Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tu­se tööp­ro­jekt on val­mis

1732
1. korruse plaan: söögisaal suureneb, tuleb klaaskatusega aatrium. Poiste tööõpetuse klass nihkub. Tribüünide tarbeks ehitatakse maja laiemaks.

Ehi­tus­tööd on plaa­nis lõ­pe­ta­da 2018. aas­tal õp­peaas­ta al­gu­seks.

Raa­si­ku val­las on val­minud Aru­kü­la koo­li re­mon­di ja juur­dee­hi­tu­se töö­pro­jekt, mil­le koos­tas OÜ Pi­kop­ro­jekt. Järg­ne­vad pro­jek­ti eks­per­tiis ja ehi­tus­han­ge. Ehi­tus on plaa­nis val­mis saa­da järg­mi­se õp­peaas­ta al­gu­seks. Juur­dee­hi­tus peaks la­hen­da­ma koo­li ruu­mi­puu­du­se – kui veel mul­lu oli koo­lis 340 õpi­last ning ruu­mi nap­pis, siis tä­na­vu alus­tas koo­li­pe­re tööd 373 õpi­la­se­ga.

Koo­li alg­koo­lio­sa­le on plaa­nis te­ha kol­mas kor­rus li­sak­las­si­ruu­mi­de­ga, juur­de ehi­ta­tak­se eva­kuat­sioo­nit­repp. Hoo­ne ka­he tii­va va­he­li­ne ala, kus on prae­gu mu­rup­lats, ehi­ta­tak­se suu­res osas kin­ni. Sin­na tu­le­vad söök­la laien­dus klaa­sist ka­tu­se­ga, ava­ram köök, köö­gi­la­du, nih­kub pois­te tööõ­pe­tu­se klass, ku­hu tu­leb li­saks kee­vi­tus­nurk. Tei­sel kor­ru­sel on plaa­nis laien­da­da õpe­ta­ja­te tu­ba.

Alg­koo­lio­sa­le ehi­ta­tak­se pea­le kol­mas kor­rus, ku­hu tu­le­vad kolm klas­si­ruu­mi, 2 abi­ruu­mi, üks teh­ni­li­ne ruum ning ja­lu­tus- ja män­gi­mi­sa­la.

Ehi­tu­se prog­noos­mak­su­mus on 800 000 eu­rot, täp­ne hind sel­gub han­kest.

Tööp­ro­jek­ti­ga ka­van­da­tak­se ka tu­le­vi­kus plaa­ni­so­le­vad tööd. Võim­las­se on pro­jek­tee­ri­tud tri­büü­nid juur­dee­hi­tu­se­na nii, et sinna pääseks saa­li lä­bi­ma­ta. Saa­li kõr­va­l o­le­va­le osa­le te­hak­se pea­le tei­ne kor­rus, ku­hu on või­ma­lik li­sa­da koh­ti pealt­vaa­ta­ja­te­le ning ruu­me koo­li­le. Nen­de ehi­ta­mi­se­ga 2018. aas­ta ee­lar­ves ei ar­ves­ta­ta.

Li­sa­ruu­mi saa­mi­seks kaa­lu­ti la­hen­dus­te­na ka aju­tis­te moo­dulk­las­si­ruu­mi­de pai­gu­ta­mist koo­li hoo­vi, aga ka juur­dee­hi­tust koo­li Staa­dio­ni tä­na­va pool­ses­se ser­va. Ka­he tii­va va­he­li­se ala kin­nie­hi­ta­mi­ne ning kol­man­da kor­ru­se li­sa­mi­ne on val­la­va­ne­ma Raivo Uukkivi sõ­nul kõi­ge loo­gi­li­sem ja ke­nam la­hen­dus.

Vii­ma­ti sai Aru­kü­la kool juur­dee­hi­tu­se 2010. aas­tal. En­ne se­da õp­pi­sid koo­li­ma­jas vaid 5.-9. klas­si õpi­la­sed, alg­klas­sid olid las­teaia­ga ühes ma­jas.