Esi­me­ne Üm­ber Ka­ha­la Jär­ve Jooks toi­mus su­vi­ses kuu­mu­ses

179
Esimese Ümber Kahala Järve jooksu võitjad. Foto Kristi Ruse

Vaa­ta­ma­ta eba­ta­va­li­se­le su­ve­kuu­mu­se­le oli 28. au­gus­til esi­me­se Üm­ber Ka­ha­la Jär­ve Jook­su star­ti ko­gu­ne­nud 41 sport­last, kel­lest 40 ka lõ­pe­tas.

Dis­tants, mis kul­ges lä­bi Ka­ha­la jär­ve ümb­rit­se­va­te kü­la­de, oli 14,7 ki­lo­meet­rit pikk. Nii mõ­nes­ki kü­las, mi­da jooks­jad lä­bi­sid, olid tee äär­de ko­gu­ne­nud ini­me­sed, et sport­las­te­le kaa­sa ela­da ja värs­ken­da­vat joo­gi­poo­list pak­ku­da.

Väl­ja oli kuu­lu­ta­tud kuus võist­lusk­las­si: me­hed 17-49, nai­sed 17-49, me­hed 12-16, nai­sed 12-16, me­hed 50+ ja nai­sed 50+. Ai­nus võist­lusk­lass, kus sel kor­ral jäi au­hind väl­ja and­ma­ta oli nai­sed 50+, mil­le ai­nu­ke re­gist­ree­ru­nu oli sun­ni­tud vi­gas­tu­se tõt­tu star­di kau­ge­mas­se tu­le­vik­ku lük­ka­ma. Noo­rim ra­ja­le läi­nu oli 15 ja va­nim 83aas­ta­ne.

Esi­me­se Üm­ber Ka­ha­la Jär­ve Jook­su re­kor­di jook­sis As­ko Vald­mann, kes võist­les mees­te 17-49 ar­ves­tu­ses. Jook­su üld­või­du tõi tal­le aeg 57 mi­nu­tit ja 10,8 se­kun­dit. Nais­te 17-49 ar­ves­tu­ses tu­li võit­jaks An­ni­ka Roos­leht aja­ga 1 tund 11 mi­nu­tit ja 0,8 se­kun­dit. Mees­te 12-16 klas­sis või­tis Uku Trol­la aja­ga 1 tund 6 mi­nu­tit ja 29,9 se­kun­dit ning nais­te 12-16 klas­sis saa­vu­tas esi­ko­ha Liis­bel Al­met aja­ga 1 tund 29 mi­nu­tit ja 19,2 se­kun­dit. 50+ mees­test tu­li esi­me­seks Ana­to­li Män­ni aja­ga 1 tund 33 mi­nu­tit ja 59,1 se­kun­dit.

Kõik osa­le­jad said dip­lo­mi ja mä­les­tus­me­da­li, võit­jad läk­sid ko­ju ka­ri­ka ja Ra­de­ma­ri kin­ke­kaar­di­ga.

Jook­su kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de on ra­hu­lo­lev – see, mis eel­mi­sel aas­tal te­ge­ma­ta jäi, sai nüüd teh­tud. Ta loo­dab, et ehk on loo­dud uus jook­sut­ra­dit­sioon, mis pae­lub li­saks ko­ha­li­ke­le ka sport­la­si kau­ge­malt. „Nal­ja­ga poo­leks võiks esi­mest Üm­ber Ka­ha­la Jär­ve Jook­su ni­me­ta­da ju­ba prae­gu rah­vus­va­he­li­seks võist­lu­seks, sest olid ju star­dis nel­ja eri­ne­va rii­gi sport­la­sed,” rää­kis ta.

Ees­tis on ole­mas jär­ve­jook­su­de sa­ri. Jan­no Laen­de mõ­tisk­leb, et miks ei võiks ka Üm­ber Ka­ha­la Jär­ve Jooks sin­na pür­gi­da: „Kui sin­na kuu­lu­va­te jook­su­de dis­tant­se võr­rel­da, siis Ka­ha­la oleks neist kõi­ge pi­kem.”

Üm­ber Ka­ha­la Jär­ve Jooks on tu­le­mas ka järg­mi­sel aas­tal.

Eelmine artikkelHara ja Kuu­sa­lu pur­je­ta­ja­te edu­kad star­did Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel
Järgmine artikkelIda-Har­jus läks esi­mes­se klas­si 226 last