Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päev – pal­ju uu­si tu­li­jaid ja me­nu­kas PAZ-buss

2401
Kalesi küla Maasikakohvik oli avatud esimest korda. Kohviku perenaine JAANA JÕÕTS (vasakult esimene) sai inspiratsiooni ja maitseid oma kodu kõrvalt maasika­põllult.

Aru­kü­la 8. koh­vi­ku­te­päe­val oli ava­tud re­kor­darv kohvikuid – 15­.

Möö­du­nud lau­päe­val, 7. juu­lil oli Aru­kü­las pal­ju ja­lu­ta­jaid, koh­vi­ku­te­päe­va kaar­did käes ja te­le­fo­nid GP­Si­de­ga teed näi­ta­mas. 15 koh­vi­kut proo­vi­sid üles lei­da nii ko­ha­li­kud kui kau­ge­malt tul­nud rah­vas – Jü­rist, La­ge­dilt, Tal­lin­nast. Pal­ju­d koh­vi­ku­pi­da­jad olid en­da­le kül­la kut­su­nud sõb­rad-su­gu­la­sed. Aru­kü­la ale­vi­kus oli tä­na­vu 10 koh­vi­kut, 3 pe­re ava­sid oma ko­du­hoo­vid Jär­si kü­las Ko­lu­ve­re tee ää­res ning 2 Ka­le­si kü­las. Kü­las­ta­ja­te ja­la­vae­va vä­hen­da­mi­seks sõi­tis koh­vi­ku­te va­hel tä­na­vu nõu­ko­gu­deaeg­ne PAZ-buss, 2 eu­ro eest sai sõi­ta igas­se koh­vi­kus­se. Koh­vi­ku­te­päe­va kaar­ti­de val­mis­ta­mist ja lõ­pus mi­niar­va­mus­fes­ti­va­li kor­ral­da­mist toe­tas Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal.

Koh­vi­ku­te­päe­va kor­ral­dab MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts. Pea­kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas rõõ­mus­tas, et igal aas­tal on ol­nud koh­vi­ku­te­päe­va pu­hul imei­lus ja kuum ilm, nii ka tä­na­vu. Ta lau­sus, et pal­jud olid hu­vi­ta­tud koh­vi­ku ava­mi­sest, li­saks va­na­de­le oli­ja­te­le oli see­kord 6 täies­ti uut koh­vi­kut, mit­meid neist pi­da­sid pe­red, kes vaid aas­ta-pool­teist Aru­kü­las ela­nud.

Tu­gev Ko­gu­kond ja va­nad oli­jad
Mit­men­dat aas­tat te­gi koh­vi­kut ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­sam­bel Lüü-Türr, kes pa­ni šaš­lõ­ki­li­ha sü­te ko­ha­le Ka­le­si kü­las an­samb­li laul­ja Ja­ko Rei­nas­te pe­re ko­du­ta­lus, kus sai proo­vi­da kätt ka sport­män­gu­des. Aru­kü­la mõi­sa kõr­val Hel­le­ma ta­lus avas hoo­vi An­ne Een­pa­lu, kes ain­sa koh­vi­ku­pi­da­ja­na oma küp­se­tis­te ja joo­ki­de eest ta­su ei kü­si­nud. Ta üt­les, et soo­vib kos­ti­ta­da kü­la­li­si hea-pa­re­ma­ga ega os­ka hin­da mää­ra­ta. Te­ma koh­vi­kus kõ­ne­les Vii­gi Sak­sa­kulm.

Kõi­ge noo­re­mad koh­vi­ku­pi­da­jad olid He­le­na Ein­loo, Ene­ly Kal­vik, Me­gel Ar­ro­küll ja Maar­ja-Ly Tei­no ehk H:E:M:M, kes pak­ku­sid Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul kok­tei­le. Li­saks sai proo­vi­da disc­gol­fi, va­rus­tu­se soe­tas Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts Lea­der-prog­ram­mi toe­tu­se­ga ning hak­kab se­da lae­nu­ta­ma val­las kõi­ki­de­le soo­vi­ja­te­le.

Tra­dit­sioo­ni­li­se ve­ne­pä­ra­se koh­vi­ku­ga Ma­ša ja Ka­ru olid Aru­kü­la põ­hi­koo­li ees ve­ne kee­le õpe­ta­ja ja ELO ju­hen­da­ja Lee­na Möls ning ELO klu­bi liik­med. Li­saks ve­ne rah­vus­toi­du­le sai võt­ta õn­ne­loo­si ja pan­na tead­mi­sed proo­vi­le vik­to­rii­nis. Na­gu va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel, oli rah­va­ma­ja peauk­se esi­ne Ka­rin Möl­lit­sa ko­ka­kuns­ti pä­ralt. See­kord oli koh­vi­ku ni­mi Tu­gev Ko­gu­kond, me­nüüs tra­dit­sioo­ni­li­sed-nos­tal­gi­li­sed toi­dud. Ap­pi kut­sus ta oma pe­re, hil­ju­ti mit­meid tea­dusp­ree­miaid päl­vi­nud Mar­tin Möl­lits te­gi tea­dus­teat­rit.

Paar aas­tat Aru­kü­las ela­nud In­ge Traus osa­les koh­vi­ku­te­päe­val teist kor­da. Na­gu mul­lu, kut­sus ta Tal­lin­nast esi­ne­ma ida­mai­se tant­su tru­pi Ar­ra­kis, kus ka ise tant­sib. Teist aas­tat oli ka koh­vik Ma­gu­sa­maiad, kus he­le­roo­sas-val­ges toi­me­ta­sid Piia Mai Ka­se­maa ja Kris­tii­na Möl­der koos abi­lis­te­ga. Koh­vi­ku­pi­da­jad rää­ki­sid, et möö­du­nud aas­tal said nen­de koo­gid paa­ri tun­ni­ga ot­sa, tä­na­vu te­gid tun­du­valt roh­kem, kuid päe­va lõ­pu­ni ik­ka ei jät­ku­nud. Piia Mai Ka­se­maa üt­les, et ka­he kä­te­paa­ri val­mis­ta­tud ma­gus­toi­te jät­kus tä­na­vu nel­jaks tun­niks: „Tun­dus, et sel aas­tal oli rah­vast pal­ju roh­kem, sest kaks tun­di jär­jest oli koh­vi­ku­le­ti ees vä­he­malt kol­me­küm­ne­meet­ri­ne jär­je­kord.”

Teist aas­tat osa­le­sid ka kokk Al­vin Luik ja küp­se­tis­te meis­ter Tuu­li­ki Luik Jär­si kü­las, nen­de tõm­be­numb­rid li­saks söö­gi­le-joo­gi­le olid mas­saaž ning män­gu­väl­jak las­te­le.

Kor­du­valt on koh­vi­ku­te­päe­val osa­le­nud ka Ka­ti Ta­rum ja Erik Kon­no, kes tä­na­vu koos abi­lis­te­ga koh­vi­kus Män­ni­ku Grill ja Chill gril­li­sid kü­las­ta­ja­te­le 50 ki­lo li­ha ning val­mis­ta­sid üle 100 kok­tei­li. Esi­nes laul­ja An­ne­ly Ott, esi­ne­ja­ni­me­ga Pä­ris An­ny.

Kurgla tiikide juures Järsi külas avas oma koduhoovi MARGIT KULL (vasakul). Sai süüa, paadiga sõita, muusikat kuulata.
Kurgla tiikide juures Järsi külas avas oma koduhoovi MARGIT KULL (vasakul). Sai süüa, paadiga sõita, muusikat kuulata.

Maa­si­kad, sport ja pur­jed
Uus tu­li­ja oli tä­na­vu Õu­na­aia koh­vik, kus Tal­ve tee uued ela­ni­kud Mai­ken ja Ar­go Rem­lik pak­ku­sid õu­na­puu­de var­jus suu­pis­teid, kõi­ge me­nu­kam oli suit­su­ta­tud ja kui­va­ta­tud tuu­le­haug.

Jär­si kü­las Ko­lu­ve­re tee ää­res olid kolm koh­vi­kut üks­tei­sest pa­ra­ja ja­lu­tus­käi­gu kau­gu­sel. Li­saks mul­lu­se­le Köö­gi­kuns­ti ko­du­koh­vi­ku­le oli uus Jär­ve koh­vik, kus süüa pak­ku­sid Mar­git Kull ja Alar Too­ming, kõr­va­la­su­vas tii­gis sai käia uju­mas või lae­nu­ta­da lõ­bu­sõi­duks paa­ti. Koh­vi­ku­kü­las­ta­ja­te­le lau­lis Ike­vald Ran­nap. Ka­se koh­vi­kut pi­das Kaa­rin Va­ri­ku, kes rää­kis, et on Raa­si­ku val­las ela­nud pool­teist aas­tat ning ot­sus­tas te­ha koh­vi­ku, et saaks teis­te ko­ha­li­ke­ga roh­kem tut­ta­vaks. Kui pool päe­va möö­das, sõ­nas ta, et rah­vast on käi­nud üle oo­tus­te pal­ju, tu­li­jaid on bus­si, au­to­de, jalg­ra­tas­te­ga, jalg­si. Ta lau­sus, et peab ko­kan­dust oma ho­biks, meel­di­vad head söö­gid ning köö­gis kat­se­ta­mi­ne.

 

Saalihokinaiskonna Arenculle liikmed, treener KRISTA LEPIK, INGE RUUTSAAR, KADI TAMMARU ja JAANIKA KÄES kogusid raha portede jaoks. Küpsetada aitasid ka naiskonna ülejäänud liikmed.
Saalihokinaiskonna Arenculle liikmed, treener KRISTA LEPIK, INGE RUUTSAAR, KADI TAMMARU ja JAANIKA KÄES kogusid raha portede jaoks. Küpsetada aitasid ka naiskonna ülejäänud liikmed.

Uus tu­li­ja oli ka koh­vik Aren­cul­le, mi­da pi­da­sid sa­ma­ni­me­li­se saa­li­ho­ki­nais­kon­na liik­med. Tel­gi olid nad üles sead­nud Aru­kü­la koo­li­ma­ja ning staa­dio­ni va­he­le. Tree­ner Kris­ta Le­pik rää­kis, et nai­sed on hea­te­ge­vus­lik­ku koh­vi­kut tei­nud va­rem­gi, aas­taid on neil ol­nud suur unis­tus – saa­da tree­nin­gu­teks por­ted ehk väl­ja­ku­piir­ded, mis on aga vä­ga kal­lid, um­bes 6000 eu­rot. Ta rää­kis, et iga ko­gu­tud eu­ro ai­tab neid unis­tu­se­le lä­he­ma­le ning koh­vi­ku­pi­da­mi­ne ai­tab tut­vus­ta­da, et Aru­kü­las te­gut­seb saa­li­ho­ki­nais­kond. Me­nüüs olid kü­ki kook, pin­gu­tu­se pi­ru­kas, või­du­või­leib, joo­giks do­ping ehk bool.

Nai­sed olid üles sead­nud ka te­le­vii­so­ri ja dii­va­nid, et soo­vi­jad saak­sid vaa­da­ta MMi jalg­pal­li­män­gu.

Ka­le­si kü­las Kaa­si­ku ta­lus avas esi­mest kor­da koh­vi­ku Jaa­na Jõõts pe­re ning sõp­ra­de­ga. Kaa­si­ku on ko­ha­li­ke­le tun­tud kui maa­si­ka­ta­lu, pe­re­rah­vas kas­va­tab ma­ja kõr­val põl­lul maa­si­kaid, mis on vä­ga po­pu­laar­sed Fa­ce­boo­kis gru­pis Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja. Pe­re­nai­ne rää­kis, et ot­sus­tas koh­vi­ku ava­da teis­test ees­ku­ju võt­tes ning proo­viks: „Mõt­le­si­me, et on liht­sam näi­da­ta, kui ala­ti hu­vi­lis­te­le sel­gi­ta­da, kust meie juur­de saab. Kui on maa­si­ka­hooaeg, on vä­ga pal­ju hu­vi­li­si, kes tu­le­vad ise meie juur­de kor­ja­ma, me ei pea­gi käi­ma mar­ju ku­sa­gil müü­mas. Ka prae­gu on pal­ju hu­vi­li­si, kuid mar­jad on peaae­gu ot­sas, mõ­ned ük­si­kud veel val­mi­vad. Ko­ha­li­ke­le meel­dib, et värs­keid mar­ju saab ko­du lä­he­dalt.”

Ta li­sas, et ee­lis­tab süüa maa­si­kaid värs­kelt, ot­se põl­lult kor­ja­tu­na. Koh­vi­ku jaoks proo­vis aga maa­si­ka­sa­la­tit, mis osu­tus vä­ga po­pu­laar­seks.

Esi­mest kor­da te­gi koh­vi­kut ka pe­re­kond Karp. Pe­re­tü­tar Kris­tin Karp te­ge­leb pur­je­ta­mi­se­ga ning koh­vi­ku ni­meks sai Re­gatt. Pe­re­rah­vas rää­kis, et idee ta­ga olid noo­red, kes ju­ba aas­taid rää­ki­nud, et ta­haks te­ha koh­vi­kut. Me­nüüs olid täi­di­se­ga lae­vu­ke­sed, ka­la, män­gis me­re­tee­ma­li­ne muu­si­ka ning hoo­vi puu kül­ge olid tõm­ma­tud val­ged pur­jed.

Kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et ja­gas väl­ja 400 kaar­ti koh­vi­ku­te asu­koh­ta­de­ga: „Ku­na pal­jud käi­sid aga il­ma kaar­ti­de­ta ning võe­ti selts­kon­da­de pea­le üks, võib ar­va­ta, et te­ge­li­kult käis rah­vast vä­ga pal­ju roh­kem. Ka koh­vi­ku­pi­da­jad kin­ni­ta­sid, et hin­ge­tõm­be­pau­se oli vä­he, ko­gu aeg tu­li su­hel­da.”

Päe­va lõ­pe­ta­sid koh­vi­ku­pi­da­ja­te tä­na­mi­ne ning an­samb­li Mi­nu Isa Oli Au­sus Ise kont­sert.

Eelmine artikkelJES­SE LAU­TER tu­li Ees­ti meist­riks
Järgmine artikkelREIN KA­NE ja REE­SI KUS­LAP võit­sid triat­lo­ni Ees­ti MV me­da­li