Aru­kü­la kä­si­pal­li­poi­sid võit­sid ko­du­sein­te toel Ees­ti ka­ri­ka

206
Pois­te D2 va­nu­sek­las­si Ees­ti ka­ri­ka­võit­ja Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi män­gis koos­sei­sus: esi­reas SE­BAS­TIAN NÕL­VA, MAR­TEN TEI­NO, HA­ROLD-MANF­RED VIL­BERG, SER­GO RA­HU SOO­METS, TOO­MAS KAN­GUR, tree­ner TOI­VO JÄRV, ta­ga­reas tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, RE­MI TAP­PER SOO­METS, UKU KOR­JUS, SE­BAS­TIAN MÄELT, ARON SEPP, JOO­SEP SA­LU­MÄE, RO­BERT-RU­BEN SVIL­BERG, STEN-MIKK JÜR­GEN­SON ja CAS­PAR MO­LOK. Foto Mari Möls

Aru­kü­la spor­di­hoo­ne rõk­kas pealt­vaa­ta­ja­te kaa­sae­la­mis­rõõ­must, kui ko­du­kan­di 10-11aas­ta­sed kä­si­pal­li­poi­sid olid võit­nud D2 va­nu­sek­las­si Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­lis naa­ber­val­la võist­kon­na HC Keh­ra. Ma­ru­li­selt er­gu­ta­sid Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 2009. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud pois­se emad ja isad, õed ja ven­nad, va­nae­mad ja va­nai­sad.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi tree­ne­ri­te And­rus Ro­gen­bau­mi ja Toi­vo Jär­ve sõ­nul on lap­se­va­ne­mad seis­nud mi­ni­lii­ga tur­nii­ri­dest saa­dik võist­kon­na sel­ja­ ta­ga, mis on loo­nud pois­te õpe­ta­mi­seks hea olu­kor­ra. Võist­kon­na käe­käi­gu eest on hoo­lit­se­nud ka Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus.

And­rus Ro­gen­baum pi­das või­du se­pis­ta­mi­ses olu­li­seks üht­la­se ta­se­me­ga koos­sei­su: „Väi­ke­ses ko­has head võist­kon­da kok­ku saa­da on kee­ru­li­ne, nen­de pois­te­ga on see meil õn­nes­tu­nud. Ole­me har­ju­ta­nud kolm-ne­li aas­tat. Sööt­mi­se, põr­ga­ta­mi­se, sam­mu­de te­ge­mi­se ja vis­ka­mi­se alg­tõed on oman­da­tud, mi­ni­lii­gas män­gi­mi­ne oli et­te­val­mis­tav etapp. Prae­gu te­ge­le­me põ­hios­kus­te kin­nis­ta­mi­se kõr­valt teh­ni­ka aren­da­mi­se, ke­ha­li­se tree­nin­gu ja tak­ti­ka õp­pi­mi­se­ga.”

Ka­hes ot­sus­ta­vas või­du­män­gus, pool­fi­naa­lis (20:16) Põl­va spor­di­koo­li ja fi­naa­lis (20:15) HC Keh­ra üle tõid kas­ta­nid tu­lest Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi vi­lu­nu­mad poi­sid. Nel­jas alag­ru­pi­män­gus väl­ja­ku­le saa­nud va­he­tus­män­gi­ja­te osa oli And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul sa­mu­ti täh­tis: „See oli nei­le pois­te­le esi­me­ne amet­lik Ees­ti ka­ri­ka­tur­niir. Sead­si­me hooa­ja al­gu­ses sel­le võit­mi­se ees­mär­giks.”

Tree­ne­ri­te pü­hen­du­nud töö
Kolm kor­da nä­da­las toi­mu­va­tel tree­nin­gu­tel osa­le­vad 14 ku­ni 16 pois­si. And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul on hoo­lea­lu­sed aru saa­nud, et har­ju­tus­kor­da ei to­hi va­he­le jät­ta, sel ju­hul kan­na­tab ko­gu võist­kond: „Edu ja või­dud in­nus­ta­vad, poi­sid ut­si­ta­vad üks­teist ka ise tak­ka. Tä­nu val­la, klu­bi ja lap­se­va­ne­ma­te toe­tu­se­le ole­me osa­le­nud tur­nii­ri­del Lä­tis ja Lee­dus. Uu­te vas­tas­te­ga män­gi­mi­ne pa­neb pois­se proo­vi­le ja in­nus­tab treeni­ma.”

Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Uku Kor­jus Aru­kü­la Spor­dik­lu­bist ja vä­ra­va­va­hiks te­ma võist­kon­na­kaas­la­ne Sten-Mikk Jür­gen­son. Li­saks ni­me­ta­ti iga võist­kon­na pa­rim, kel­leks Aru­kü­la pois­test oli Ro­bert-Ru­ben Svil­berg.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi võist­kon­da kuu­lu­nud Aron Se­pa isa, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp kir­ju­tas Aru­kü­la Spor­di-k­lu­bi Fa­ce­boo­ki le­hel: „Kui töö­ta­da pois­te­ga pü­hen­du­nult ja ju­hen­da­da neid ins­pi­ree­ri­valt, siis tu­le­vad ka tu­le­mu­sed! Ai­täh tree­ne­rid Toi­vo ja And­rus.”

Toi­vo Jär­ve sõ­nul sei­sa­vad pois­tel nõud­li­ku­mad tree­nin­gud al­les ees: „Tree­ne­ri­tel oleks hea­meel, kui sa­ma kor­duks seits­me-ka­hek­sa aas­ta pä­rast A va­nu­sek­las­si fi­naa­lis.”

Alag­ru­pi­tur­nii­ril Raa­si­ku spor­di­hoo­nes män­gi­nud HC Keh­ra võist­kon­da ju­hen­da­nud Mart Raud­sepp ja­gab põ­hie­ner­giat Ees­ti meist­ri­lii­gas ja Bal­ti lii­gas osa­le­va mees­kon­na heaks: „Mees­te mäng on ik­ka ka töö ja pro­fis­port. Las­te näod on män­gi­des nae­rul, po­le­gi täh­tis, kui või­te veel ei tu­le. Sel­les va­nu­ses an­nab pois­te kii­ru­se, jõu ja os­kus­te eri­ne­vus tu­le­mu­ses sel­gelt tun­da.”

Teise koha saanud võistkonda kuulusid Gerret Mägi, Timo Roomere, Andre Soikka, Vladislav Bogdanov, Kenert Suik, Denis Kulberg, Marek Joost ja Tommi Suurorg, treenerina ka Talis Suurorg.