Fes­ti­va­lil „Mär­ka“ vaa­da­ti Kuu­sa­lu, Kol­ga, Lok­sa ja Aru­kü­la noor­te lü­hi­fil­me

1086
Kuusalu keskkooli 12. klassi filmitiimist olid festivalil OSKAR PAISTE, ELIISE RIIMAND ja MATTIAS IDAVAIN. Paremal festivali peakorraldaja KRISTA ALLIK.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rient ja mit­me lü­hi­fil­mi au­tor MAT­TIAS IDA­VAIN hak­kab Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses ju­hen­da­ma fil­mi­rin­gi.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus kor­ral­das fil­mi­fes­ti­va­li, mil­le jaoks pa­lu­ti ümb­rus­kon­na noor­tel te­ha uu­si fil­me või tut­vus­ta­da va­rem teh­tut. Fes­ti­val toi­mus Kuu­sa­lu, Lok­sa ja Vi­hu­la (nüüd­ne Hal­ja­la) val­la piir­kond­li­ku koos­töög­ru­pi ka­heaas­ta­se noor­soo­tööp­ro­jek­ti raa­mes. Fes­ti­va­li­le saa­de­ti kok­ku 15 lü­hi­fil­mi pik­ku­se­ga 5-6 mi­nu­tit. Neid vaa­da­ti ühi­selt möö­du­nud lau­päe­val Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Fes­ti­val lõp­pes Ees­ti män­gu­fil­mi­ga „Selt­si­mees laps“.

Kuu­sa­lu koo­li vi­list­las­te fil­mid
Es­malt sai nä­ha kah­te va­ne­mat fil­mi, mil­le au­to­rid on Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed. Esi­me­ne neist val­mis 15 aas­tat ta­ga­si, 2003. aas­tal. Tol­leaeg­ne 10. klass koos klas­si­ju­ha­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu­ga te­gi güm­naa­siu­mio­sa õpi­las­te jõu­lu­peoks Võ­sa-Pet­si te­le­saa­te fil­mi­va­rian­di „Kuu­sa­lu KK po­lit­seik­roo­ni­ka“, kus peao­sa­list, saa­te­juh­ti Pee­ter Võ­sa män­gis Ur­mo Ris­ti­saar, prae­gu­ne Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge.

Ur­mo Ris­ti­saar ja Sai­ma Kal­lion­si­vu olid festivalil kohal. Nad mee­nu­ta­sid, kui­das ei ol­nud teh­ni­kat, neid ai­tas Bal­ti Fil­mi- ja Mee­diains­ti­tuu­dis õp­pi­ma asu­nud Ras­mus Me­ri­voo.

Tei­ne näi­da­tud film oli 2014. aas­tal loov­töö­na val­mi­nud do­ku­men­taal­film „Taa­vi“ – Kuu­sa­lu koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­jast ja di­ri­gen­dist Taa­vi Es­kost. Au­to­rid on Ker­li Kuus­pa­lu ja Bir­git Ee­sa­lu, ai­tas Kris­tin Ka­la­mees.

Ker­li Kuus­pa­lu ju­tus­tas, kui­das õpe­ta­ja Taa­vi Es­ko fil­mi val­mi­mi­se­le ak­tiiv­selt kaa­sa ai­tas, rää­kis häs­ti ja kut­sus neid en­da­le ko­ju, kus on üles võe­tud suur osa fil­mist.

„Tüd­ruk pu­na­ses Gol­fis“
Kol­man­da pi­ke­ma fil­mi­na sai vaa­da­ta Tal­lin­na 32. kesk­koo­li vi­list­las­te Meel Pa­lia­le, Ur­met Pil­vin­gu ja Kol­gast pä­rit Ülo Pa­ju­tee män­gu­fil­mi „Tüd­ruk pu­na­ses Gol­fis“. Au­to­rid kõ­ne­le­sid pä­rast fil­mi, et õp­pi­sid koo­lis mul­ti­mee­dia suu­nal ning te­gu on õp­pe­töö raa­mes teh­tud fil­mi­ga. Võt­te­ko­had olid pea­mi­selt Kol­ga ja Kol­ga­kü­la ümb­ru­ses. Film on osa­le­nud noor­te­fil­mi­de fes­ti­va­li­del Ees­ti ning ka Sak­sa­maal. Au­to­reid on mär­ga­tud, prae­gu tee­vad koos­tööd Ees­ti pro­fes­sio­naal­se­te fil­mi­te­gi­ja­te­ga, kir­ju­ta­vad st­se­naa­riu­mi pi­ka­le fil­mi­le.

Ar­vu­ti­sõl­tu­vus, kri­mi- ja lii­ku­mis­lood
Mit­mes lü­hi­fil­mis kä­sit­le­ti noor­te ar­vu­ti­sõl­tu­vust, oli kri­mi­naal­seid süžee­sid ning lii­ku­mi­se­ga seo­tud lu­gu­sid.

Lok­salt saa­de­ti fes­ti­va­li­le kaks fil­mi. „Po­si­tiiv­sus ja hea tu­ju on nak­ka­vad“ au­to­rid on Lok­sa güm­naa­siu­mi 5. ja 6. klas­si õpi­la­sed Vik­to­ria Ga­li­na, Ali­na Gor­ša­no­va ja Krist­jan Ger­gerdt. Lok­sal toi­mu­sid ka­hel su­vel kul­tuu­ri­kes­ku­se töö­ta­ja ja MTÜ Lok­sa Aren­dus­kes­kus ju­hi Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va eest­ve­da­mi­sel noor­te fil­mi­laag­rid. Ma­ri­ja Kudr­ja­ko­va kui Kuu­sa­lu, Lok­sa ja Vi­hu­la koos­tööp­ro­jek­ti juht pak­kus laag­ris osa­le­nud noor­te­le, et võik­sid fes­ti­va­list oma fil­mi­ga osa võt­ta.

Teist fil­mi „Kas­vuea ük­sin­dus“ tut­vus­tas Lok­sa güm­naa­siu­mi vi­list­la­ne Kris­ti­na Sy­rom­jat­ni­ko­va. Te­ma film oli fes­ti­va­lil näi­da­tust kõi­ge tõ­si­sem, tu­gi­neb noor­te ve­ne­keel­se­tes in­ter­ne­ti­foo­ru­mi­tes kir­ju­ta­tud mõ­te­te­le ük­sin­du­sest, ma­sen­du­sest, hak­ka­ma­saa­mi­sest.

Kol­ga õpi­las­te töö­dest näi­da­ti 9. klas­si nei­du­de Ca­rol Lau­ren­di, Cat­lyn Re­ba­se, Kert­tu Saag­pa­ki ja Kert­tu Pa­ju­met­sa fil­mi „Se­po“, mis val­mis üle­koo­li­li­seks vi­deo­kon­kur­siks.

Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­te fil­me oli fes­ti­va­lil 7, neist kol­me režis­söör on 12. klas­si õpi­la­ne Mat­tias Ida­vain. „Ano­nüüm­sed al­ko­hoo­li­kud“ on fil­mi­tud koos Os­kar Pais­te, Eli­na Par­ve, Elii­se Rii­man­di ja Car­men Tii­na­se­ga. Film valmis möö­du­nud ke­va­del, kui nad osalesid Aru­kü­la koo­lis kor­ral­da­tud „Fil­mis­por­dis“. Koos klas­si­kaas­las­te­ga teh­tud film „Ohud“ rää­gib Kuu­sa­lu kui tur­va­li­se koo­li või­ma­li­kest oht­li­kest koh­ta­dest. Kolmas Mattias Idavainu tiimi film oli „Back trap“.

Kuu­sa­lu koo­li en­di­ne õpi­la­ne Elar Meis­ter Tal­lin­na Po­lü­teh­ni­ku­mi 12. klas­sist tut­vus­tas oma fil­mi „An­na mul­le roh­kem ae­ga“, mis rää­gib õpi­las­te üle­koor­ma­tu­sest ja aja­puu­du­sest.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­te loo­min­gust oli fes­ti­va­lil veel kaks fil­mi tee­mal „Lii­ku­mis­vii­sid“. Ühe au­to­rid on 7. c klas­sist Mar­ten Mänd, Kul­dar Paal­berg ja Hen­ri Kal­las­te, tei­se Li­se­lot­te Pik­ko­ja, Rii­ne Roos ja Jo­han­na Peen­sa­lu.

Kü­la­lis­te­na osa­le­sid Kuu­sa­lu fes­ti­va­lil „Mär­ka“ Aru­kü­la põ­hi­koo­li 8. b klas­si õpi­la­sed Ma­tis Uus­puu, Mih­kel Kon­no ja Mai­ro Trump. Ne­mad kõ­ne­le­sid, kui­das said teh­tud fil­mid „Aa­du, Pee­du, Tsee­du“ ja „Raa­si­ku dii­le­rid“ ning „Ar­vu­ti­sõlt­la­ne“, kus osa­les ka Kris­to­fer Bau­man. Osad fil­mid on üles võe­tud ja kok­ku pan­dud „Fil­mis­por­dil“ – an­tak­se tee­ma ja päe­va lõ­puks tu­leb film üles võt­ta ning kok­ku mon­tee­ri­da. Ku­na fil­min­dus meel­dib, ka­van­da­vad ja tee­vad nad fil­me ka väl­jas­pool „Fil­mis­por­di“ üri­tust.

Aru­kü­la noor­te fil­mi­dest sai nä­ha veel „Ti­ge­dad ti­bid“, mil­le au­to­rid on 5.-9. klas­si neiud Elii­se Tam­me­soo, An­na­bel Saul, Ai­li Al­li­kas, Bir­git­ta Puus­ta, Anett Er­mel, Õie Eti Laas ja Lui­sa Kuu­sik. Nõu an­dis koo­li fil­mi­rin­gi ju­hen­da­ja Cris­ti­na Kas­ka.

Koos­töös ju­hen­da­ja­ga on val­mi­nud ka „Kät­te­maks Raa­si­ku moo­di“, mil­les osa­le­sid 5.-8. klas­sist Triin Tuisk, Ca­ro­la Kink, An­na­bel Saul ja Kir­si Elis Ree.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se fil­mi­ring
Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi ra­has­ta­tud pro­jek­tist „Tõr­ju­tus­ris­kis noor­te kaa­sa­mi­ne ja noort töö­hõi­ve­val­mi­du­se pa­ran­da­mi­ne“ sai Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus toe­tust nii fil­mi­fes­ti­va­li kui ka fil­mi­rin­gi käi­vi­ta­mi­seks va­ja­li­ku teh­ni­ka soe­ta­mi­seks.

Fil­mi­ring alus­tab Mat­tias Ida­vai­nu ju­hen­da­mi­sel käe­s­ole­val nä­da­lal. Rin­gi jaoks on Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se ehk Köst­ri­ma­ja tei­se­le kor­ru­se­le fo­to- ja fil­mi­nurk. Sin­na on pro­jek­tist saa­dud 6500 eu­ro eest os­te­tud fil­mi­kaa­me­ra ja sta­tiiv, fo­toa­pa­raat, mon­tee­ri­mi­seks va­ja­li­ku võim­su­se­ga ar­vu­ti koos prog­ram­mi­ga, val­gus­tid, ro­he­li­ne fo­to­sein ja muud va­ja­lik­ku.

Mat­tias Ida­vain üt­les, et fil­mi­rin­gi on end kir­ja ju­ba pan­nud küm­me­kond noort 6.-12. klas­si­ni. Es­malt õpi­tak­se kaa­me­rat tund­ma ja mon­tee­ri­mist, ka­vas on koos pan­na kok­ku st­se­naa­rium ja te­ha ühi­ne film.
Peakorraldaja Kris­ta Al­lik: „Kui pa­lu­si­me noor­telt ka­heaas­ta­se ühisp­ro­jek­ti et­te­võt­mis­teks ideid, oli üks soov, et võiks ha­ka­ta fil­me te­ge­ma ja saaks teis­te fil­me vaa­da­ta. Sel­lest sün­dis fil­mi­fes­ti­va­li idee. Nõu ja abi andsid filmiringi tehnika ostmisel Ras­mus Me­ri­voo ning staabi- ja sidepataljoni Teavituskeskus. Fil­mi­fes­ti­va­li ta­ga­si­si­de on ol­nud kii­tev ning loo­dan, et ea­kaas­las­te fil­mi­de vaa­ta­mi­ne ja autorite­ga koh­tu­mi­ne mo­ti­vee­ris fil­me te­ge­ma.“

Kõi­gi näi­da­tud fil­mi­de tegijad said kin­gi­tu­seks Coca-Cola Plaza kinopileti.