Aru­kü­la põ­hi­kool oo­tab koo­li­lu­gu­sid

1356

Aru­kü­la põ­hi­kool tä­his­tab tä­na­vu 5. mail 155. sün­ni­päe­va kok­ku­tu­le­ku ja ak­tu­se­ga. Juu­be­li­peo üks kor­ral­da­ja­test, lau­lu­loo­ja ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ju­han Trump pos­ti­tas seo­ses juu­be­li­ga sot­siaal­mee­dias­se üles­kut­se, kus pa­lub saa­ta vi­list­las­tel mä­les­tu­si, vi­deo­sid, fo­to­sid Aru­kü­la koo­list. Ju­han Trump: „Ta­ha­me, et sünd­mus oleks vi­list­las­te nä­gu, see­ga ko­gu­me põ­ne­vaid lu­gu­sid, mis pä­rit elust ene­sest. Lu­gu­sid võib saa­ta mul­le, Aru­kü­la põ­hi­koo­li mei­li­le või viia koo­li­maj­ja pa­be­ril. Täh­tae­ga veel pan­nud ei ole, juu­be­li­ni on ae­ga ning lu­gu­sid saa­de­tud vä­he.”