Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si EV100 kin­gi­tus – ko­gu­mik „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“

2097
Aru­kü­la sa­ja aas­ta 8 mõ­ju­ka­mat: ÜLO UDU­MÄE, TOI­VO VEEN­RE, GA­RI­NA TOO­MIN­GAS, AVO MÖLS, KAA­REL EEN­PA­LU, JU­HAN TRUMP, ARE KAU­RIT ja HEL­VI VI­LIP­PUS.

EV100 sün­ni­päe­va­kin­gi­tu­se­na val­mi­nud ko­gu­mi­kus „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“ tut­vus­ta­tak­se sa­dat ini­mest, kel­le pa­nust Aru­kü­la jaoks on ko­ha­li­kud ela­ni­kud pi­da­nud vä­ga olu­li­seks.

„Üks asi on vaa­da­ta aja­lu­gu sünd­mus­te, hoo­pis tei­ne asi isi­ku­te kau­du, kes neid sünd­mu­si loo­vad. See ko­gu­mik an­nab Aru­kü­la aja­loost hea üle­vaa­te ning sel­le te­ge­mi­ne oli vä­ga väärt ko­ge­mus, soo­vi­tan kõi­ki­de­le aja­loo­las­te­le,“ sõ­nas „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“ idee au­tor ja pea­mi­ne koos­ta­ja Hen­ri Ree­der ree­del, 31. au­gus­til ko­gu­mi­ku esit­le­mi­sel.

Au­gus­ti vii­ma­seks õh­tuks olid Aru­kü­la rah­va­ma­ja juur­de kut­su­tud kõik need 100 ini­mest või nen­de jä­rel­tu­li­jad-lä­he­da­sed, kel­le fo­tod ja seo­tus Aru­kü­la­ga on trü­ki­ses ära too­dud. Kok­ku­tul­nuid ter­vi­ta­sid ku­na­gi­ne rii­gi­va­nem ja pea­mi­nis­ter Kaa­rel Een­pa­lu, ke­da ke­has­tas Hen­ri Ree­der, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp ning an­sam­bel Lüü-Türr.

Ku­na te­gu on kin­gi­tu­se­ga Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­vaks, sai ko­gu­mi­ku väl­jaand­nud Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts mä­les­tu­seks sa­ma kuu­päe­va­ga da­tee­ri­tud kin­gi­tu­se plaa­di. Plaat kin­ni­ta­ti Aru­kü­la rah­va­ma­ja sei­na­le, rah­va­ma­ja, Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ning po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti sil­di kõr­va­le. Plaa­dilt võt­sid kat­te Hen­ri Ree­der ning Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si di­rek­tor Ga­ri­na Too­min­gas.

TOP 8
Sa­mal päe­val trü­ki­ko­jast too­dud ko­gu­mik­ku „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“ esit­le­ti rah­va­ma­ja par­ke­ti­saa­lis. Li­saks Hen­ri Ree­de­ri­le ja Ga­ri­na Too­min­ga­se­le kuu­lu­sid sel­le koos­ta­mi­se toim­kon­da Mai Er­be ning Maar­ja-Ly Tei­no, kes kir­ju­tas pro­jek­ti Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se­le Ko­du­kant. Ko­du­kant toe­tas trü­ki­se väl­jaand­mist Va­bae­ra­kon­na „ka­tu­se­ra­hast“ 1480 eu­ro­ga. Et ko­gu­mik saaks vär­vi­li­ne, li­sas kul­tuu­ri­selts 300 eu­rot.

Ko­gu­mi­kus on Aru­kü­la sa­ja aas­ta 100 mõ­ju­ka­mat ini­mest reas­ta­tud aas­taar­vu jär­gi, mil­lest nad on ale­vi­ku­ga seo­tud – kas Aru­kü­las sün­di­nud või sin­na ko­li­nud. Kan­di­daa­te esi­ta­ti 179, TOP 100 sel­gus rah­va­hää­le­tu­sel. Hää­le­ta­jaid oli 434, igaüks sai an­da ku­ni 20 häält, kok­ku an­ti 4896 häält.
Esit­lu­sel too­di väl­ja 8 ini­mest, kel­le poolt oli üle 100 hää­le­ta­ja. Neist kol­mest, kes on läi­nud ma­na­la­tee­le, olid esit­lu­sel elu­suu­ru­ses pil­did. Need on en­di­ne rii­gi­va­nem ja pea­mi­nis­ter Kaa­rel Een­pa­lu, kel­le­le rah­vas an­dis 147 häält, en­di­ne val­la­va­nem Toi­vo Veen­re 119 hää­le­ga ning kauaaeg­ne koo­liõ­pe­ta­ja Hel­vi Vi­lip­pus, kel­le poolt oli 122 hää­le­ta­jat. Li­saks nei­le said roh­kem kui 100 toe­tus­häält kros­si­sõit­ja Are Kau­rit 109 hää­le­ga, koo­li­juht Avo Möls 133 hää­le­ga, kuns­tiõ­pe­ta­ja ja fo­tog­raaf Ülo Udu­mäe 148 hää­le­ga, muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ju­han Trump 185 hää­le­ga ning kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas 230 hää­le­ga. Ka kõi­gi­le üle­jää­nud 92 mõ­ju­ka­le aru­kü­la­la­se­le või nen­de lä­he­das­te­le kin­gi­ti äs­jail­mu­nud trü­kis.

„Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“ idee au­tor ja koos­ta­ja HEN­RI REE­DER.
„Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“ idee au­tor ja koos­ta­ja HEN­RI REE­DER.

Idee Saa­re­maalt
Val­la­va­nem And­re Sepp kin­kis ko­gu­mi­ku au­to­ri­le Hen­ri Ree­de­ri­le Ees­ti Va­ba­rii­gi juu­be­li­mün­di ja lau­sus: „Idee mär­ga­ta teist ini­mest on suu­re­pä­ra­ne, idee mär­ga­ta sa­dat te­gi­jat veel äge­dam.“

Idee Aru­kü­la 100 meel­de­jää­va­ma ini­me­se väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks sai Hen­ri Ree­der, kui kuu­lis, et Saa­re­maa va­lib aas­ta­sa­ja 100 saar­last.

„Mõt­le­sin, et ka Aru­kü­las on aja­loo jook­sul ol­nud vä­ga pal­ju tub­li­sid ini­me­si, kes vää­rik­sid esi­le­tõst­mist. On vä­ga hea meel, et Ga­ri­na tu­li ap­pi ja sai­me oma vää­ri­kad aval­da­da ko­gu­mi­ku­na. See raa­mat kin­ni­tab, et neid ini­me­si mä­le­ta­tak­se, see po­le liht­salt tund­ma­tu­te ini­mes­te esi­le­tõst­mi­ne vaid aja­loo­li­se mä­lu fik­see­ri­mi­ne,“ lau­sus ta.

Ga­ri­na Too­min­gas li­sas: „Kui Hen­ri idee väl­ja käis, soo­vi­sin ko­he osa­le­da. Sain Aru­kü­la aja­loost ja siin­se­test ini­mes­test tea­da vä­ga pal­ju uut. Soo­vi­tan et­te­võt­mist ka teis­te­le, an­nab vä­ga tu­ge­va ko­gu­kon­na­tun­de.“

Koos­ta­jad sel­gi­ta­sid, et 100 mõ­ju­ka­ma hul­gas on ka mõ­ned, kes po­le Aru­kü­las ela­nud, kuid and­nud ale­vi­ku jaoks nii mär­ki­mis­väär­se pa­nu­se, et ko­ha­li­kud hää­le­ta­sid nen­de poolt. Need on en­di­ne pea­mi­nis­ter And­res Ta­rand, kes elas lap­se­na 5 aas­tat va­nae­ma juu­res Tõ­hel­gil ja käis Aru­kü­la koo­lis, en­di­ne abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re ja eel­mi­ne val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi.

Ko­gu­mi­ku „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“ trü­ki­ti 500 ek­semp­la­ri, se­da saab 5 eu­ro eest os­ta Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­sist.

Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last
Pe­ter von Ba­ra­noff, And­rei Je­go­rov, Nas­si Sass ehk Alek­san­der Je­go­rov, Tõ­nis Or­gus­saar, Jü­ri-Ra­jur Lii­vak, Kaa­rel Een­pa­lu, Lin­da Een­pa­lu, Jo­han­nes Trump, Mee­me Loik, Val­dur Pee­gel, Vai­ke Kär­ner, And­res Ta­rand, Ali­de Soos­ter, Hei­no Oja­soo, Enn Kal­le, Peep Iher, Tiiu Liiv, Kai­do Kau­rit, Hel­ga Kohv, Hel­vi Vi­lip­pus, An­ne Vil­berg, Ai­no Pau­mets, Eri­ka-Jo­han­na Nõm­mik, Es­ter Nii­das, Raul Sep­per, Mee­ta Hein­la, El­gai­nu Hert, Kau­po Hert, Ju­lius Mis­ler, End­la Koit­la, Ar­ved Tam­ma­ru, Olev-Jaan Var­res, Eve Saa­re, Val­de­ko Kul­ve­re, Kad­ri Vii­ra, Vee­ra Saar, Nord­heim Vil­berg, Tii­na Rüh­ka, Evi Eel­rand, Ast­rid Kokk, El­vii­ra Vä­li, Hei­no Puus­te, Jaa­nus Ra­hu­mä­gi, Toi­vo Veen­re, Vil­lu Vil­berg, Mai Er­be, Ka­ja Aru­sa­lu, Are Kau­rit, Mee­li Te­der, Mai­ri Piir, Es­ter Il­mets, Rein Haas­ma, Ivar Vil­berg, Hel­gi Adam­son, Lju­bov Al­jas­mäe, Maia-Re­ta Tram­pärk, Reet Hä­ni­ke­ne, Sil­via Luts, Har­ri Al­jas­mäe, Rein Koch, Jaak Tur­ro, Ola­vi Uue­maa, Tiit Ree­der, Ka­rin Reis­ka, Lai­li Pal­lon, Mal­le Jaa­ko, Ala­ri Kruus­vall, Eda Nee­me, Vai­do Nii­ne­sa­lu, An­ge­la Al­lik, Mar­ju Räh­ni, Olev Räh­ni, Tiit Saa­re, Hen­ry Ka­ri, Re­gi­na Tei­no, Mee­li Ves­kus, Ga­ri­na Too­min­gas, Ing­rid Tei­no, Age Ima­la, Hen­ri Ree­der, Vel­lo Te­der, Ülo Udu­mäe, Hel­gi Vain, Ju­han Trump, Mae Trump, An­ne Een­pa­lu, Ju­ri Želo­bets­ki, Avo Möls, Lee­na Möls, Ma­ri Möls, And­re Sepp, Jan­no Trump, Kas­par Aren, Maar­ja-Ly Tei­no, Eve Vendt, Ot­to-Karl Vendt, Ar­do Niin­re, Cris­ti­na Kas­ka, Kül­li Ovir, Rai­vo Uuk­ki­vi.

Eelmine artikkelAni­ja val­la III li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la pea­maa­ko­rral­da­ja jäi pen­sio­ni­le