Aru­kü­la kat­la­ma­jas al­ga­vad lam­mu­tus­tööd, Raa­si­kul uue ehi­tus

1920
Aruküla katlamaja lammutatakse ja ehitatakse ümber hakkpuiduga köetavaks.

SW Ener­gia viib Raa­si­ku ja Aru­kü­la kat­la­ma­jad üle hakk­pui­du küt­te­le.

Käe­so­le­val nä­da­lal alus­tab Raa­si­ku val­la soo­ja­toot­ja SW Ener­gia Aru­kü­las Sü­gi­se tä­na­val va­na kat­la­ma­ja lam­mu­tus­töö­de­ga. Plaa­nis on ehi­ta­da sa­ma­le ko­ha­le uus, asen­da­da amor­ti­see­ru­nud õli­kat­lad hakk­pui­dul töö­ta­va kat­la­ga, juur­de ehi­ta­tak­se hak­ke­hoid­la ja pai­gal­da­tak­se re­ser­viks õli­ka­tel. Kat­la­ma­ja koos hak­ke­lao­ga hak­ka­vad töö­ta­ma au­to­maat­re­žii­mil ja on kaug­jäl­gi­ta­vad. Lam­mu­ta­tak­se ka kat­la­ma­ja kors­ten, mis on ol­nud aas­taid va­ri­se­mi­soht­lik.

Kaug­küt­te­võr­ku uuen­dab SW Ener­gia ka Raa­si­ku ale­vi­kus. Prae­gu on et­te­võt­tel poo­le­li Raa­si­ku kat­la­ma­ja ehi­tus­loa taot­le­mi­ne. Uus kat­la­ma­ja on kavas ehi­ta­da Kon­su­mi poe ta­ha.

SW Ener­gia piir­kon­na­juht Al­lan Aas üt­les, et Raa­si­kul on prae­gu soo­ja­ka­du üle 50 prot­sen­di ning soo­jat­ras­si üm­be­r­­-e­hi­tus nõuaks lii­ga suu­ri in­ves­tee­rin­guid: „Soo­ja­tras­si­de ehi­ta­mi­ne on vä­ga kal­lis ja Raa­si­ku soo­ja­tar­bi­mi­ne in­ves­tee­rin­gu ära­ta­su­mi­seks liht­salt lii­ga väi­ke. Va­na süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­se ase­mel saab Raa­si­ku täies­ti uue la­hen­du­se – Koo­li piir­kon­da ehi­ta­me hak­ke­pui­dul töö­ta­va täi­sau­to­maat­se kat­la­ma­ja ning li­gi ne­li­sa­da meet­rit häs­tii­so­lee­ri­tud soo­jat­ras­si.”

Et­te­võt­test öeldi Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ko­he pä­rast kin­ni­tu­se saa­mist on plaa­nis alus­ta­da ehi­tus­töö­de­ga. Nii Aru­kü­la kui Raa­si­ku kat­la­ma­ja ehi­tus­han­ked on lõp­pe­nud, ehi­ta­ja lei­tud.

Prae­gu rajab SW Ener­gia Keh­ras­se uut kat­la­ma­ja, mis val­mib käe­so­le­va aas­ta jook­sul. SW Ener­gia on Raa­si­ku val­las soo­ja­toot­ja ala­tes 2016. aas­tast. Et­te­võt­te hal­la­ta on ko­gu Raa­si­ku val­la kaug­küt­te­võrk. Vii­mas­tel aas­ta­tel on et­te­võ­te pak­ku­nud hool­dus- ja ope­ree­ri­mis­tee­nust Raa­si­kul Mist­ra-Au­te­xi­le kuu­lu­nud kat­la­ma­jas.

Aru­kü­la kat­la­ma­ja üm­be­r­ehi­tu­seks eral­das KIK 197 500 eu­rot, pro­jekt lä­heb maks­ma 395 000 eu­rot. Raa­si­ku­le uue kat­la­ma­ja ehi­tust toe­tas KIK 125 000 eu­ro­ga, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 250 000 eu­rot.

Eelmine artikkelRaasiku vallas kustutatakse suvel tänavavalgustus
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li loo­du­sai­ne­te nä­dal