Aru­kü­las tut­vus­ta­ti Raa­si­ku val­la hu­vi­rin­ge ja tree­nin­guid

1084
Hil­ju­ti Rap­la­maalt Raa­si­ku val­da ko­li­nud AGUR AS­PERK kut­sub lap­si võrk­pal­lit­ree­nin­gu­tes­se.

Möö­du­nud ree­del oli Aru­kü­la põ­hi­koo­lis Raa­si­ku val­la hu­vi­te­ge­vu­se laat, kus tut­vus­ta­ti sel õp­peaas­tal te­gut­se­vaid hu­vi­rin­ge ja spor­dit­ree­nin­guid. Esin­da­tud olid 15 hu­vi­rin­gi-tree­nin­gut. Re­gist­ree­ri­ti uu­si liik­meid, ja­ga­ti in­fot. Kol­man­dat kor­da toi­mu­nud laa­da al­ga­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et osa ju­hen­da­jaid ei tul­nud, ku­na neil on rin­gi­des ko­had ju­ba täis.

Aru­kü­la koo­li teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Aron Lips tut­vus­tas uut hu­vi­rin­gi, kus hak­kab õpi­las­te­ga kok­ku pa­ne­ma nel­ja­rat­ta­list e-rol­le­rit Pan­da. Ees­tis ha­ka­tak­se sel õp­peaas­tal ehi­ta­ma 10 elekt­ri­rol­le­rit, mis aren­dab kii­rust ku­ni 25 ki­lo­meet­rit tun­nis ning sel­le­ga sõit­mi­se­ga po­le va­ja ju­hi­lu­ba: „Ok­toob­ris tuuak­se ko­ha­le elekt­roo­ni­ka ning saa­me ko­gu va­ja­mi­ne­va ma­ter­ja­li, ka joo­ni­sed an­tak­se et­te, nen­de jär­gi tu­leb ise väl­ja lõi­ga­ta, pai­nu­ta­da, vär­vi­da. Ke­va­del saa­me ha­ka­ta rol­le­rit kat­se­ta­ma, siis tu­leb ka koo­li­de­va­he­li­ne võist­lus.“

Ku­na ma­si­na kok­ku pa­ne­mi­ne eel­dab eel­tead­mi­si ma­te­maa­ti­kast ja füü­si­kast, võ­tab ta rin­gi 13-16aas­ta­seid, kok­ku 8 last.

Ter­vi­seõ­pe­ta­ja Ri­ta Sepp tut­vus­tas es­maa­bi­rin­gi. Ta sel­gi­tas, et Jü­ri koo­lis toi­mib see edu­kalt ning las­te­le ei õpe­ta­ta üks­nes es­maa­bi and­mist, vaid tut­vus­ta­tak­se näi­teks ka vii­rus­hai­gu­seid ja kui­das neist hoi­du­da.

Maar­ja Leok Aren­cul­le saa­li­ho­ki­nais­kon­nast kut­sus uu­de tren­ni: „Meie nais­kon­nal on va­ja jä­rel­kas­vu, see­tõt­tu hak­kan 3.-7. klas­si tüd­ru­kuid tree­ni­ma. Saa­li­ho­ki­liit kor­ral­dab ka tüd­ru­ku­te­le võist­lu­si, tu­le­val aas­tal võik­si­me min­na osa­le­ma.“

Uue tree­nin­gu­na alus­tab Aru­kü­las ja Raa­si­kul ka võrk­pall. Tree­ner Agur As­perk lau­sus, et Aru­kü­la me­hed on usi­nad võrk­pal­lu­rid, kuid las­te­le se­ni tree­nin­guid ei teh­tud: „Alus­ta­me esial­gu üks kord nä­da­las nii Aru­kü­las kui Raa­si­kul.“

Ju­ta Asu­ja ning Aru­kü­la koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls ar­va­sid, et edas­pi­di võiks hu­vi­ha­ri­du­se laa­ta te­ha nii Aru­kü­la kui Raa­si­ku piir­kon­nas, ku­na Raa­si­ku kan­di lap­si tu­leb Aru­kül­la hu­vi­rin­gi­des­se vä­he, ka laa­dal oli neid ük­si­kuid.

Eelmine artikkelAeg­vii­du, Keh­ra ja Raa­si­ku jaa­ma­de üle­käi­gud saa­vad foo­rid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil 97 pil­ti