Ekst­rö­mi mar­sil on see­kord kont­ser­did ja ki­no­sean­sid

1271

MTÜ Est­lan­der kor­ral­dab tä­na­vu­se Ekst­rö­mi mar­si lau­päe­val, 27. jaa­nua­ril. Taas al­gab marss Kol­ga mõi­sa juu­rest, en­ne mat­ka­ra­da­de­le mi­ne­kut esi­tab Front­li­ne Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja tee­ma­li­se näi­dis­la­hin­gu.

Sa­maaeg­selt mat­ka­ga on mõi­sa juur­de ja ka ra­da­de­le ka­van­da­tud kul­tuu­rip­rog­ramm. Mõi­sas tu­leb va­na­va­ra­laat. Es­ma­kord­selt ava­tak­se Ekst­rö­mi Ajas­tu­ki­no – fil­mi „No­vem­ber“ näi­da­tak­se mõi­sa pea­hoo­ne ruu­mi­des, kus olid fil­mi võt­ted. Ka näi­da­tak­se esi­mest Va­ba­dus­sõ­ja-fil­mi „Noo­red Kot­kad“.

Mat­ka­ja­te­le on rajal kont­ser­did. Esinejad on Raud­sil­la puh­ke­kes­ku­se suu­res ko­jas – mat­ka­ra­jad lä­bi­vad Raud­sil­lat. Li­saks Muuk­si Lin­na­mäel „Põh­ja­tä­he“ mä­les­tus­mär­gi juu­res ja ka mujal.

Kol­ga mõi­sas on mar­si ajal ava­tud töö­toad ja se­pi­ko­da. Töö­tab koh­vik. Mat­ka­jad saa­vad taas va­li­da kol­me eri pik­ku­ses ra­ja va­hel: 30, 17 ja 7 ki­lo­meet­rit. Ra­da­de­le pai­gu­ta­tak­se kok­ku üle 20 vä­li­tua­le­ti.

Ekst­rö­mi mar­si pea­kor­ral­da­ja Er­ki Vaik­re MTÜst Est­lan­der: „Ekst­rö­mi marss on tea­dao­le­valt Eu­roo­pa suu­rim ko­da­ni­kual­ga­tu­se kor­ras lä­bi­vii­dav ava­lik rah­va­matk. Kind­las­ti on ka maail­mas üks suu­ri­maid. Tä­na­vu­seks prog­noo­si­me osa­le­jaid 2500 rin­gis. Tu­le­mas on osa­le­jaid li­saks ko­du­maa­le ka Soo­mest, Root­sist, Taa­nist, Hol­lan­dist ja USAst. Mui­du­gi sõl­tub osa­le­ja­te täp­ne arv sel­le päe­va il­mast.“

Ekst­rö­mi mars­si ai­ta­vad kor­ral­da­da ja lä­bi viia sa­da­kond va­ba­taht­lik­ku Kol­ga kan­dist, aga ka kau­ge­malt. Et­te­võt­mist toe­ta­vad Nor­dic Hou­ses KT, Kuu­sa­lu vald, Kol­ga mõis, Raud­sil­la puh­ke­kes­kus, Kol­ga Aren­dus MTÜ, Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal, Kol­ga muu­seum, Front­li­ne Ees­ti, Nä­kial­li­ka Töö­riis­ta­muu­seum.

Eks­tö­mi marss on nel­jan­dat kor­da, kaks va­ra­se­mat star­ti olid Kuu­sa­lu val­las Valk­las, mul­lu es­ma­kord­selt al­gas matk Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne juu­rest.

Eelmine artikkelAeg­vii­dus töö­tab OÜ Vel­ko AV klien­di­tee­nin­da­ja
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu aru­te­lud ko­gu­vad hoo­gu