Aru­kü­la kä­si­pal­li­poi­sid võit­sid ko­du­sein­te toel Ees­ti ka­ri­ka

591
Pois­te D2 va­nu­sek­las­si Ees­ti ka­ri­ka­võit­ja Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi män­gis koos­sei­sus: esi­reas SE­BAS­TIAN NÕL­VA, MAR­TEN TEI­NO, HA­ROLD-MANF­RED VIL­BERG, SER­GO RA­HU SOO­METS, TOO­MAS KAN­GUR, tree­ner TOI­VO JÄRV, ta­ga­reas tree­ner AND­RUS RO­GEN­BAUM, RE­MI TAP­PER SOO­METS, UKU KOR­JUS, SE­BAS­TIAN MÄELT, ARON SEPP, JOO­SEP SA­LU­MÄE, RO­BERT-RU­BEN SVIL­BERG, STEN-MIKK JÜR­GEN­SON ja CAS­PAR MO­LOK. Foto Mari Möls

Aru­kü­la spor­di­hoo­ne rõk­kas pealt­vaa­ta­ja­te kaa­sae­la­mis­rõõ­must, kui ko­du­kan­di 10-11aas­ta­sed kä­si­pal­li­poi­sid olid võit­nud D2 va­nu­sek­las­si Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­lis naa­ber­val­la võist­kon­na HC Keh­ra. Ma­ru­li­selt er­gu­ta­sid Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi 2009. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud pois­se emad ja isad, õed ja ven­nad, va­nae­mad ja va­nai­sad.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi tree­ne­ri­te And­rus Ro­gen­bau­mi ja Toi­vo Jär­ve sõ­nul on lap­se­va­ne­mad seis­nud mi­ni­lii­ga tur­nii­ri­dest saa­dik võist­kon­na sel­ja­ ta­ga, mis on loo­nud pois­te õpe­ta­mi­seks hea olu­kor­ra. Võist­kon­na käe­käi­gu eest on hoo­lit­se­nud ka Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus.

And­rus Ro­gen­baum pi­das või­du se­pis­ta­mi­ses olu­li­seks üht­la­se ta­se­me­ga koos­sei­su: „Väi­ke­ses ko­has head võist­kon­da kok­ku saa­da on kee­ru­li­ne, nen­de pois­te­ga on see meil õn­nes­tu­nud. Ole­me har­ju­ta­nud kolm-ne­li aas­tat. Sööt­mi­se, põr­ga­ta­mi­se, sam­mu­de te­ge­mi­se ja vis­ka­mi­se alg­tõed on oman­da­tud, mi­ni­lii­gas män­gi­mi­ne oli et­te­val­mis­tav etapp. Prae­gu te­ge­le­me põ­hios­kus­te kin­nis­ta­mi­se kõr­valt teh­ni­ka aren­da­mi­se, ke­ha­li­se tree­nin­gu ja tak­ti­ka õp­pi­mi­se­ga.”

Ka­hes ot­sus­ta­vas või­du­män­gus, pool­fi­naa­lis (20:16) Põl­va spor­di­koo­li ja fi­naa­lis (20:15) HC Keh­ra üle tõid kas­ta­nid tu­lest Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi vi­lu­nu­mad poi­sid. Nel­jas alag­ru­pi­män­gus väl­ja­ku­le saa­nud va­he­tus­män­gi­ja­te osa oli And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul sa­mu­ti täh­tis: „See oli nei­le pois­te­le esi­me­ne amet­lik Ees­ti ka­ri­ka­tur­niir. Sead­si­me hooa­ja al­gu­ses sel­le võit­mi­se ees­mär­giks.”

Tree­ne­ri­te pü­hen­du­nud töö
Kolm kor­da nä­da­las toi­mu­va­tel tree­nin­gu­tel osa­le­vad 14 ku­ni 16 pois­si. And­rus Ro­gen­bau­mi sõ­nul on hoo­lea­lu­sed aru saa­nud, et har­ju­tus­kor­da ei to­hi va­he­le jät­ta, sel ju­hul kan­na­tab ko­gu võist­kond: „Edu ja või­dud in­nus­ta­vad, poi­sid ut­si­ta­vad üks­teist ka ise tak­ka. Tä­nu val­la, klu­bi ja lap­se­va­ne­ma­te toe­tu­se­le ole­me osa­le­nud tur­nii­ri­del Lä­tis ja Lee­dus. Uu­te vas­tas­te­ga män­gi­mi­ne pa­neb pois­se proo­vi­le ja in­nus­tab treeni­ma.”

Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Uku Kor­jus Aru­kü­la Spor­dik­lu­bist ja vä­ra­va­va­hiks te­ma võist­kon­na­kaas­la­ne Sten-Mikk Jür­gen­son. Li­saks ni­me­ta­ti iga võist­kon­na pa­rim, kel­leks Aru­kü­la pois­test oli Ro­bert-Ru­ben Svil­berg.

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi võist­kon­da kuu­lu­nud Aron Se­pa isa, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp kir­ju­tas Aru­kü­la Spor­di-k­lu­bi Fa­ce­boo­ki le­hel: „Kui töö­ta­da pois­te­ga pü­hen­du­nult ja ju­hen­da­da neid ins­pi­ree­ri­valt, siis tu­le­vad ka tu­le­mu­sed! Ai­täh tree­ne­rid Toi­vo ja And­rus.”

Toi­vo Jär­ve sõ­nul sei­sa­vad pois­tel nõud­li­ku­mad tree­nin­gud al­les ees: „Tree­ne­ri­tel oleks hea­meel, kui sa­ma kor­duks seits­me-ka­hek­sa aas­ta pä­rast A va­nu­sek­las­si fi­naa­lis.”

Alag­ru­pi­tur­nii­ril Raa­si­ku spor­di­hoo­nes män­gi­nud HC Keh­ra võist­kon­da ju­hen­da­nud Mart Raud­sepp ja­gab põ­hie­ner­giat Ees­ti meist­ri­lii­gas ja Bal­ti lii­gas osa­le­va mees­kon­na heaks: „Mees­te mäng on ik­ka ka töö ja pro­fis­port. Las­te näod on män­gi­des nae­rul, po­le­gi täh­tis, kui või­te veel ei tu­le. Sel­les va­nu­ses an­nab pois­te kii­ru­se, jõu ja os­kus­te eri­ne­vus tu­le­mu­ses sel­gelt tun­da.”

Teise koha saanud võistkonda kuulusid Gerret Mägi, Timo Roomere, Andre Soikka, Vladislav Bogdanov, Kenert Suik, Denis Kulberg, Marek Joost ja Tommi Suurorg, treenerina ka Talis Suurorg.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 28. oktoobril
Järgmine artikkelPolitseiuudised