Ehe­dad Ela­mu­sed La­he­maal oli tu­ris­mi­mes­sil Lää­ne-Vi­ru bok­sis

2397
Tu­ris­mi­mes­sil tut­vus­ta­sid võr­gus­tik­ku Ehe­dad Ela­mu­sed La­he­maal MA­RE VEER­SA­LU Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lust, KAI­SA LIN­NO Kol­ga­kü­la selt­sist ja TII­NA KUU­LER Val­ge­jõe Vei­ni­vil­last.

MTÜ Kol­ga­kü­la Selts te­gev­juht KAI­SA LIN­NO on La­he­maa Ehe­da­te Ela­mus­te uue aren­dusp­ro­jek­ti eest­ve­da­ja.

Kes möö­du­nud nä­da­lal Ees­ti suu­ri­mal tu­ris­mi­mes­sil Tou­rest Har­ju­maa bok­si kii­kas, sealt suurt selts­kon­da eest ei leid­nud, esin­da­tud olid tun­tu­mad tõm­be­numb­rid Vii­kin­gi­te Kü­la või Viim­si Ran­na­rah­va muu­seum, or­ga­ni­sat­sioo­ni­dest SA Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus.
Ida-har­ju­ka­te­le tut­ta­vaid nä­­gu­sid võis lei­da hoo­pis Lää­ne-Vi­ru­maa bok­sist: seal te­gut­se­sid võr­gus­ti­ku Ehe­dad Ela­mu­sed La­he­maal liik­med Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus­ta­lu Uu­ri kü­las ning Kol­ga­kü­la Selts. Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la, kes kuu­lub sa­mu­ti võr­gus­tik­ku, oli mes­sil Ees­ti Toi­du­tee võr­gus­ti­ku selts­kon­na­ga.
Lau­päe­val, 11. veeb­rua­ril toi­me­ta­sid Ehe­dad Ela­mu­sed La­he­maal le­ti ää­res Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus­ta­lu pe­re­nai­ne Ma­re Veer­sa­lu ning Kol­ga­kü­la Selts te­gev­juht Kai­sa Lin­no. Kesk­päe­val tu­li nen­de juur­de Tii­na Kuu­ler Val­ge­jõe Vei­ni­vil­last ning ai­tas lä­bi viia lo­te­rii – au­hin­naks oli et­te­võt­te vil­li­tud ko­du­vein.
Võr­gus­ti­ku üks uu­si­maid liik­meid on Kol­ga­kü­la Selts, mil­le juht Kai­sa Lin­no on võt­nud en­da üle­san­deks võr­gus­ti­ku tun­tust tõs­ta: Lea­de­ri toel on neil al­ga­mas 2aas­ta­ne pro­jekt, mil­le käi­gus õpi­vad võr­gus­ti­ku liik­med, kui­das te­ha ühis­tu­run­dust, käia mes­si­del. Plaa­nis on uuen­da­da ko­du­leh­te, te­ha tu­run­dusp­laan. Sel­leks on pal­ga­tud men­tor, nõu ja jõu­ga on võr­gus­ti­ku­le abiks üle-ees­ti­li­ne maa­tu­ris­mi võr­gus­tik.
Kai­sa Lin­no lau­sus, et tu­ris­mi­tee­ma on tal­le sü­da­me­lä­he­da­ne, ta on ka EV 100 kü­la­de üri­tus­te Ida-Har­ju­maa koor­di­naa­tor: „Kol­ga­kü­la selts on ju­ba mõn­da ae­ga Ehe­da­te lii­ge. Ole­me võr­gus­ti­kus ai­nu­ke selts, kui­gi al­gu­ses oli te­gu ta­lu­de võr­gus­ti­ku­ga, võib ehe­daid ela­mu­si pak­ku­da ka selts, vaa­ted on meil sar­na­sed.”
Võr­gus­ti­ku asu­tas üle 10 aas­ta ta­ga­si Kuu­si­ku loo­dus­ta­lu pe­re­nai­ne Sir­je Kuu­sik Kadrina vallast. Nüüd­seks on võr­gus­ti­kus 17 lii­get, Har­ju­maalt Kuu­sa­lu val­last Kol­ga­kü­la selts, Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lu Uu­ri kü­last, Lee­si­kal­da puh­ke­ma­ja Lee­si kü­last, Pu­di­soo puh­ke­ma­ja Pu­di­soo kü­last, Kär­ka puh­ke­ma­ja Suur­pealt, Ülea­ru tu­ris­mi- ja rat­sa­ta­lu Kem­ba kü­last, Va­na-Sir­ge küü­li­ku­ta­lu Kal­mest ning Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la. Üle­jää­nud liik­med on La­he­maa Lää­ne-Vi­ru osast.
Kai­sa Lin­no ütles, et La­he­maa Har­ju­maa pool on muu­tu­nud ak­tiiv­se­maks ning sel­le üle on tal hea meel: „On et­te hei­de­tud, et Kuu­sa­lu vald on Har­ju­maa tu­ris­mi­koos­töös nõrk. La­he­maa on Lää­ne-Vi­ru­maa poo­le kal­du, roh­kem tea­tak­se Palm­se, Sa­ga­di, Vi­hu­la mõi­sa. Püüa­me tuua La­he­maa tun­tust ka Har­ju­maa poo­le. Vä­ga äge, et koos­töö­võr­gus­tik on pü­si­nud üle küm­ne aas­ta ning igas kuus on kel­le­gi juu­res koo­so­lek, kus aru­ta­tak­se ühis­tu­run­dust ja tu­le­vi­ku­plaa­ne.”
Ta sõ­nas, et mes­sil oli mõist­lik ol­la Lää­ne-Vi­ru­maa bok­sis: „Har­ju­maa ot­sus­tas mes­sil teist­moo­di lä­he­ne­mi­se ka­suks, maa­kon­na­na ei olnud mõ­tet eral­di väl­ja tul­la. Ol­lak­se ja­gu­ne­nud võr­gus­ti­ke pun­ti­des­se, pal­ju­de­le har­ju­ka­te­le po­le tu­ris­mi­mess tu­le­mus­lik, käiak­se pi­gem Soo­mes mes­si­del. Lää­ne-vi­ru­ka­te­ga on Ehe­da­tel hea koos­töö, siit osa­tak­se meid roh­kem leida.”
Võr­gus­ti­ku ju­ha­tu­se esi­mees Ma­re Veer­sa­lu Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­ta­lust müüs mes­sil oma toodangut ja te­gi vil­ti­mis­t. Ta kii­tis, et La­he­maad tea­tak­se häs­ti ning sel­le koh­ta uu­ri­tak­se – huvitutakse Tal­lin­na lä­he­dal ta­lu­dest, kus saab li­saks öö­bi­mi­se­le veel mi­da­gi te­ha.
Ta rääkis, et Ii­sa­ka ta­lu käis Ehe­da­te Ela­mus­te võr­gus­ti­ku­ga tu­ris­mi­mes­sil viis aas­tat ta­ga­si, siis pi­das va­het ning on nüüd mes­sil teist aas­tat jär­jest: „Kor­ra pan­di meid täies­ti eral­di, suu­re hal­li nur­ka trans­por­diuk­se juur­de, kust me ei paist­nud suur­te spaa­de ja tu­ris­mi­fir­ma­de va­helt väl­ja, see mei­le ei so­bi­nud.”
Lää­ne-Vi­ru bok­sis on Ma­re Veer­sa­lu sõ­nul kü­las­ta­jaid vä­ga pal­ju: „La­he­maa ni­mi müüb. Rää­gi­me, mis meil on veel põ­ne­vat, ja­ga­me vol­di­kuid, sel­gi­ta­me, et meie põ­hi­mõ­te on ol­la pe­re­ta­lud, kes pa­ku­vad ko­ha­lik­ku toi­tu, ko­dust ole­mist.”

Eelmine artikkelPakun ka­tust!
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu is­tun­geid saab vee­bist ot­se ja jä­re­le vaa­da­ta