Uuen­da­me koos Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va

505
MEELI KUUL.

MEE­LI KUUL,
Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht

Kõi­ki­del oma­va­lit­sus­tel pea­vad ole­ma aren­gu­ka­va ja ee­l-ar­vest­ra­tee­gia, mis on oma­va­hel koos­kõ­las ning alus eri elu­vald­kon­da­de aren­gu koor­di­nee­ri­mi­se­le. Aren­gu­ka­va võib tun­du­da pi­ka do­ku­men­di­na, mi­da kee­gi nii­kui­nii ei loe, kuid te­ge­li­kult see nii ei ole – see on val­la­va­lit­su­se­le ja -vo­li­ko­gu­le kõi­ge pa­rem töö­va­hend, mis aitab hoi­da ühist vi­sioo­ni, ees­mär­ke sea­da ja neid õi­ge­te te­ge­vus­te­ga el­lu viia. Aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel saa­vad kaa­sa rää­ki­da kõik val­la ini­me­sed, et ku­jun­da­da sel­li­ne oma­va­lit­sus, kus on hea ela­da en­dal ja ku­hu ta­hak­sid tul­la ka tei­sed. Aren­gu­ka­va lu­ge­des võiks saa­da ter­vik­li­ku aru­saa­ma piir­kon­nast iga hu­vi­li­ne. See­ga ei tu­le­ne aren­gu­ka­va uuen­da­mi­se soov ai­nult sea­du­sest, vaid sel­le­ga loo­me pa­re­ma sel­gu­se prae­gu­sest olu­kor­rast ja aren­gu­soo­vi­dest meie kõi­gi jaoks.

Aren­gu­ka­va uuen­da­mi­sel võe­tak­se ül­di­selt alu­seks va­ra­se­mad aren­gu­ka­vad. Kuu­sa­lu val­la keh­tiv aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2012-2032 on ava­li­kus­ta­tud val­la vee­bi­le­hel. See on pal­jus­ki jät­ku­valt as­ja­ko­ha­ne, kuid olu­li­ne on se­da värs­ken­da­da ja täien­da­da aren­gu­soo­vi­de­ga, mis prae­gu on piir­kon­nas ak­tuaal­sed. Pro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­seks toe­tus­te taot­le­mi­sel pea­vad soo­vi­tud te­ge­vu­sed üld­ju­hul si­sal­du­ma ka val­la aren­gu­ka­vas, see­ga ar­van, et unis­ta­me suu­relt, aga ka­van­da­me rea­list­li­kult. Maail­mas on se­ga­sed ajad, hin­nad muu­tu­vad ja see muu­dab in­ves­tee­rin­gu­te pla­nee­ri­mi­se eri­ti kee­ru­li­seks, kuid sel­le­gi­poo­lest tu­leb vaa­da­ta val­da ühe ter­vi­ku­na ja koos­töös pan­na kir­ja ka või­ma­lu­sed in­ves­tee­rin­gu­teks.

Usun, et piir­kon­na iga ini­me­ne soo­vib val­lae­lu pa­re­maks muu­ta ja omab sel­leks ideid. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus alus­tab val­la aren­gu­ka­va uuen­da­mist et­te­pa­ne­ku­te pe­rioo­di­ga ja kaa­sab sel­les­se kõik hu­vi­ta­tud isi­kud. Val­la uu­de aren­gu­ka­vas­se saab järg­miste nä­da­la­te jook­sul te­ha et­te­pa­ne­kuid, oo­ta­me neid e-pos­ti teel vallavalitsus@kuusalu.ee kuni 16. oktoobrini, seejärel vaadatakse need üle vallavalitsuses ja komisjonides. Arengukava koostamiseks on huvi korral võimalik läbi viia ka avalikke seminare. Kõik ettepanekud ei pruugi jõuda valla arengukavasse, kuid alati võib vallavalitsust teavitada ka väiksematest muredest ja rõõmudest. Näiteks heakorraprobleemidest teatamiseks on omavalitsuste veebilehel koht „Teavita probleemist“.

Arengukava uuendamine ei ole kiire töö, tavaliselt kulub selleks mitu kuud. Protsessi käigus analüüsime olukorda ning kaasajastame vähemalt majanduse, ettevõtluse, sotsiaalse ja looduskeskkonna ning rahvastiku ja selle tervise arengu, hariduse-, kultuuri- ning noortevaldkonna pikaajalised suundumused ja vajadused. Loodan, et meid ootab ees konstruktiivne aeg, kus kogume palju erinevaid arvamusi, kuid jõuame prioriteetides üksmeelele ning kõrgete kulude kiuste planeerime julgelt ja lootusrikkalt tulevikku.

Eelmine artikkelKii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ra­ja­mi­ne Ida-Har­jus
Järgmine artikkelOmni­va plaa­nib sul­ge­da Aru­kü­la, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku post­kon­to­rid