Aru­kü­la pe­re­kes­ku­se pe­re­hom­mi­kud on mit­me­ke­si­su­se tee­mal

2338
Pe­re­hom­mi­ku kü­la­li­ne DA­MI­LO­LA ADEYE­MI Ni­gee­riast õpe­tas aaf­ri­ka­pä­ra­seid lau­lu­män­ge.

Möö­du­nud nä­da­lal käi­sid Aru­kü­la pe­re­kes­ku­ses Aaf­ri­ka lau­le-tant­se õpe­ta­mas Ees­tis üli­koo­li lõ­pe­ta­nud ni­geer­la­sed.

Aru­kü­la pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi on ter­vi­se­kes­ku­se hoo­nes kui üks kor­ter – avar köök, ühis­te­ge­vus­teks suu­rem saal ning äs­ja re­mon­di­tud tu­ba väik­se­ma­te et­te­võt­mis­te jaoks. Kes­ku­se pe­re­nai­ne Ju­ta Asu­ja üt­leb, et pe­re­kes­kus on­gi või­ma­li­kult ko­du­ne paik ning ega sin­na pal­ju rah­vast kor­ra­ga ma­hu­gi – 5-6 las­te­ga pe­ret ning ruum on täis. Re­mon­di, si­sus­tu­se ja te­ge­vus­te tar­beks on saa­dud ra­ha pro­jek­ti­dest.
Pe­re­kes­ku­ses toi­mu­vad rin­gi­te­ge­vu­sed, töö­toad. Graa­fi­kus on mi­da­gi iga päev. Pe­re­nai­ne lau­sus, et na­gu ühes ko­dus ik­ka, käi­vad ka pe­re­kes­ku­ses kü­la­li­sed. Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mi toel on sü­gi­sest ala­tes toi­mu­nud pe­re­hom­mi­kud, mil­le see­kord­ne tee­ma on mit­me­ke­si­sus: „Sü­gi­sel te­gi­me koos Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si­ga pe­re­päe­va ning siis käi­sid meil kü­las puue­te­ga ini­me­sed MTÜst Pa­ne Oma Mee­led Proo­vi­le. No­vemb­ris oli meil loo­du­se mit­me­ke­si­su­se tee­ma. Kin­del plaan oli te­ha ka pe­re­päev, mis on seo­tud kul­tuu­ri­li­se mit­me­ke­si­su­se­ga. Ol­les ise ak­tiiv­ne rah­vus­va­he­lis­te va­ba­taht­li­ke te­ge­vu­se koor­di­nee­ri­mi­se vald­kon­nas, jõud­si­me ühe sõb­ra soo­vi­tu­sel ni­geer­la­se Da­mi­lo­la Adeye­mi­ni, kes oli rõõ­mu­ga nõus tu­le­ma, kui­gi tõ­des, et po­le las­te­ga ku­na­gi laul­nud-tant­si­nud.”
Lau­päe­val, 28. jaa­nua­ril võt­tis Da­mi Adeye­mi Tal­lin­nast kaa­sa oma sõb­ra, trum­mid ja muu­si­ka ning tu­li pe­re­kes­ku­ses­se kül­la mit­me­küm­ne­le lap­se­le ja nen­de va­ne­ma­te­le aaf­ri­ka­hõn­gu­li­se­le pe­re­hom­mi­ku­le. Ka­he tun­ni jook­sul õpe­tas ta tant­se lau­le, pau­si ajal val­mis­tas Ju­ta Asu­ja las­te­ga ter­vis­lik­ke ma­gus­toi­te.
Mul­lu TTÜs kesk­kon­na­teh­no­loo­gia ma­gist­rik­raa­di saa­nud Da­mi­lo­la Adeye­mi plaa­nib Ees­tis­se jää­da paa­riks aas­taks, et te­ge­le­da siin oma moe­di­sai­ni­fir­ma­ga: „Eest­la­sed on vä­ga sõb­ra­li­kud, mul on siin vä­ga hu­vi­tav. Kart­sin, et Aru­kü­la lap­si on kee­ru­li­ne tant­si­ma ja laul­ma pan­na, aga nad hak­ka­sid ko­he kaa­sa te­ge­ma, puu­si lii­gu­ta­sid ka va­ne­mad.”
Ta sõ­nas, et tant­si­mi­ne meel­dib tal­le vä­ga – ta an­nab tant­su­tun­de Tal­lin­nas rah­vus­va­he­li­ses ki­ri­kus ning Ca­sa de Bai­le tant­sus­tuu­dios.
Ju­ta Asu­ja tõ­des, et teis­te kul­tuu­ri­de vas­tu ki­pub ole­ma vei­di võõ­ris­tust, kuid pi­gem täis­kas­va­nu­tel, lap­sed on sii­ralt uu­dis­hi­mu­li­kud ja ee­lar­va­mus­te­ta: „Mul on hea meel, et tu­li nii pal­ju pe­re­sid ning neil oli lõ­bus.”
Ta lau­sus, et püüab vaik­selt pe­re­kes­kust samm­haa­val eda­si aren­da­da. KO­Pi toel sai re­mon­di­tud väi­ke ruum, kus va­rem oli taas­ka­su­tus­kes­kus. Se­da ruu­mi plaa­nib Ju­ta Asu­ja ka­su­ta­da nõus­ta­mis­te, väik­se­ma­te rin­gi­te­ge­vus­te, mas­saa­ži­de ja te­raa­pia­te jaoks.
Pe­re­hom­mi­kul kol­me lap­se­ga osa­le­nud Elen Sõ­na­jalg Pi­ka­ve­rest üt­les, et lap­sed and­sid po­si­tiiv­se hin­nan­gu: „Nei­le meel­di­sid teist­moo­di lau­lud, tant­sud ja toit, mi­da me ta­va­li­selt ko­dus ei tee. Lap­sed läk­sid ele­vi­le ka Ni­gee­ria nais­te kä­si­töö­na teh­tud käe­võ­ru­dest, mil­le said kõik osa­le­jad kin­gi­tu­seks.”
Ta oli pe­re­hom­mi­kul teist kor­da: „Mul­le kol­me lap­se ema­na meel­dib vä­ga, et Aru­kü­la pe­re­kes­kus pa­kub ta­su­ta pe­re­hom­mi­kuid, see on väärt tun­nus­tust. Vä­ga pal­ju­del pe­re­del jää­vad ko­du­vä­li­sed ühi­sed et­te­võt­mi­sed tih­ti ra­ha­lis­te ku­lu­de ta­ha. Aru­kü­la pe­re­kes­ku­se toim­kond on aga hea näi­de sel­lest, et kui on ta­he kor­ral­da­da, lei­dub ala­ti ka või­ma­lus.”

Eelmine artikkelAnija valla tegijate valimine
Järgmine artikkelLau­rent­siu­se Selts plaa­nib ava­da Ah­ren­si ku­ju ja par­gi lau­rit­sa­päe­val