Aru­kü­la on vii­ma­seid suu­re­maid asu­laid väl­jae­hi­ta­ma­ta vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu­ga

1557

Kui ehi­ta­da ko­gu Aru­kü­la vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võrk kor­ra­ga, tu­leb val­la lei­da omao­sa­lu­seks 350 000 eu­rot.

Raa­si­ku val­la suu­ri­ma asu­la, Aru­kü­la ale­vi­ku, ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) val­mis ehi­ta­mi­ne oo­tab vo­li­ko­gu ot­sust – eta­pi­vii­si­li­ne ehi­ta­mi­ne ku­lu­tab lii­ga kaua ae­ga ning võib tuua Eu­roo­pa Lii­dult trah­vi. Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) etap­pi­de­na ehi­ta­mist ei toe­ta. Kor­ra­ga ehi­ta­mi­seks tu­leks Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gul lei­da lä­hia­jal aga 350 000 eu­rot.
Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ap­ril­li­kuu is­tun­gil osa­le­sid Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se ja kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­jad. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi sel­gi­tas, et kü­la­li­sed olid kut­su­tud, ku­na on va­ja lei­da kii­re la­hen­dus – kui Ees­ti lii­tus 2004. aas­tal Eu­roo­pa Lii­du­ga, sai le­pin­gus­se, et aas­taks 2010 tu­leb vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võrk val­mis ehi­ta­da kõi­ki­des asu­la­tes, kus reos­tus­koor­mu­se ini­mek­vi­va­lent on üle 2000: „Aru­kü­la on 2000 ela­ni­ku­ga sel­lel pii­ril, kuid Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­la on tun­du­valt suu­rem, see­ga po­le põh­jen­du­si, miks on siia­ni ka­na­li­see­ri­ma­ta.”
Val­la­va­nem mär­kis, et riik po­le suut­nud ko­hus­tust täi­ta, mõ­ned üle 2000 inimesega piir­kon­nad, seal­hul­gas Aru­kü­la, on en­di­selt ka­na­li­see­ri­ma­ta: „Oma­va­lit­sus­test tu­leb aru saa­da, sest väik­se­ma­tel val­da­del ja vee-et­te­võ­te­tel po­le ol­nud sel­leks ra­ha­list või­me­kust. Sa­mas po­le ka Raa­si­ku vald õi­gel ajal eri­list init­sia­tii­vi ko­hus­tu­se täit­mi­seks üles näi­da­nud. Toe­tusp­rot­sen­did olid eel­mi­sel ra­has­tu­pe­rioo­dil vä­ga head, oleks siis­ki pi­da­nud üles­an­de täit­mi­se­le pü­hen­du­ma.”
Raa­si­ku val­la ÜVK aren­gu­ka­vas on Aru­kü­la pro­jekt ja­ga­tud etap­pi­deks eel­kõi­ge ra­ha­lis­tel põh­jus­tel, aga ka sel­leks, et või­ta ae­ga KI­Ki nõud­mi­se­le, et vä­he­malt 60 prot­sen­ti to­rus­ti­ku äär­de jää­va­te kin­nis­tu­te oma­ni­kest pea­vad ole­ma nõus lii­tu­ma. Eta­pi­vii­si­li­ne ehi­ta­mi­ne oleks val­la­le ja vee-et­te­võt­te­le ra­ha­li­selt jõu­ko­ha­ne.
Val­la­va­nem üt­les, et Raa­si­ku vald oli möö­du­nud aas­tal üks esi­me­si, kes uue ra­has­ta­mis­pe­rioo­dil ava­ne­vas meet­mes taot­les KI­Kist Aru­kü­la ka­na­li­see­ri­mi­se esi­me­se eta­pi te­ge­mi­seks toe­tust: „Meet­me nõu­ded pol­nud aga sel­ged ning pi­di­me taot­lu­se ta­ga­si võt­ma.”
Ra­ven te­gi taot­lu­se üm­ber, põh­jen­das re­konst­ruee­ri­mi­sed, li­sas jät­ku­te­ge­vu­sed, suu­ren­das Aru­kü­la ehi­tus­han­ke mah­tu. KIK taas toe­tust ei ra­hul­da­nud, põh­jen­da­des, et pro­jekt tu­leks te­ha kor­ra­ga täis­ma­hus. Ra­ven esi­tas ot­su­se koh­ta vai­de, mi­da me­net­leb prae­gu ko­hus.
Val­la­va­nem lau­sus, et vaid­lus käib ot­su­se te­ge­mi­se ju­rii­di­lis­te nüans­si­de, mit­te si­su üle: „Loo­gi­li­ne, et tu­leks ehi­ta­da kõik kor­ra­ga, sel­leks tu­leks aga saa­vu­ta­da mõist­lik kok­ku­le­pe osa­pool­te va­hel. Sel­ge on ka see, et kui te­ha kõik kor­ra­ga, tu­leb lei­da ra­ha lä­hi­aas­ta­te mõ­ne tei­se in­ves­tee­rin­gute ar­velt.”
Ant­ti Too­ming kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mist üt­les, et Aru­kü­la on üks vii­ma­seid üle 2000 piir­kon­di, kus po­le ka­na­li­sat­sioon täie­li­kult väl­ja ehi­ta­tud: „Ka meie hu­vi on see ära te­ha. Kui ehi­ta­tak­se eta­pi­vii­si­li­selt ning tööd lõ­pe­vad al­les aas­tal 2025, esi­tab Eu­roo­pa Liit tõe­näo­li­selt Ees­ti­le trah­vi­nõu­de. Kas see suu­na­tak­se eda­si ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le, on po­lii­ti­ku­te ot­sus­ta­da.”
Ta li­sas, et täis­ma­hus ehi­ta­mi­sel on toe­tu­se abi­määr suu­rem, in­ves­tee­rin­guid saaks te­ha 2 mil­jo­nit eu­rot roh­kem, kui etap­pi­de­na ehi­ta­des: „Ole­me sel­le ra­ha re­ser­vee­ri­nud, tul­ge ja taot­le­ge.”
Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se esin­da­ja üt­les, et ke­da­gi ei kiu­sa­ta, taot­lus lü­ka­ti ta­ga­si, ku­na see ei vas­ta­nud mää­ru­se tin­gi­mus­te­le. Ta li­sas, et meet­me mää­rus on lä­bi ela­nud kor­ri­gee­ri­mi­si, see­ga po­le ol­nud taot­le­ja­te­le ühe­selt mõis­te­tav.
Nüüd on vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da, kas eral­da­da järg­mi­se li­saee­lar­ve­ga 300 000 ku­ni 350 000 eu­rot, et te­ha ko­gu Aru­kü­la pro­jekt kor­ra­ga.
Ivar Vil­berg ar­vas, et lä­hi­ma paa­ri aas­ta in­ves­tee­rin­gu­test tu­leb mi­da­gi eda­si lü­ka­ta: „Tu­leb te­ha põ­hi­mõt­te­li­ne ot­sus ja see ra­ha lei­da. Pi­gem on asi sel­les, et pal­ju­del on kae­vud, mis aas­taid ta­ga­si reos­tu­sid, kuid nüüd ha­ka­tak­se ai­na roh­kem neid ka­su­tu­se­le võt­ma. Kui tõu­seb vee- ja ka­na­li­sa­tsioo­ni­tee­nu­se hind, siis kor­ra­li­ke puur­kae­vu­de­ga kin­nis­tu­te oma­ni­kud ei pruu­gi lii­tu­da. Ju­ba prae­gu on meie vee­hind rii­gi üks kal­li­maid.”
Ka vo­li­ko­gu esi­mees Ants Ki­vi­mäe üt­les, et vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võrk tu­leks kor­ra­ga väl­ja ehi­ta­da ning ra­ha sel­leks lei­da.
Ant­ti Too­ming lau­sus, et prae­gu on vas­tu­võt­mi­sel uus ÜVK sea­dus, mil­le jär­gi on üle 2000 reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­del ko­hus­tus­lik lii­tu­mi­ne: „Sa­mas pa­ku­me ka niiöel­da prää­ni­kut. Toe­ta­me kin­nis­tu­si­ses­te to­rus­ti­ke ehi­ta­mist ning ka oma ko­gu­mis­ma­hu­ti­te ra­ja­mist seal, ku­hu po­le mõist­lik to­rus­tik­ku ehi­ta­da.”
Vo­li­ni­kud uu­ri­sid ka, kui kaua võiks täis­ma­hus ehi­ta­mi­ne ae­ga võt­ta. Raa­si­ku val­la­le ÜVK aren­gu­ka­va koos­ta­nud ning KI­Ki­le taot­lu­sed esi­ta­nud kon­sul­tant Val­do Liiv OÜst VKM Kon­sult üt­les, et kui ra­ha ole­mas, on või­ma­lik kõik ära te­ha ju­ba järg­mi­se aas­ta jook­sul.
Vo­li­ko­gu jät­kab tee­ma aru­ta­mist mai­kuu is­tun­gil. Sel­leks ajaks tu­leb vo­li­ni­kel väl­ja mõel­da, mil­le ar­velt ra­ha võt­ta ning val­la­va­lit­sus koos­tab li­saee­lar­ve. Val­la­va­nem li­sas, et teo­ree­ti­li­selt oleks val­lal või­ma­lik veel ka lae­nu võt­ta.