Aru­kü­la mõi­sas on uued aja­loos­ten­did

906
Lu­gu mõi­sa ku­ju­ne­mi­sest – mõis­ni­ke Ba­ra­nof­fi­de ajast tä­na­päe­va Aru­kü­la wal­dorf­koo­li ning hu­via­la­kes­ku­se­ni saab lu­ge­da uu­telt sten­di­delt.

Aas­ta­küm­neid ko­gu­tud ma­ter­ja­li­dest val­mi­nud vä­liss­ten­di­de loo­mist toe­ta­sid Lea­der-prog­ramm ja Raa­si­ku val­la­va­lit­sus.

Aru­kü­la mõi­sas oli ree­del, 9. märt­sil aja­loo­kon­ve­rent­si va­hea­jal 4 si­ses­ten­di ning vä­li­se in­fo­tahv­li ava­mi­ne ning mõi­sa aja­loost val­mi­nud fil­mi vaa­ta­mi­ne.

Sten­di­del on fo­tod ning ju­tud „Ba­ra­nof­fid”, „Aru­kü­la mõis”, „Aru­kü­la kool”, „Hu­vi­kool Pää­su­lind”, „Aru­kü­la Va­ba Wal­dorf­kool” ja ing­lis­keel­ne tekst Aru­kü­la mõi­sa aja­loost. Mõi­saõues val­mi­nud sten­di vor­mis­tas Re­gio. Seal on ku­ju­ta­tud Raa­si­ku val­la kaar­ti, ku­hu on mär­gi­tud piir­kon­na 22 hu­vi­ta­vat pai­ka ja kok­ku­võ­te mõi­sa aja­loost ees­ti ja ing­li­se kee­les koos pil­ti­de­ga.

Teks­ti­ma­ter­jal saa­di kuns­tia­ja­loo­la­se Ju­han Mais­te ar­tik­list, Aru­kü­las pee­tud Jü­ri Kuus­ke­maa loen­gu üles­kir­ju­tus­test ning Mai Er­be ja Hen­ri Ree­de­ri koos­ta­tud ko­gu­mi­kust „Aru­kü­la lu­gu 1291-2011”.

Mõi­sas te­gut­se­va hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind di­rek­tor Mal­le Jaa­ko üt­les, et Re­gio ku­jun­da­jal Kad­ri Pär­nal õn­nes­tus lei­da ar­hii­vist mõi­sa­sü­da­me kaart 19. sa­jan­dist, ka see on sten­di­le li­sa­tud: „Tu­vas­ta­si­me sealt kõik hoo­ned, kuid kõhk­lu­si te­ki­tas pik­lik ma­ja prae­gu­se pui­du­töös­tu­se vä­ra­va juu­res. Seal, kus prae­gu kor­rus­ma­jad, oli ku­na­gi tall. Ar­va­me, et pik­lik hoo­ne võis ol­la tõl­la­kuur.”

Mal­le Jaa­ko sõ­nas, et sten­did olid Aruküla ko­du­loo­hu­vi­lis­te am­mu­ne unis­tus: „Mi­na, wal­dorf­koo­li te­gev­juht Ker­ti Pell­mas ning ko­du­loo­la­ne Mai Er­be käi­si­me aas­ta jook­sul koos, ko­gu­si­me, va­li­si­me ja kont­rol­li­si­me aas­ta­küm­ne­te jook­sul ko­gu­ne­nud aja­loo­ma­ter­ja­li.”

Sten­did ku­jun­das Tuu­li Au­le OÜst Kol­la­ne, trük­kis Alo­ha Hol­ding OÜ.

Teks­ti­de keeletoimetuse tegi Lai­li Pal­lon, An­ge­la Saks tõl­ki­s teks­ti ing­li­se keel­de. Val­laar­hi­tekt He­li Tomps ai­tas kaar­ti ku­jun­da­da. Malle Jaako tänas ka Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­juhti Tii­na Ser­got. Mal­le Jaa­ko mär­kis, et pal­ju abi oli ka Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­se An­ne Een­pa­lu üles­kir­ju­tus­test ja era­ko­gust. 1994. aas­tal käis mõi­sas mõis­ni­ke Ba­ra­nof­fi­de jä­rel­tu­li­ja Tat­ja­na de Mon­tes­quiou, kes kin­kis pe­re­kon­na fo­toal­bu­mi fo­to­de koo­piad.

Fo­to­de­ga ai­tas ka Aru­kü­la fo­tog­raaf Ülo Udu­mäe.

Mal­le Jaa­ko sõ­nas, et Aru­kü­la mõis po­le eri­ti suu­re­joo­ne­li­ne ning Ees­ti mõi­sa­test koos­ta­tud raa­ma­tud li­bi­se­vad Aru­kü­last sageli pea­lis­kaud­selt üle: „Se­da enam on meie mis­sioon aja­lu­gu jääd­vus­ta­da.”

Koos sten­di­de ava­mi­se­ga oli ka mõi­sa aja­loo fil­mi esit­lus. St­se­naa­riu­mi kir­ju­tas Ju­han Trump, mon­tee­ris Hen­ri Ree­der. Fil­mi esi­li­nas­tus oli möö­du­nud aas­ta sü­gi­sel.