Aru­te­lu Raa­si­ku val­la in­fo­päe­val: kui­das an­da sot­siaal­tee­nus­test roh­kem in­fot

1501
Sotsiaalosakonna juhataja LIIVI PUUMETS.

Raa­si­ku val­la in­fo­päe­val rää­kis sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja LII­VI PUU­METS, mi­da pa­kub vald abi­va­ja­ja­te­le.

Raa­si­ku val­la in­fo­päe­val lau­päe­val, 24. märt­sil oli üks kõ­ne­le­ja­test val­la sot­siaal­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Lii­vi Puu­mets.

Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud in­fo­päe­va esi­me­ses poo­les käi­sid rää­ki­mas Töö­tu­kas­sa ja Mak­su- ja Tol­lia­me­ti esin­da­jad, tei­ne pool kes­ken­dus Raa­si­ku val­la tee­ma­de­le.

Lii­vi Puu­mets rää­kis Töö­tu­kas­sa esindajate ju­tu jät­kuks – kui ini­me­ne on end töö­tu­na ar­ve­le võt­nud ning ot­sib tööd, või­vad sis­se­tu­le­kud vä­he­ne­da nii pal­ju, et ei pruu­gi enam ise hak­ka­ma saa­da. Sel ju­hul soo­vi­tab ta pöör­du­da val­la sot­siaa­lo­sa­kon­da, kust on või­ma­lik taot­le­da toi­me­tu­le­ku­toe­tust. Se­da saa­vad kõik, kes on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud või ka val­las näi­teks üü­ri­le­pin­gu alu­sel ela­vad isi­kud. Ala­tes 2018. aas­tast on Raasiku vallas toimetulekupiir ük­si ela­va­le ini­me­se­le või pe­re­kon­na esi­me­se­le liik­me­le 140 eu­rot kuus. Iga alaea­li­se pereliik­me toi­me­tu­le­ku­piir on 2018. aas­tal 168 eu­rot kuus. Pe­re­kon­na tei­se ja iga järg­mi­se täi­sea­li­se liik­me toi­me­tu­le­ku­piir on 112 eu­rot kuus. Toi­me­tu­le­ku­toe­tu­se ar­ves­ta­mi­se alu­seks on ük­si ela­va ini­me­se või pe­re­kon­na kõi­gi liik­me­te eel­mi­se kuu ne­to­sis­se­tu­lek, jooks­val kuul ta­su­mi­se­le kuu­lu­vad elua­se­me­ku­lud ning toi­me­tu­le­ku­piir.

Lii­vi Puu­mets li­sas, et isi­ku­tel, kel­le­le vald mak­sab toi­me­tu­le­ku­toe­tust, on õi­gus saa­da aas­tas kaks kor­da toi­dua­bi.
Kui toi­me­tu­le­ku­toe­tu­sest ei pii­sa, saab taot­le­da toi­me­tu­le­ku ta­ga­mi­se toe­tust. Se­da maks­tak­se pe­re­de­le või ük­sik­i­si­ku­te­le, kel­le sis­se­tu­lek jääb al­la 1,5kord­set toi­me­tu­le­ku­pii­ri või muu­del erand­juh­tu­del.

Ta lau­sus, et val­las on ka tu­gii­si­ku tee­nus nii ea­ka­te­le kui puu­de­ga las­te­le ning isik­li­ku abis­ta­ja tee­nus. Prae­gu on Raa­si­ku val­las kaks tu­gi­isi­kut töö­või­me­li­ses eas puu­de­ga ini­mes­te­le ning ne­li las­te jaoks.

Sot­siaa­lo­sa­kon­nast saab tul­la kü­si­ma ka elua­se­me ta­ga­mi­se tee­nust, kui­gi va­bu sot­siaal­pin­du on vä­he pak­ku­da. Krii­sio­lu­kor­ras saab hä­da­so­li­jad ma­ju­ta­da Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­ses­se, kus sel­leks tar­beks kaks tu­ba.

Sot­siaalt­rans­por­diks ka­su­tab Raa­si­ku vald Med­serv Grupp OÜ tee­nust, kui on va­ja lii­ku­da voo­di­hai­ge­tel või ra­tas­too­lis isi­ku­tel. Tee­nu­se eest peab ta­su­ma abi­va­ja­ja, kui ta po­le sel­leks suu­te­li­ne, tu­leb vald ap­pi ja kui va­ja­dus on põh­jen­da­tud, võ­tab osa ar­vest en­da kan­da.

Võ­la­nõus­ta­mis­tee­nust os­tab Raa­si­ku vald sis­se Tal­lin­nast, abi on ka Töö­tu­kas­sast, kes sa­ma tee­nust osu­tab. Ar­ve­te alu­sel maks­tak­se kin­ni ka vii­pe­kee­le­tee­nus.

Ka ras­ke ja sü­ga­va puu­de­ga isi­ku­le hool­du­se sead­mi­se tee­nus on val­la kan­da. Ras­ke puu­de­ga ini­me­se hool­da­ja saab 30, sü­ga­va puu­de­ga ini­me­se või lap­se hool­da­ja 50 eu­rot kuus.

Üks tee­nus, mil­lest Lii­vi Puu­met­sa sõ­nul vä­he tea­tak­se, on see, et valla sot­siaa­lo­sa­kon­nast ta­sub tul­la kü­si­ma par­ki­mis­kaar­te, kui on prob­lee­me lii­kumi­se­ga. Taot­le­mi­seks tu­leb kaa­sa võt­ta tõend või kin­ni­tus pe­rears­tilt.

In­fo­päe­val osa­le­jad uu­ri­sid Lii­vi Puu­met­salt, mil­li­seid do­ku­men­te on va­ja, kui toe­tu­si taot­le­ma tul­la, mu­ret tun­ti ka kõr­ge­te küt­te­ku­lu­de pä­rast.
Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp soo­vi­tas – ko­ha­lik et­te­võ­te Nor­ges Hus on pak­ku­nud, et aeg-ajalt saab ta­su­ta ära an­da oma te­ge­vu­sest üle jää­nud pui­duk­lot­se, mi­da on võimalik ka­su­ta­da tu­le alus­tu­seks või küt­teks.

Vo­li­ko­gu lii­ge ja Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas pak­kus väl­ja, et Raa­si­ku val­la sot­siaal­vald­kon­na koh­ta võiks ol­la in­fo­vol­dik, mi­da on koos­ta­tud ka ku­na­gi va­rem ning ol­nud suu­reks abiks.

Val­la­va­nem nõus­tus, et in­fo võiks ol­la koon­da­tud, li­saks võiks roh­kem tea­vi­ta­da uu­te toe­tus­te, näi­teks vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de las­te hu­vi­ha­ri­du­se toe­tu­se in­fo. Ta li­sas, et kui­gi val­la ko­du­le­hel on kõik in­fo ole­mas, pal­jud sin­na lu­ge­ma ei jõua.

Ga­ri­na Too­min­gas uu­ris, kas val­la sot­siaa­lo­sa­kon­nal on üle­vaa­de ka kau­ge­ma­tes kü­la­des ük­si ela­va­te ea­ka­te koh­ta – on tul­nud et­te, et sot­siaal­mee­dias­se pos­ti­ta­tak­se pilt hä­das­o­li­jast ja kom­men­tee­ri­tak­se, et sot­siaal­töö­ta­jad ei mär­ka.

Lii­vi Puu­mets üt­les, et ük­si­kud ini­me­sed on val­las tea­da, neid kü­las­ta­tak­se: „Igaü­he elu on aga te­ma pri­vaats­fäär. Me ei to­hi sek­ku­da, kui just ini­me­ne ise või te­ma naa­ber, tut­tav mär­ku ei an­na. Kui ini­me­se­ga mi­da­gi juh­tub ja kee­gi po­le mei­le tea­ta­nud, po­le aga meie­gi hi­ro­man­did.”

Pal­ju käiak­se Lii­vi Puu­met­sa sõ­nul val­la sot­siaa­lo­sa­kon­nas kü­si­mas en­da koh­ta, aga vä­ga pal­ju ka oma va­ne­ma­te pä­rast, ku­na las­te­le on ea­ka­te va­ne­ma­te hool­da­mi­ne sa­ge­li vä­ga suur koor­mus.

Eelmine artikkelAni­ja val­la las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­val toi­mus 5. kor­da
Järgmine artikkelSpordiuudised