Avatud noortekeskused saavad taotleda tegevustoetust

2272

Anne Martin,
Harju maavalitsuse noorsootöö nõunik

Harju maavalitsus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustes (ANK)  läbiviidavate tegevuste toetamiseks Harju maakonnas, sealhulgas Tallinnas. Projekte võivad esitada kõik juriidilised isikud, kes oma tegevuses ja eesmärkide täitmisel kasutavad avatud noorsootöö meetodit ning vastavad teistele esitatavatele tingimustele. Projektide konkursile esitamise  tähtaeg  on  6.  aprill 2015.
Ühte projekti toetatakse maksimaalselt kuni 3000 euroga.
2015. aastal on ANK projektikonkursi prioriteetsed teemad Harjumaal:
1. Kodanikuühiskonna edendamine,  kodaniku  kasvatamine  ja ümbritseva elukeskkonna suhtes hooliva eluhoiaku süvendamine.
2. Noorte omaalgatuse toetamine ja ettevõtlikkuse tõstmine.
3. Noorte väärtuskasvatuse toetamine
4. Noorte sotsiaalsete oskuste arendamine ja tõrjutuse ning kiusamise vähendamine noorte seas.
5. Koostööoskuse ja –tahte toetamine: erinevate kogukonna liikmetega, naabruses tegutsevate organisatsioonide ja/või teiste kolmandas sektoris tegutsejatega, teiste ANKidega.
6. Muusika-aasta tähistamisega seotud tegevuste toetamine: mitmekülgse muusikaelu tähelepanu keskpunkti tõstmise toetamine, muusika loojate ja esitajate tutvustamine, muusikahuvi innustamine ja muusika rolli noorte inimeste elus suurendamine.
Konkursil osalemise tingimused ja kord, samuti projekti esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Harju maavalitsuse kodulehelt: www.harju.maavalitsus.ee (Teenused ja toimingud-Noorsootöö)
Projektikonkurssi viiakse edukalt läbi juba enam kui 10 aastat ja esitatud projekte hindab ning otsustab rahastamise Harju maavanema moodustatud projektikonkursi komisjon.
Lisainfo: Tel 611 8755; 51 32856. E-post anne.martin@harju.maavalitsus.ee.