Aru­kü­la ja Raa­si­ku lap­sed hea­te­ge­vus­jook­sul

742

Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal osa­le­sid 240 Aru­kü­la ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li, Aru­kü­la wal­dorf­koo­li ning Kos­ti­ve­re ja Oru koo­li õpi­last nel­ja­päe­val, 9. mail toi­mu­nud üle-ees­ti­li­sel hea­te­ge­vus­li­kul tea­te­jook­sul, mis kut­sus üles toe­ta­ma Haap­sa­lu neu­ro­loo­gi­li­se re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­kes­ku­se juu­res asu­va ra­tas­too­li­las­te män­gu­par­gi laien­da­mist. Jook­sust võt­sid osa 5.-9. klas­si õpi­las­te 8liik­me­li­sed võist­kon­nad. Jook­sud toi­mu­sid 26 ko­has üle Ees­ti. Har­ju­maal joos­ti viies ko­has, seal­hul­gas Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal, kus jook­sid viiest koo­list kok­ku 30 võist­kon­da. Jook­su avas Aru­kü­la koo­li di­rek­tor Avo Möls, soo­jen­du­se vii­sid lä­bi Aru­kü­la Spor­di­klu­bi kä­si­pal­lu­rid ja tant­sut­ree­ner Re­gi­na Tei­no. Ko­hal oli ka noor laul­ja Ste­fan Ai­ra­pet­jan. Ko­gu Ees­tist võt­tis tea­te­jook­sust osa üle 12 000 koo­li­noo­re.

Eelmine artikkelLeaderi programmi koostöövõimalused
Järgmine artikkelEes­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te noor­mees­te D2 va­nu­sek­las­si 2. etapp