Ava­tud us­te päev Lok­sa ko­man­dos

11

Lok­sa pääs­te­ko­man­dos oli pü­ha­päe­val, 12. no­vemb­ril ava­tud us­te päev. Ko­man­do pea­li­ku Mait Kröönst­rö­mi sõ­nul oli kü­las­ta­jaid pal­ju – kui se­ni on ava­tud us­te päe­va­del ol­nud küm­me­kond hu­vi­list, siis see­kord oli üle sa­ja. Ko­ha­le tul­di pe­re­de­ga, kü­las­ta­jaid oli ka Kuu­sa­lust ja Tal­lin­nast. Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­ja, Har­ju ring­kon­na esi­nai­ne El­be Lu­mis­te ja nais­ko­du­kaits­ja Ei­li Erg rää­ki­sid ela­nik­kon­na kait­se tee­mal ning loo­si­sid osa­le­nu­te va­hel väl­ja 7 päe­va toi­du­va­rud. El­be Lu­mis­te: „Mul­le meel­dis, et sai­me ko­halol­nu­te mõt­teid prak­ti­lis­te näi­de­te­ga kin­ni­ta­da. Teo­ree­ti­li­sed tead­mi­sed on tä­nu eri­ne­va­te­le tea­vi­tus­kam­paa­nia­te­le pä­ris head.“ Pääs­tea­me­ti en­ne­tus­bü­roo koos­töö­part­ner Anas­tas­sia Tuls­ka­ja kõ­ne­les tu­le­kah­ju­de en­ne­ta­mi­sest. Ko­man­do töö­ta­jad kor­ral­da­sid ko­man­do­hoo­nes eks­kur­sioo­ne ja näi­ta­sid pääs­te­teh­ni­kat. Pal­jud isad tund­sid hu­vi pääst­ja­te töö- ja ol­me­tin­gi­mus­te vas­tu. Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht Siim Pa­lu: „See­kord­se­te ava­tud us­te päe­va­de põ­hi­tee­ma on krii­si­val­mi­dus.“ Sar­na­se päe­va­ka­va­ga ava­tud us­te päev tu­leb järg­mi­sel pü­ha­päe­val Keh­ra ko­man­dos.

Eelmine artikkelPenin­gi rän­da­va paa­ris­män­gu­ka­ri­ka võit­sid GUI­DO TREES ja JEV­GE­NI PÕŠ­NÕI
Järgmine artikkelAru­kü­la põ­hi­kool tä­his­tas esi­me­se koo­li­ma­ja mä­les­tus­tahv­li­ga