Aru­kü­la ÜVK ehi­tus lä­heb kal­li­maks

981

Ehi­tus­han­ke tu­le­mu­sel on Aru­kü­la ühis­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu ra­ja­mi­seks ja re­no­vee­ri­mi­seks va­ja li­sa­ra­ha 700 000 eu­rot.

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­ja Ra­ven kuu­lu­tas mai­kuus väl­ja Aru­kü­la ühis­vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu ehi­tus­han­ke. Nüüd­seks on sel­gu­nud, et han­ke tu­le­mu­sel on ehi­tus­hind läi­nud kal­li­maks – nõud­mis­te­le vas­ta­nud ehi­ta­ja YIT Inf­ra OÜ kü­sib töö eest 3 657 053,40 eu­rot. Ee­lar­ves oli aga ar­ves­ta­tud 2 817 335 eu­rot. Sa­mal ajal toi­mu­nud oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve han­ke või­tis Tal­lin­na Lin­nae­hi­tu­se Akt­sia­selts, kes kü­sib töö eest 39 137,50 eu­rot, mis on küll väik­sem, kui ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud, kuid teeb ÜVK ehi­tu­se ko­gu­mak­su­mu­se siis­ki üle 700 000 eu­ro kal­li­maks.

Aru­kü­la ÜVK ehi­tust toe­tab 2 329 034,74 eu­ro­ga Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus, toe­tus­määr on 78,73 prot­sen­ti. Oma­fi­nant­see­rin­gu ka­ta­vad 79 167 eu­ro­ga Ra­ven en­da va­hen­di­test, 200 000 eu­rot lae­nu­ra­ha­ga ning 350 000 eu­rot pa­nus­tab Raa­si­ku vald.

OÜ Ra­ven juht And­ro En­nok üt­les, et esi­me­ne taot­lus KI­Ki­le oli suu­re­mas sum­mas: „KIK ei akt­sep­tee­ri­nud meie ee­lar­ves kõr­ge­maid hindu, kui va­ra­se­ma­te KI­Ki ob­jek­ti­de han­ge­te kesk­mi­sed ühik­hin­nad on se­ni ol­nud, ja nõu­dis m väik­se­ma ee­lar­ve­ga ra­has­tus­taot­lust. Sel­le pealt te­gi­me­ ra­has­tus­taot­lu­se oma ee­lar­ve KI­Ki ühik­hin­da­de­ga oda­va­maks, kuid te­ge­li­kult tu­li han­kest siis­ki kõr­gem hind.”

Ta li­sas, et et­te­võt­te hin­nan­gul on KI­Ki kesk­mi­sed ühik­hin­nad teh­tud üle ka­he aas­ta ta­ga­si ja veel va­ra­se­ma­te han­ge­te kesk­mis­te hin­da­de jär­gi: „See ei pea pai­ka üleül­di­se hin­na­tõu­su­ga ja KI­Ki eel­dus oli väär. Ra­has­tu­sot­su­ses too­dud sum­ma ja abi­määr oleks pi­da­nud ole­ma suu­re­mad.”
And­ro En­nok lau­sus, et prae­gu koos­ta­tak­se KI­Ki­le täien­da­vat taot­lust, et ra­has­tus­ot­su­ses KI­Ki kaas­ra­has­tu­se sum­ma ja abi­määr üle vaa­da­tak­se: „Loo­da­me pa­ri­mat, et KIK akt­sep­tee­riks ra­has­tu­sot­su­se muu­da­tu­se. Vas­ta­sel ju­hul lä­heb meil omao­sa­lu­se leid­mi­se­ga vä­ga kee­ru­li­seks.”

KIK nõuab, et Aru­kü­la ÜVK ehi­tus peab val­mis ole­ma 2019. aas­ta au­gus­tiks. En­ne töö­de al­gust tu­leb aga sõl­mi­da ehi­ta­ja­ga le­ping, pan­na pai­ka töö­de aja­ka­va pro­jekt ning te­ha täien­dav kü­sit­lus KI­Ki uu­te reeg­li­te tõt­tu, ku­na 2014. aas­ta kü­sit­lu­ses ei uu­ri­tud vas­ta­ja­telt, kas ol­lak­se nõus ÜVK­ga lii­tu­ma järg­mi­se viie aas­ta jook­sul.

Eelmine artikkelViha­soo küm­nes pil­lip­ral­le rah­va­ma­ja õuel – 250 pi­du­list ja suu­re­pä­ra­sed esi­ne­jad
Järgmine artikkelSal­mis­tu ran­nas on nüüd las­te män­gu­väl­jak