Ava­tud Ta­lu­de Päev Ida-Har­ju­maal

735
Nõm­mi­ku Ho­bi­häär­be­ri pe­re­nai­ne GÜL­NA­RA TAR­TES oma ­ko­duaia vä­ra­vas.

Ani­ja val­last osa­le­sid Ava­tud Ta­lu­de Päe­val 3 ta­lu, Kuu­sa­lu val­last 9, kü­la­li­si võt­tis vas­tu ka Raa­si­ku õl­le­te­has.

Maae­lu­mi­nis­tee­rium kor­ral­das 20. ja 21. juu­lil koos­töös Ees­ti Ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­lii­du, Ees­ti Põl­lu­ma­jan­dus- ja Kau­ban­dus­ko­ja ning Põl­lu­ma­jan­du­suu­rin­gu­te Kes­ku­se­ga viien­dat kor­da Ava­tud Ta­lu­de Päe­va.

Ida-Har­ju­maal sai üri­tu­se raa­mes kü­las­ta­da 13 eri­pal­ge­list pai­ka, kus pa­ku­ti mit­me­su­gu­seid ela­mu­si ja ka too­dan­gut. Sai nä­ha loo­mi-lin­de, kuns­ti ja kä­si­tööd, kuu­la­ta loen­guid, maits­ta söö­ke-joo­ke. Seit­se ta­lu võt­sid rah­vast vas­tu pü­ha­päe­val, kuus võõ­rus­ta­sid kü­la­li­si ala­tes lau­päe­vast.

Avatud Ta­lu­de Päe­va ko­du­le­hel oli kü­las­tus­te amet­li­kuks ajaks mär­gi­tud kell 10-17, ent kü­las­ta­jad jäid mit­mel pool ka kaue­maks.

Roo­sid, ilu­põõ­sad ja ener­gia­te lii­ku­mi­ne Valk­las
Kuu­sa­lu val­las Valk­la kü­las asu­va Nõm­mi­ku Ho­bi­häär­be­ri pe­re­nai­ne Gül­na­ra Tar­tes avas ko­du­vä­ra­va pü­ha­päe­val Ava­tud Ta­lu­de Päe­va raa­mes esi­mest kor­da. Ta kor­ral­das sel päe­val oma suu­res aias kolm ring­käi­ku. Pe­re­nai­ne rää­kis, kuidas loo­du­se­ner­gia­d lii­guvad look­le­va­te is­tu­tu­sa­la­de va­he­lis­te tee­ra­da­de kau­du, loo­du­se­ga koos­kõ­las toi­me­ta­mi­sest ning eri puu-, põõ­sa- ja lil­le­sor­ti­de plus­si­dest ja mii­nus­test.

Nõm­mi­ku Ho­bi­häär­be­ri loo­dus­li­kus stii­lis aed on ku­jun­da­tud feng shui põ­hi­mõ­te­te ja va­na­de eest­las­te tar­kus­te alu­sel. Ees­märk on pro­pa­gee­ri­da ter­vis­li­ku elu­kesk­kon­na loo­mist ko­duae­da­des. Aia kü­las­ta­ja­te­le te­hak­se tasulisi li­gi kol­me­tun­ni­seid ring­käike.
Ava­tud Talude Päe­val oli kü­la­li­si um­bes 100.

Kä­si­töö, toit puh­tast loo­du­sest ja sup­lus Saun­jas
Pii­be bu­tiik Kuu­sa­lu val­la Saun­ja kü­las hoi­dis uk­si lah­ti hu­vi­lis­te­le mõ­le­mal päe­val. Ava­tud Ta­lu­de Päe­val osa­les pe­re­nai­ne Eve Tii­do­lepp kol­man­dat kor­da. Kü­la­li­sed said tut­vu­da te­ma ja ta tü­tar­de Eve­lin ja Kris­tii­na Sau­li loo­min­gu­ga ning soo­vi kor­ral os­ta. Pak­ku­da oli ke­raa­mi­kat, kal­ju­joo­nis­te or­na­men­ti­ka­ga igas suu­ru­ses sei­na­vai­pu, tõr­va­see­pe ja got­lan­di lam­mas­te vil­last teh­tud põ­ran­da­vai­pu. Pe­re­nai­ne rää­kis, et vill too­di ära Got­lan­di ta­lu­ni­kult, kel­lel olid üle­jää­gid suur­tes kuh­ja­des met­sa al­la vii­dud.

Kok­ku võõ­rus­ta­ti um­bes 500 ini­mest. Kü­las­ta­jad kiit­sid li­saks kä­si­töö­le ka ba­naa­ni-tat­ra­ja­hu­pann­koo­ke mee ja värs­ke­te mus­ti­ka­te­ga ning sup­lus­koh­ta Jä­ga­la jões.

Nä­ha sai met­sas asu­vat ma­ja­kest, mis on il­ma elekt­ri ning muu­de mu­ga­vus­te­ta. Sel­les elas pe­re­rah­vas pä­rast 2002. aas­tal lin­nast ära ko­li­mist esi­me­sed pool­teist aas­tat.

In­fot bu­tii­gi koh­ta lei­tak­se pe­re­nai­se sõ­nul pea­mi­selt Fa­ce­boo­kist või tut­ta­va­te kau­du. Eve Tii­do­lepp üt­leb, et on nõus ko­dus ol­les küll kü­la­li­si ala­ti vas­tu võt­ma, kuid pa­lub hu­vi­lis­tel en­ne siis­ki te­ma­ga ühen­dust võt­ta.

Me­sin­du­sin­ven­ta­ri näi­tus ja mee­too­de­te de­gus­tee­ri­mi­ne Aeg­vii­dus.

Met­sa­me­si­nik Ülo Lip­pa võt­tis üri­tu­sest osa viien­dat kor­da. Te­ma juu­res Ani­ja val­las Aeg­vii­du ale­vi­kus käis li­gi 100 hu­vi­list pü­ha­päe­val uu­ri­mas me­si­la­si, nen­de töö vil­ju ja me­sin­du­sin­ven­ta­ri. Me­si­nik pak­kus maits­ta me­si­seid pann­koo­ke, mee­ga im­mu­ta­tud lei­va­kui­vi­kuid ja tu­me­dat, ram­mu­sat sui­ra­mett.

„Kui me­si­las­pe­red asu­vad põl­du­dest ee­mal ning nen­de kor­je tu­leb ai­nult loo­dus­li­kelt tai­me­delt, on saa­gi­kind­lus kõi­ku­vam, aga me­si on mür­ki­dest va­ba,” rää­kis 40 aas­tat sel eri­alal toi­me­ta­nud Ülo Lip­pa. Ava­tud Ta­lu­de Päev on te­ma sõ­nul hea või­ma­lus oma too­de­te­le rek­laa­mi te­ha.

Maa­li­näi­tus, ko­du­koh­vik ning in­tui­tiiv­se maa­li­mi­se õpi­tu­ba Kõn­nus
Aja­loo­li­se hõn­gu­ga Kõn­nu Vii­na­köök pak­kus kü­las­ta­ja­te­le avas­ta­mis­rõõ­mu lau­päe­val ja pü­ha­päe­val. Kat­rin ja Sven Saag te­gid soo­vi­ja­te­le ma­jas ring­käi­gu. Re­gist­ree­ru­nud kü­las­ta­jaid sai kok­ku 545. Kõi­ge roh­kem vee­de­ti ae­ga atel­jees, kus võis imet­le­da pe­re­rah­va maa­li­näi­tust „Pas­sif­lo­ra”. Pas­sif­lo­ra ehk kan­na­tus­lill on pä­rit Lõu­na-Amee­ri­kast ning võ­lus al­gul oma ime­li­se ar­hi­tek­tuu­ri­ga, kir­jel­da­sid kunst­ni­kud.

„Me ai­na maa­li­me ja kraa­bi­me, maa­li­me ja kraa­bi­me, maa­li­me ja kraa­bi­me,” tut­vus­tas Kat­rin Saag, kunst­ni­ku­ni­me­ga Kat­rin Vald­re nen­de eri­list maa­li­teh­ni­kat.

„Me ei os­ka kok­ku lu­ge­da­gi, kui pal­ju kih­te ühes või tei­ses maa­lis on.”

Po­pu­laar­sed olid ka kunst­ni­ke ko­du­koh­vik ning maa­li­mi­se õpi­tu­ba, kus osa­le­jaid oli igas va­nu­ses.

Kõn­nu Vii­na­köö­gi ma­jast ja selle omanikest, maa­li­näi­tu­sest ja kur­sus­test kir­ju­ta­me põh­ja­li­ku­malt järg­mi­ses Sõ­nu­mi­too­jas.

Ava­tud ta­lud Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las

Ani­ja vald: Paa­si­ku koer­te­mõis, Söe­sau­na ta­lu, met­sa­me­si­nik Ülo Lip­pa Aegviidust.
Kuu­sa­lu vald: Pii­be ta­lu, Nõm­mi­ku Ho­bi­häär­ber, Ii­sa­ka ta­lu ja La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da, Muuk­si Tall, Sae ta­lu La­he­maa­lam­mas, Ai­var Haak Ar­li Puu­kool, Va­na-Sir­ge Küü­li­ku­ta­lu, Kõn­nu Vii­na­köö­gi Kuns­ti­ko­da, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la.
Raa­si­ku vald: Raa­si­ku Õl­le­te­has.

Eelmine artikkelVäärteod Anija vallas
Järgmine artikkelAeg­vii­du Ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ehi­tus oo­da­tust kal­lim