Maar­ja Kat­he­ri­ne Link kroo­ni­ti uju­mi­ses Ees­ti noor­te­meist­riks

335
Kuu­sa­lu uju­ja MAAR­JA KAT­HE­RI­NE LINK tu­li esi­mest kor­da Ees­ti noor­te­meist­riks. Fo­to Ees­ti Uju­mis­liit

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Maar­ja Kat­he­ri­ne Link (s 2006) või­tis jaa­ni­päe­va eel Tar­tus pee­tud Ees­ti noor­te ja juu­nio­ri­de meist­ri­võist­lus­tel ku­ni 16aas­tas­te nei­du­de seas mõ­le­mad se­li­li­dis­tant­sid.

Tree­ner Ma­rian­ne Sei­ma­nit rõõ­mus­ta­sid hoo­lea­lu­se või­dua­jad, nii 31,33 50 m kui ka 1.08,68 100 m se­li­liu­ju­mi­ses olid heal ta­se­mel: „Vii­mas­tel tree­nin­gu­tel en­ne meist­ri­võist­lu­si oli nä­ha, et just se­li­liu­ju­mi­ne ede­neb Maar­jal prae­gu häs­ti, kuid nii kõ­vad ajad pi­kas bas­sei­nis, eri­ti 31,33 50 meet­ris ül­la­ta­sid mind­ki.”

Möö­du­nud aas­ta no­vemb­ris Tal­lin­nas lü­hi­ke­ses, 25 meet­ri pik­ku­se bas­sei­nis pee­tud Ees­ti noor­te­meist­ri­võist­lus­tel sai Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ku­ni 14aas­tas­te tüd­ru­ku­te seas 400 meet­ri kroo­lis nel­jan­da ko­ha. Tree­ne­ri sõ­nul oli tä­na­vu­seks aas­taks sea­tud ees­märk või­ta Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel me­dal: „Pi­da­si­me sil­mas, et Maar­ja võib ol­la edu­kas 200 m ja 400 m va­bau­ju­mi­ses. Sa­mas on hea tõ­de­da, et hoo­li­ma­ta sei­sa­kust 400 meet­ri kroo­lis, kus te­ma pä­ralt oli viies koht, suu­tis ta te­ha aren­gu­hüp­pe ja saa­da edu­ela­mu­se se­li­liu­ju­mi­ses. Hool­sa har­ju­ta­ja­na ta­hab an­da igal tree­nin­gul en­dast pa­ri­ma.”

100 m se­li­liu­ju­mi­ses uuen­das Maar­ja Kat­he­ri­ne Link ap­ril­lis Lä­tis pee­tud võist­lu­sel püs­ti­ta­tud isik­lik­ku re­kor­dit roh­kem kui kol­me se­kun­di võr­ra. Pea­le sel­le või­tis ta Kei­la Swim Clu­bi võist­kon­nas hõ­be­me­da­li nei­du­de 4 x 100 kom­bi­nee­ri­tud tea­teu­ju­mi­ses, kus lä­bis se­li­li­dis­tant­si veel­gi no­be­da­mi­ni (1.08,60). Pronks­me­da­li tee­nis ta 4 x 100 va­balt tea­teu­ju­mi­ses, püs­ti­ta­des isik­li­ku re­kor­di 1.02,18. Vii­ma­ti mai­ni­tud alal kuu­lus me­da­li­võist­kon­da tei­ne­gi Ma­rian­ne Sei­ma­ni kas­van­dik, Em­ma So­fia Loo­tus (2007).

Mui­de, riik­li­ku geog­raa­fia­o­lüm­piaa­di võit­ja­na oli Maar­ja Kat­he­ri­ne Lin­gil või­ma­lik osa­le­da Eu­roo­pa olüm­piaa­dil, kuid ta ee­lis­tas uju­mis­võist­lu­si.

Ar­ti Hein­maa (2006) ja Mikk Kir­si­maa (2005) uju­sid kõi­ki­del dis­tant­si­del isik­li­ku re­kor­di. Mikk Kir­si­maa pa­ran­das vii­ma­sel võist­lus­päe­val 4×100 m va­balt tea­teu­ju­mi­ses päev va­rem in­di­vi­duaa­la­lal püs­ti­ta­tud isik­lik­ku re­kor­dit se­kun­di­ga ja 58,22 on pi­ka bas­sei­ni koh­ta kor­ra­lik tu­le­mus. In­di­vi­duaal­selt jäi Ar­ti Hein­maal pa­ri­maks 11. koht 400 meet­ri kroo­lis ja Mikk Kir­si­maal 18. koht nii 100 m kui ka 200 m kroo­lis.

Eelmine artikkelVakt­si­nee­ri­mi­se sta­tis­ti­ka
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de­le must ka­te