Aru­kü­la mõi­sa al­lee kas­ta­ni­d on haiged

2322
Aruküla kastaniallee Tallinna maantee alguses – paremasse äärde on planeeritud valgustusega kergliiklustee.

Sõl­tu­ma­ta puu­de hai­gu­sest tu­leb val­la­va­ne­ma sõ­nul al­lee äär puu­dest tüh­jaks te­ha, na­gu on kir­jas kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se pro­jek­tis.

Raa­si­ku val­las Aru­kü­la mõi­sast Pe­nin­gi tee rist­mi­ku­ni on sa­jan­deid ol­nud kas­ta­nial­lee. Vii­mas­tel kuu­del on sat­tu­nud al­lee Raa­si­ku val­la­juh­ti­de tä­he­le­pa­nu al­la, ku­na ee­lar­ve aru­te­lus oli al­lee-lõi­gu val­gus­ta­mi­ne ja sin­na kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne. Võib aga juh­tu­da, et kas­ta­nid tu­leb ma­ha võt­ta, sest nen­des on avas­ta­tud puu­vähk.
Jaa­nua­ris te­gi val­la­vo­li­ko­gu lii­ge And­re Sepp et­te­pa­ne­ku suu­ren­da­da 2017. aas­ta ee­lar­ves tä­na­va­val­gus­tu­se ku­lu­sid 9000 eu­ro võr­ra, et pan­na Aru­kül­la Tal­lin­na maan­tee al­gu­ses­se mõi­sa al­lee val­gus­ta­mi­seks val­gus­tus­pos­tid, et ta­ga­da es­ma­ne tur­va­li­sus. Ta põh­jen­das, et lõik on vä­ga oht­lik ja kõn­ni­tee­ta, kuid nii ja­la­käi­jaid kui sõi­du­ki­juh­te lii­gub teel vä­ga pal­ju.
Val­la­va­lit­sus et­te­pa­ne­kut jaa­nua­ris ei toe­ta­nud, poolt ei hää­le­ta­nud ka vo­li­ko­gu ena­mus. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi põh­jen­das, et al­lee on ol­nud oht­lik ju­ba kaua, kuid aju­ti­ne la­hen­dus olu­kor­da ei la­hen­da: „Tu­leb te­gut­se­da plaa­ni­pä­ra­selt, ka­su­ta­da mak­su­maks­ja ra­ha tõ­hu­salt ja mõ­ju­salt, see tä­hen­dab, et tä­na­vu on plaa­nis lõ­pe­ta­da Aru­kü­la kerg­liik­lus­tee tei­ne etapp ehk jaa­mast Ki­vi­lin­na kor­ter­ma­ja­de­ni ja see­jä­rel alus­ta­da kol­man­da ehk al­lee-eta­pi­ga.”

Kas­ta­ni­le­hed lä­he­vad pruu­niks
Al­lee äär­de kõn­ni­tee ra­ja­mi­seks sai põ­hip­ro­jekt val­mis 2008. aas­tal. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi lau­sus, et see on prae­gu­seks osa­li­selt ae­gu­nud ja va­jab aja­ko­has­ta­mist: „Siia­ni ole­me sel­le pro­jek­ti alu­seks võt­nud nii esi­me­se kui tei­se eta­pi kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­sel, pa­ra­ku ole­me pi­da­nud mõ­le­mas eta­pis sis­se vii­ma muu­tu­si ja see­ga te­ge­ma li­sa­ku­lu­sid, sest õi­geaeg­selt el­lu vii­ma­ta jää­nud pro­jek­ti­de koos­kõ­las­tu­sed ae­gu­vad ning pro­jek­ti uues­ti koos­kõ­las­ta­mi­sel soo­vi­vad kom­mu­ni­kat­sioo­ni­val­da­jad või maan­teea­met mi­da­gi muu­ta.”
Ta rää­kis, et mõist­lik oleks ol­nud ehi­ta­da tee 7 aas­tat ta­ga­si: „Po­le nii, et te­hak­se pro­jekt val­mis igaks ju­huks, niiöel­da riiu­lis­se ja loo­de­tak­se, et kee­gi ku­sa­gilt tu­leb ja koos­kõ­las­tab la­hen­du­se maao­ma­ni­ke­ga, koos­tab ja viib lä­bi ehi­tus­han­ked ja reaal­selt ob­jek­ti väl­ja ehi­tab. Sellist imet pole veel nähtud. Ikka tuleb ise asi käsile võtta. Prae­gu on va­ja alus­ta­da si­su­li­selt ot­sast, ole­ma­so­lev pro­jekt uues­ti üle vaa­da­ta ja va­ja­du­sel kor­ri­gee­ri­da, te­ge­le­da maao­ma­ni­ke­ga, kel­le maad kerg­liik­lus­tee ehi­tus puu­du­tab.”
Pro­jek­ti jär­gi on plaa­nis pan­na lõi­gu­le 18 val­gus­tus­pos­ti, mil­le ühe hind on 1800 eu­rot. Val­la­va­nem sõ­nas, et aju­tist la­hen­dust po­le see­ga mõist­lik te­ha ning val­gus­tus tu­leks ra­ja­da koos kerg­liik­lus­tee­ga. Ta li­sas, et aju­ti­ne val­gus­tus vä­hen­daks ohu­tun­net, ku­na ha­ka­tak­se käi­ma tee val­gus­ta­tud ehk pa­re­mal poo­lel, kui­gi kõn­ni­tee puu­du­mi­sel tu­leks käia va­sa­kul.
Val­gus­tu­se tee­ma jät­kus veeb­rua­ri­kuu is­tun­gil, kus vo­li­ko­gu ot­sus­tas eral­da­da sot­siaal­vald­kon­na realt 10 000 eu­rot val­la kerg­liik­lus­tee­de pla­nee­ri­mi­se­ga seo­tud te­ge­vus­te­le.
Koos kerg­liik­lus­tee ja val­gus­tu­se ra­ja­mi­se­ga tu­leb la­hen­da­da aga ka prob­leem al­lee kas­ta­ni­te­ga. Val­la­va­nem ütles, et kas­ta­ni­te pu­hul on rää­gi­tud ise­loo­mu­li­kust vä­hist: „Puu­de le­hed lä­he­vad ke­set su­ve pruu­niks ja se­da on vä­ga ko­le vaa­da­ta. Sõl­tu­ma­ta puu­de hai­gu­sest tu­leb aga ühelt poolt teed puud kind­las­ti ma­ha võt­ta, see on et­te näh­tud ju­ba 2008. aas­ta pro­jek­tis.”
Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall li­sas, et Ees­ti Ar­bo­ris­ti­de Ühing plaa­nib te­ha ap­ril­lis Aru­kü­las oma ke­vad­koo­so­le­ku ning on lu­ba­nud siis kas­ta­nial­lee ta­su­ta üle vaa­da­ta.
Aru­kü­la al­lee saa­tus oli kü­si­mär­gi all ka 12 aas­tat ta­ga­si, kui 2005. aas­tal soo­vis maan­teea­met pu­has­ta­da teeää­red suur­test puu­dest, et need tor­mi­ga tee­le või elekt­ri­lii­ni­de­le ei ku­kuks, too­na võe­ti ma­ha üks puu. Val­la­va­ne­ma sõ­nul sel­lest hil­jem enam jut­tu po­le ol­nud.

Eelmine artikkelAni­ja vald noor­te­kes­kus­te ühen­du­se liik­meks
Järgmine artikkelKeh­ra folk­loo­ri­peo kor­ral­da­ja kut­sub hu­vi­li­si ap­pi