Aru­kü­la kool või­tis mi­ni­kä­si­pal­li­män­gu­de fi­naal­tur­nii­ri

6
Aru­kü­la või­du­kas kä­si­pal­li­võist­kond koos tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAU­MI­GA. Fo­to Karl-Fre­dy Kruup/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Tei­si­päe­val, 12. märt­sil toi­mus Põl­vas Me­si­kä­pa hal­lis Mr. Pritt Mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud Koo­lis tä­na­vu­ne fi­naal­tur­niir, kus osa­le­sid Ees­ti 10 pa­re­mat üld­ha­ri­dus­koo­li­de 1.-3. klas­si õpi­las­te se­ga­võist­kon­da. Fi­naal­tur­nii­ri­le pää­se­sid kuue piir­kon­naeta­pi võit­jad ning Har­ju­maa, Põl­va, Tar­tu ja Tal­lin­na eta­pil 2. ko­ha saa­nud võist­konnad.

3. ko­ha võit­nud Raa­si­ku noo­red kä­si­pal­lu­rid koos tree­ner MAR­TIN KAL­VE­TIGA. Fo­to Karl-Fre­dy Kruup/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Fi­naal­tur­nii­ri või­tis Aru­kü­la põ­hi­koo­li 1. võist­kond koos­sei­sus Ju­han Kor­jus, Ro­met Svil­berg, Karl Art­hur Kol­ter, Em­ma Mäelt, Roo­si Tee­sa­lu, Karl Al­jas­mäe, Oleg Izo­sin ja Kris­to­fer Vaan, nen­de õpe­ta­ja on And­rus Ro­gen­baum. Har­ju­maalt tei­se­na fi­naal­tur­nii­ri­le pää­se­nud Raa­si­ku koo­li võist­kond saa­vu­tas 3. ko­ha. Raa­si­ku võist­kon­da kuu­lu­sid Aleks Luks, Ro­bin Link­vist, Len­nart Kõ­ve­rik, Juss Ves­ki­mäe, Ro­met Soo­ne, Ce­ci­lia Moor ja Rin­go Ro­hi­laan, nen­de õpe­ta­ja on Mar­tin Kal­vet. Raa­si­ku val­la ka­he võist­kon­na va­hel sai 2. ko­ha Põl­va koo­li 1 võist­kond.

Fi­naal­tur­nii­ril osa­le­nud 10 võist­kon­da ja­ga­ti kah­te ala­grup­pi. Iga mäng kes­tis 10 mi­nu­tit. A-alag­ru­pi või­tis täi­se­du ehk 8 punk­ti­ga Aru­kü­la koo­li võist­kond, kes või­tis Põl­va koo­li 2. võist­kon­na 21:1, Alats­ki­vi koo­li 1. võist­kon­na 14:3, Ta­pa güm­naa­siu­mi 11:3 ja Tal­lin­na Laag­na güm­naa­siu­mi võist­kon­na Kra­tid 12:5. Ka­he alag­ru­pi võit­ja va­hel toi­mu­nud fi­naa­lis alis­ta­sid Aru­kü­la noo­red kä­si­pal­lu­rid Põl­va koo­li 1. võist­kon­na 7:6.

Raa­si­ku koo­li võist­kond sai B-alag­ru­pis 6 punk­ti­ga 2. ko­ha. Heim­ta­li põ­hi­koo­li 1. võist­kon­da või­de­ti 8:3, Tar­tu Kar­lo­va koo­li 2. võist­kon­da 9:1 ja Tal­lin­na Ku­ris­ti­ku güm­naa­siu­mi 1. võist­kond 7:4, ai­nus kao­tus tu­li vas­tu võt­ta Põl­va koo­li 1. võist­kon­nalt 4:5. Alag­ru­pi 2. koht ta­gas Raa­si­ku võist­kon­na­le pää­su 3.-4. ko­ha män­gu­le A-alag­ru­pis 2. ko­ha saa­nud Ta­pa güm­naa­siu­mi võist­kon­na­ga. Raa­si­ku alis­tas Lää­ne-Vi­ru­maa võist­kon­na 7:5.

Fi­naal­tur­nii­ri­le eel­nes 21. veeb­rua­ril Keh­ras toi­mu­nud Har­ju­maa, Lää­ne­maa, Rap­la­maa ja Jär­va­maa etapp. Osa­lesid 8 võist­kon­da. Esi­ko­ha võit­nud Aru­kü­la põ­hi­koo­li 1. võist­kon­nas män­gi­sid seal Ju­han Kor­jus, Ro­met Svil­berg, Karl Art­hur Kol­ter, Ta­nel Pi­per ja Em­ma Mäelt. Tei­seks tul­nud Raa­si­ku kool män­gis koos­sei­sus Len­nart Kõ­ve­rik, Aleks Luks, Juss Ves­ki­mäe, Ro­bin Link­vist, Rin­go Ro­hi­laan, Ro­met Soo­ne, Ce­ci­lia Moor ja Kir­si­ka Ku­nin­gas. Aru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li võist­kon­da­de jä­rel oli kol­mas Keh­ra güm­naa­siu­mi võist­kond, ku­hu kuu­lu­sid Ar­do Soik­ka, Ott Va­ba­mäe, Kert Viir­mann, Ane­te Ta­ni, Mar­sel­la Ma­ke­jev, Lii­sa Nõl­vak, Mir­tel Ot­ti­saar ja Stel­la Le­pik. Nen­de õpe­ta­jad on Kau­po Lii­va ja Al­var Soik­ka. Aru­kü­la põ­hi­koo­li 2. võist­kond sai 7. ko­ha.

Eelmine artikkelVoli­ko­gu kin­ni­tas Raa­si­ku val­la 2024. aas­ta ee­lar­ve
Järgmine artikkelAru­kü­la Pää­su­lin­nu koo­li sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks on tu­le­mas mi­tu kont­ser­ti. Kus need toi­mu­vad ja kes esi­ne­vad?