Aru­kü­la koo­li­poi­sid kin­ki­sid las­teaia­las­te­le liik­lus­vank­ri

1950
Aruküla põhikooli 6. klasside poiste tööõpetuse tundides valmis praktiline kingitus lasteaialastele – ratastel liiklusvan­ker, kus liikluse õppimiseks vajalikud õppevahendid.

Aru­kü­la las­teaia­lap­sed said kin­gi­tu­seks maan­teea­me­ti liik­lu­so­hu­tu­se pro­jek­ti käi­gus val­mi­nud õp­pe­va­hen­did – liik­lus­mär­gid ning pui­dust vank­ri nen­de hoid­mi­seks.

Aru­kü­la las­teaia Ruk­ki­lill lap­sed saa­vad ala­tes möö­du­nud nä­da­last liik­lust õp­pi­da liik­lus­lin­na­kus – Aru­kü­la põ­hi­koo­li 6. klas­si­de poi­sid val­mis­ta­sid tööõ­pe­tu­se tun­di­des liik­lus­mär­ki­de pos­tid ning pui­dust ra­tas­tel kas­ti ehk vank­ri. Maan­teea­met kin­kis liik­lus­mär­gid, ma­ha­rul­li­ta­va seb­ra, vil­ku­va val­gus­foo­ri ja plast­mas­sist koo­nus-tor­bi­kud.
Liik­lus­vank­ri pro­jek­ti kor­ral­dab maan­teea­met igal aas­tal. Las­teaed, kes liik­lus­vank­rit en­da­le soo­vib, peab leid­ma koos­töö­part­ne­ri – koo­liõ­pi­la­sed, kes vank­ri val­mis meis­ter­da­vad. Liik­lus­tee­mad on las­teae­da­de õp­pe­ka­vas, liik­lus­vank­ri abil saab tead­mi­si kin­nis­ta­da ja ri­kas­ta­da. Kui koos­töö­part­ne­rid on käed löö­nud, kin­gib maan­teea­met liik­lus­tar­vi­kud ning õpe­tu­sed, mil­li­seid män­ge saab komp­lek­ti abil õp­pi­da.
Aru­kü­la las­teaias haa­ras ideest kin­ni õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Anu Mee­li­mäe. Tal­le tu­li ap­pi Aru­kü­la koo­li tööõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Aron Lips. Koos­töö­part­ne­riks soo­vi­tab maan­teaa­met ka mõn­da ko­ha­lik­ku pui­du­fir­mat, kuid õpe­ta­ja üt­les, et koo­lis lei­dub pii­sa­valt pui­tu, et van­ker val­mis ehi­ta­da.
Vank­ri ja liik­lus­mär­ki­de pos­tid te­gid 6. klas­si poi­sid val­mis tööõ­pe­tu­se tun­di­des. Kin­gi­tust tu­lid nad koos õpe­ta­ja­ga üle and­ma Aru­kü­la las­teaia liik­lus­nä­da­la lõ­pus, nel­ja­päe­val, 6. ap­ril­lil. Poi­sid tut­vus­ta­sid las­teaia­las­te­le ka iga mär­gi tä­hen­dust.
Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja rää­kis, et mai­kuus on plaa­nis an­da koo­li­le ja maan­teea­me­ti­le ta­ga­si­si­det, kui­das las­te­le liik­lus­van­ker meel­dib. Õp­pe­män­ge on neil plaa­nis ha­ka­ta te­ge­ma las­teaia õuea­lal, kus liik­lu­se har­ju­ta­mi­seks pikk ja sir­ge tee.
Liik­lus­nä­da­lal käi­sid Aru­kü­la las­teaia las­tel kü­las Lõ­vi Leo ja po­lit­sei­ni­kud, kes tut­vus­ta­sid po­lit­seiau­tot. Rüh­ma­des olid töö­toad hel­ku­ri­te, liik­lus­mär­ki­de, jalg­rat­ta­kiiv­ri­te ning hä­daa­bi­numb­ri tee­mal.
Anu Mee­li­mäe: „Ku­na koo­liee­li­ku­tel on õp­pe­ka­vas ja­la­käi­ja ja jalg­rat­ta­ga liik­le­ja reeg­lid, ot­sus­ta­si­me, et tee­me tä­na­vu liik­lus­tee­ma­li­se nä­da­la. Möö­du­nud aas­ta­tel ole­me kes­ke­nud­nud näi­teks kesk­kon­na­kas­va­tu­se­le ja ter­vi­se­tee­ma­de­le.”

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de­le must­kat­te pai­gal­da­ja han­ge
Järgmine artikkelKülad vaid­lus­ta­sid Ko­da­soo ra­bas tur­ba­toot­mist lu­ba­nud koh­tuot­su­se