Aru­kü­las toi­mub KO­Pi pro­jek­ti­de gru­pi­nõus­ta­mi­ne

1001

Raa­si­ku val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja JU­TA ASU­JA soo­vib tõs­ta Raa­si­ku val­la ühen­dus­te taot­le­mi­se ak­tiiv­sust Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mist (KOP).

Raa­si­ku val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja kut­sub kõi­ki hu­vi­li­si 25. ap­ril­li õh­tul Aru­kül­la KO­Pi gru­pi­nõus­ta­mi­se­le. Ku­na tal on va­ra­se­mast tööst Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­ses (HEAK) pi­kaa­ja­li­ne pro­jek­ti­de nõus­ta­mi­se ning kir­ju­ta­mi­se ko­ge­mus, soo­vib ta an­da pa­nu­se, et ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ramm ko­ha­li­ke­le kät­te­saa­da­va­maks muu­ta. Ta lau­sus, et kui­gi sealt taot­le­mi­ne on liht­ne ning ra­has­tu­se saa­mi­se tõe­näo­sus võr­rel­des pal­ju­de teis­te ra­has­tusp­rog­ram­mi­de­ga suu­rem, on Raa­si­ku val­las taot­le­mi­se ak­tiiv­sus ol­nud pi­gem­ ma­dal.

KO­Pi ke­vad­voo­ru taot­lus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 2. mail. Ühe­le pro­jek­ti­le saab KO­Pist toe­tust taot­le­da ku­ni 2000 eu­rot. Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et see on pii­sa­valt suur sum­ma, et ai­da­ta e­lav­da­da ko­ha­lik­ku elu. Ta tõi näi­te, et on ka ise KO­Pi pro­jek­ti­de abil ai­da­nud soe­ta­ta­da Aru­kü­la pe­re­kes­ku­se­le köö­gi, män­guas­ju, kor­ral­da­da ­loen­gu­sar­ju.

Ta li­sas, et ku­na val­dab tee­mat häs­ti, on see os­kus mõist­lik ka ko­ha­pea­le tuua, kui­gi see Raa­si­ku val­las ot­se­selt te­ma tööü­le­san­ne­te hul­ka ei kuu­lu.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus Lii­du kor­ral­da­tud KO­Pi in­fo­päev toi­mus Tal­lin­nas, kuid sa­ge­li po­le ühen­dus­te esin­da­ja­tel ke­set töö­päe­va või­ma­lik osa­le­da. Aru­kü­las toi­mub nõus­ta­mi­ne töö­päe­va lõ­pus ning väik­eses gru­pis on või­ma­lik pak­ku­da per­so­naal­se­mat lä­he­ne­mist. Ka on või­ma­lik ka val­la selt­sid-ühin­gud­ kok­ku­ viia, et nad saak­sid oma­va­hel koos­tööd te­ha. Aru­kü­la nõus­ta­mis­päe­va­le on prae­gu­seks en­nast kir­ja pan­nud 3 ühin­gu esin­da­jad.

Ju­ta Asu­ja sõ­nas, et KO­Pi taot­lus­vorm on liht­ne ja kõi­gi­le kät­te­saa­dav: “Pro­jek­ti te­ge­mi­seks ei pea ole­ma ko­ge­nud pro­jek­ti­kir­ju­ta­ja ega tee­nust sis­se ost­ma, aruand­lus po­le kee­ru­li­ne. Kel idee ole­mas, jõuab sel­le taot­lu­seks vor­mis­ta­da päe­va-paa­ri­ga. Ka ko­ge­nud kir­ju­ta­ja võiks las­ta oma pro­jek­ti en­ne esi­ta­mist kel­lel­gi tei­sel­ värs­ke pil­gu­ga üle vaa­da­ta, et ei te­kiks loo­gi­ka­vi­gu.”

Ju­ta Asu­ja üt­les, et mu­jal maa­kon­da­des on KO­Pi toe­tus­voo­ru­des kon­ku­rents ti­he­dam kui Har­ju­maal, kus sum­ma suu­rem ning kas­va­nud.

Kui ko­ha­li­ku­le nõus­ta­mi­se­le tul­la ei saa, soo­vi­tab Ju­ta Asu­ja pöör­du­da HEA­Ki, ka seal pa­ku­vad ta­su­ta nõus­ta­mist.

Eelmine artikkelJalg­pal­lur ja tree­ner RE­NE LILL: „Raa­si­ku staa­dion va­jaks aas­ta­ring­seks ka­su­ta­mi­seks kat­te­hal­li.”
Järgmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS või­tis maas­ti­ku-­rat­ta­sõi­du hooa­ja ava­võist­lu­se