COVID-9 leviku tõkestamise meetmed Kuusalu vallas

470
Kuusalu vald.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punkti 3, ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 ning seoses COVID-19 viiruse levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega võtta Kuusalu Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes (edaspidi asutus) organisatsiooni töökorralduse ja inimeste tervise kaitse tagamiseks tarvitusele alljärgnevad abinõud:

1. Asutustel tagada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 sätestatud tööandja kohustuste täitmine ning võtta tarvitusele selleks vajalikud abinõud, sealhulgas: 1.1. Mitte planeerida lähetusi, ekskursioone ja õppereise, juba planeeritud lähetused, ekskursioonid ja õppereisid tühistada v.a juhul, kui need on vältimatud. Vältimatute lähetuste korral informeerida eelnevalt vallasekretäri;

1.2. Jätta ära avalikud üritused.

1.3. Soovitada töötajatele ja teenistujatele (edaspidi teenistuja) tungivalt mitte kavandada puhkusi punktis 1.5. nimetaud riskipiirkondadesse. Asutustel selgitada teenistujatele, et kui teenistuja kavandab pärast käesoleva käskkirja kehtestamist reisimist punktis 1.5. nimetatud piirkondadesse ning kui see on käsitletav teenistuja hoolsuskohustuse rikkumisena, võib tööandjal tekkida vajadus kaaluda täiendavate töökorralduslike abinõude rakendamist.

1.4. Kohustada teenistujaid, kes on viibinud kõrge ja keskmise riskiga piirkondades ja/või on puutunud kokku COVID-19 sümptomaatilise juhuga, teavitama sellest oma tööandjat.

1.5. Kui asutuses on töötajaid, kes on ise või kelle lähikondsed on viibinud viimase 14 päeva jooksul Terviseameti kodulehel nimetatud kõrge ja keskmise riskiga piirkondades, siis korraldada nende töö ümber selliselt, et tagatud minimaalne kokkupuude teiste töötajatega (nt näha ette eraldi tööalad, eraldada inimesed väiksematesse gruppidesse). Riskipiirkondadeks loetakse Terviseameti kodulehel nimetatud piirkonnad, sh Välisministeeriumi antud soovitused.

1.6. Kui teenistuja on riskipiirkonnast naasnud ja/või on puutunud kokku COVID-19 sümptomaatilise juhuga, tagada 14 päevaks tema töö ümberkorraldamine kaugtööna.

1.7. Riskipiirkonnast naasnud ja/või COVID-19 sümptomaatilise juhuga kokku puutunud teenistujatel tagatakse palga säilimine ka juhul, kui tööd ei ole võimalik teha kaugtööna.

1.8. Mitte kutsuda külalisi riskipiirkondadest.

1.9. Vallavalitsuse IT-arendusjuht ja IKT-spetsialistil asutada asutustele IT abi (sh vajadusel IT vahendid) kaugtöö korraldamiseks.

1.10. Asutustel tagada desinfitseerivate vahendite olemasolu.

1.11. Kuusalu Eakate Kodus keelata külastused.

1.12. Alates 16.03.2020 suletakse kõik Kuusalu valla territooriumil asuvad koolid ning õppetöö toimub e-kooli kaudu. Täpsemad juhised õppetöö korraldamise kohta edastatakse kooli juhtkonna poolt lapsevanematele.

1.13. Alates 14.03.2020 ei toimu Kuusalu valla koolides, sh huvikoolides ja Kuusalu Spordikeskuses huvitegevusringe.

1.14. Kuusalu valla lasteaiad töötavad. Soovituslik on võimaluse korral hoida lapsi kodus.

1.15. Alates 13.03.2020 ei toimu lasteaedades huviringe ja beebikooli.

1.16. Alates 13.03.2020 on suletud Kuusalu noortekeskus.

1.17. Alates 14.03.2020 on suletud Kuusalu valla raamatukogud.

1.18. Alates 14.03.2020 on suletud Kolga muuseum.

1.19. Kuusalu Hariduse ja Tugikeskuse töö toimub laste abivajadusest lähtuvalt eelneval kokkuleppel keskuse koordinaatoriga (Annika Agu-Aasrand, annika.agu-aasrand@kuusalu.ee, tel 56461772).

1.20. Kuusalu Hariduse Tugikeskuses pakutakse psühholoogilist abi eelneval kokkuleppel keskuse koordinaatoriga (Annika Agu-Aasrand, annika.agu-aasrand@kuusalu.ee, tel 56461772).

2. Käskkirja täitmise eest vastutavad asutuse juhid.

3. Käskkiri kehtib kuni 30.04.2020.

Eelmine artikkelVabariigi Presidendi avaldus eriolukorraga seoses
Järgmine artikkelAnija vallavalitsuse hallatavate asutuste ajutine sulgemine ja töökorralduse muutmine koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks