Ees­ti esi­num­ber Mia Ma­ria Lips­mäe õpib uut paa­dik­las­si tund­ma

259
MIA MA­RIA LIPS­MÄE te­gi esi­me­sed veet­ree­nin­gud uue paa­di­ga Zoom8 Ka­ber­nee­mes. Fo­to Ivar Lips­mäe

2020. aas­ta Ees­ti pa­rim Op­ti­mis­ti klas­si noor­pur­je­ta­ja Mia Ma­ria Lips­mäe proo­vis va­ra­ke­va­del esi­mest kor­da suu­re­ma paa­di sõi­duo­ma­du­si.

Esi­me­sed veet­ree­nin­gud noor­te­paa­di­ga Zoom8 te­gi Mia Ma­ria Lips­mäe märt­si vii­ma­sel nä­da­la­va­he­tu­sel An­di­nee­mel ja Ka­ber­nee­mes. Moo­tor­kaat­ri­ga me­rel käi­nud Ivar Lips­mäe sõ­nul har­ju­tas tü­tar tak­ti­ka­li­si ma­nööv­reid. Ka ap­ril­li nä­da­la­lõp­pu­del on Valk­la noors­port­la­ne pur­je­ta­nud Ka­ber­nee­mes.

Ivar Lips­mäe sõ­nul ka­su­tab Mia Ma­ria prae­gu ren­di­tud paa­ti: „Ole­me tel­li­nud Zoo­mi nii tal­le kui ka teis­te­le Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi noor­te­le, kes soo­vi­vad sa­mu­ti sel­le paa­di­ga pur­je­ta­da. Üks Zoom8 mak­sab 4500 eu­rot.”

No­vemb­rist saa­dik te­ge­les Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8. klas­si õpi­la­ne Mia Ma­ria Lips­mäe üld­ke­ha­li­se et­te­val­mis­tu­se­ga. Vas­tu­pi­da­vu­se tree­nin­gu­tel oli kan­dev osa murd­maa­suu­sa­ta­mi­sel Kol­ga­kü­la ra­da­del, sa­mu­ti ta jook­sis ja har­ju­tas sõu­deer­go­meet­ril. Uju­da sai neiu har­ve­mi­ni, sest Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus oli ko­roo­na­vii­ru­sest põh­jus­ta­tud pii­ran­gu­te ajal su­le­tud.

Möö­du­nud aas­tal pa­ni Mia Ma­ria Lips­mäe edu­ka­le Op­ti­mis­ti-pe­rioo­di­le punk­ti Ees­ti meist­ri­võist­lus­te hõ­be­me­da­li­ga ül­dar­ves­tu­ses ja kuld­me­da­li või­du­ga ku­ni 16aas­tas­te tü­tar­las­te seas. Sü­gi­sel esin­das ta Ees­tit Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel Slo­vee­nias Por­to­rožis, kus lõ­pe­tas pa­ri­ma eest­lan­na­na 75. ko­hal.

Pa­ral­leel­selt pur­je­tas Mia Ma­ria Lips­mäe ka ka­he­paa­dil RS Fe­va, mil­le­ga saa­vu­tas koos Sand­ra Si­ni­vee­ga Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ku­ni 18aas­tas­te nei­du­de seas kol­man­da ko­ha. Ivar Lips­mäe sõ­nul on ka­su­lik oman­da­da ka ka­he­paa­dil pur­je­ta­mi­se os­ku­si, mis an­nab edas­pi­di suu­re­maid va­li­ku­või­ma­lu­si üle­mi­ne­kul olüm­pia­ka­vas ole­va­le ja­hi­le.

Ke­va­dis­tel veet­ree­nin­gu­tel on Ivar Lips­mäe tüt­re põ­hia­bi­li­ne: „Mia üt­leb va­hel nal­ja­ta­des: isa, mis sa ka pur­je­ta­mi­sest tead! Küll ma mi­da­gi ik­ka tean, aga läk­sin tree­ne­ri kur­sus­te­le, et taot­le­da abit­ree­ne­ri kut­set ja teo­ree­ti­li­si tead­mi­si juur­de õp­pi­da.”

Nii Ka­le­vi Jahtk­lu­bi kui ka Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi vär­vi­des võist­lev Mia Ma­ria Lips­mäe jät­kab koos­tööd tree­ner Uku Kuu­se­ga. Ivar Lips­mäe sõ­nul ta­he­tak­se Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bis tõ­hus­ta­da tööd jä­rel­kas­vu­ga: „Kok­ku har­ju­tab klu­bis 40 noort, nad pur­je­ta­vad La­se­ril, Zoo­mil ning Op­ti­mis­til eda­si­jõud­nu­te ja al­ga­ja­te rüh­mas. Tree­ne­rid on Uku Kuusk ja Ro­ger Rik­berg. Baa­si ole­me sis­se sead­nud Mii­du­ran­nas.”

Õuet­ree­ning tu­gev­das hara seilajate ter­vist
Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noo­red pur­je­ta­jad vii­vad tree­ner Ing­rid Rand­la­he sõ­nul paa­did vee­le ilm­selt mai al­gu­ses, prae­gu jät­ka­tak­se in­di­vi­duaal­se­te tree­nin­gu­te­ga või paa­ri­kau­pa teis­tel spor­dia­la­del õues. 13aas­ta­seks saav Ott Ric­hard Hääl val­mis­tub esin­da­ma Ees­tit viie­liik­me­li­se koon­di­se liik­me­na Op­ti­mis­ti maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel juu­lis Itaa­lias: „Sel­le võr­ra on meie aas­ta eri­li­ne ja pur­je­ta­mis­hooa­ja al­gust oo­ta­me vä­ga ping­salt.”

Tree­nin­gu­ju­his­te ja­ga­mi­ne ja teoo­riaõ­pe kaks kor­da nä­da­las on käi­nud vee­bis: „Kind­las­ti on meie rüh­ma noor­te olu­kord ol­nud pa­rem kui pal­ju­del teis­tel spor­dia­la­del, kes va­ja­vad põ­hit­ree­nin­gu­teks ka si­se­ruu­mi. Va­ne­mad õpi­la­sed said pii­ran­gu­te­va­bal ajal et­te­näh­tud reeg­leid jär­gi­des har­ju­ta­da Lok­sa ja Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses, nii jõu­saa­lis kui ka uju­las. Kõi­ge väik­se­ma­te, 8-9aas­tas­te­ga ole­me lii­ku­nud no­vemb­rist saa­dik väl­jas, mis pol­nud üld­se halb va­riant, sest mõ­jus ter­vi­se­le häs­ti.”

Ing­rid Rand­laht pi­das hoo­lea­lus­te har­ju­ta­mi­se koor­must pii­ran­gu­test hoo­li­ma­ta pii­sa­vaks: „Orien­tee­ru­si­me pü­si­ra­da­del Kuu­sa­lus ja Lää­ne-Vi­ru­maal Kõ­ver­jär­vel ning mat­ka­si­me, mul on ju ka orien­tee­ru­mi­se tree­ne­ri kut­se. Det­semb­ri lõ­pust ku­ni ap­ril­li al­gu­se­ni suu­sa­ta­si­me Kol­ga­kü­las. Kii­du­sõ­nad ra­du heas kor­ras hoid­nud Hel­ges Mänd­met­sa­le on enam kui va­ja­li­kud. Te­ma en­nast­sal­ga­va töö­ta ei oleks meie rüh­ma li­gi nel­ja­küm­nel liik­mel ol­nud tal­vel pai­ka, kus tree­ni­da. Seal­sed suu­sa­ra­jad pääst­sid et­te­val­mis­tu­se. Eri­ti to­re, et vä­ga pal­jud lap­sed õp­pi­sid suu­sa­ta­ma, mi­da il­ma sun­do­lu­kor­ra­ga tal­ve­ta ehk po­leks­ki juh­tu­nud.”

Pea­ra­ja­meis­ter Hel­ges Mänd­mets sõi­tis ei­le en­ne­lõu­nal Kol­ga­kü­las suu­sa­hooa­ja lõ­pe­tu­seks küm­me ki­lo­meet­rit: „Äge talv! Kõi­ge roh­kem rõõ­mus­tas suu­sa­ta­ja­te roh­kus, am­mu pol­nud nii pal­ju ini­me­si siin­sel maas­ti­kul suu­sa­mõ­nu­sid nau­ti­mas käi­nud.”

Pä­rast­lõu­nal is­tus Hel­ges Mänd­mets ju­ba rat­ta­sa­du­las: „Väl­jas on 18 kraa­di, nii soo­ja il­ma­ga tu­leb ju­ba kind­las­ti rat­ta­ga sõi­ta.”