kuu­sa­lu vald 80“, kus on näi­tu­se ka­ta­loog, Sven-Olav Paa­ve­li teks­tid Kuu­sa­lu ale­vi­ku ku­ju­ne­mi­sest ja Kuu­sa­lu esi­mes­test päe­va­pilt­ni­kest ning Kol­ga aja­loo­la­se Ott Sand­ra­ku koos­ta­tud aja­loo­li­ne üle­vaa­de Kuu­sa­lu ko­ha­li­kust oma­va­lit­su­sest. Brošüür on ta­su­li­ne, saab os­ta rah­va­ma­jast.

Näi­tus jääb Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja märt­si lõ­pu­ni. „Olek­si­me rõõm­sad, kui näi­tus oleks edas­pi­di eks­po­nee­ri­tud ka mu­jal Kuu­sa­lu val­la teis­tes piir­kon­da­des,“ tea­ta­sid kor­ral­da­jad.

Rah­va­ma­ja saa­lis an­dis Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht ja „EV100 igas kü­las“ Ida-Har­ju koor­di­naa­tor Kai­sa Lin­no Tor­mi­se-selt­si te­gev­ju­hi­le Ul­vi Ran­na­le üle „EV 100“ kin­gi­tus­te plaa­di. Se­mi­nar, näi­tus ja brošüür on kor­ral­da­ja­te kin­gi­tus Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaks. Ul­vi Rand üt­les, et kin­gi­tu­sep­laat jääb esial­gu näi­tu­se juur­de, prae­gu on kin­ni­ta­tud Kuu­sa­lu ale­vi­ku plaa­ni kõr­va­le. Kui näi­tus viiak­se mu­ja­le, lä­heb kaa­sa ka kin­gi­tu­sep­laat, hil­jem jääb see Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja sei­na­le.

Aja­loo­se­mi­nar kes­tis viis tun­di. Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi tea­dur Hei­ki Pär­di rää­kis Kuu­sa­lu al­vi­ku ar­hi­tek­tuu­rist, Ott Sand­rak Kuu­sa­lu val­la aja­loost ja tei­ses et­te­kan­des tut­vus­tas Bri­ti agen­ti Ro­nald Set­hi, Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier kõ­ne­les Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na koo­li­dest, Kol­ga mõi­sao­ma­ni­ku esin­da­ja Mee­lis Ron­do bo­heem­li­kust mõis­ni­kust Eric Sten­boc­kist. Kuu­sa­lu val­la en­dis­test val­la­juh­ti­dest osa­le­sid ja mee­nu­ta­sid val­la al­gu­sae­gu Ur­mas Kirt­si, Ta­jo Ka­da­jas ja Enn Kirs­man. Järg­nes sõit Kii­du, val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si te­gi õh­tu­se eks­kur­sioo­ni re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sas, mil­les asub Kuu­sa­lu val­la­ma­ja. Hu­vi­li­si ko­gu­nes mõi­sa poo­le­sa­ja rin­gis. Pä­rast ring­käi­ku pa­ku­ti mõi­sa saa­lis tor­ti. Se­mi­na­ril rää­gi­tut ka­jas­ta­me põh­ja­li­ku­malt järg­mis­tes Sõ­nu­mi­too­ja­tes.