Aru­kü­la hu­via­la­koo­li õp­pe­ta­sud tõu­se­vad

291

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tõs­ta ala­tes 1. sep­temb­rist hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind õp­pe­ta­su­sid.

Es­ma­kord­selt aru­tas vo­li­ko­gu hu­via­la­koo­li õp­pe­ta­su­de tõst­mist märt­si­kuus. Ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas siis, et et­te­pa­nek hin­na­tõu­suks tu­li vo­li­ko­gu ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­nilt. Ta mär­kis, et se­ni­sed õp­pe­ta­sud on keh­ti­nud 2014. aas­tast, kuid ku­lud hu­vi­koo­li­le on viie aas­ta­ga olu­li­selt kas­va­nud.

Kaks kuud ta­ga­si ei leid­nud val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek hin­na­tõu­suks vo­li­ko­gus va­ja­lik­ku toe­tust. Pää­su­lin­nu di­rek­to­ri Mal­le Jaa­ko sõ­nul oli koo­li hoo­le­ko­gu se­da meelt, et hin­na­tõus võiks ol­la väik­sem, õp­pe­ta­su­sid võiks tõs­ta pi­gem jupp­haa­val.

„Aru­ta­si­me hu­vi­koo­li­ga uues­ti lä­bi ning leid­si­me komp­ro­mis­si. Kui al­gu­ses oli val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek hin­na­tõu­su osas suu­rem, siis ühi­selt jõud­si­me kõi­gi­le so­bi­va la­hen­du­se­ni,“ rää­kis Ju­ta Asu­ja.

Järg­mi­sest õp­peaas­tast tõu­seb Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind muu­si­kao­sa­kon­nas pil­lie­ria­la­de põ­hiõp­pes õp­pe­ta­su 30 eu­rolt 35 eu­ro­le kuus, pil­lie­ria­la­de hu­viõp­pes ning et­te­val­mis­tusk­las­sis koos nä­da­las ühe pil­li­tun­ni­ga 25 eu­rolt 30 eu­ro­le kuus. Et­te­val­mis­tus­klas­si ta­su ei muu­tu, see on ka edas­pi­di 15 eu­rot kuus. Kaks kor­da nä­da­las toi­mu­va­te rin­gi­tun­di­de ta­su tõu­seb 12 eu­rolt 15 eu­ro­le ja üks kord nä­da­las toi­mu­va­te rin­gi­tun­di­de ta­su 6 eu­rolt 8 eu­ro­le kuus. Pil­li­de lae­nu­tu­se ta­su tõu­seb 1 eu­ro võr­ra, 2 eu­rolt 3 eu­ro­le kuus.

Kui ühest pe­rest õpib hu­via­la­kes­ku­se pil­lie­ria­la­del kaks last, tu­leb tei­se lap­se eest ta­su­da 50 prot­sen­ti õp­pe­ta­sust. Kui ühest pe­rest õpib Pää­su­lin­nus vä­he­malt kolm last, on ala­tes kol­man­dast lap­sest pil­lie­ria­la­del õp­pi­mi­ne ta­su­ta.

Õp­pe­ta­su maks­tak­se 9 õp­pe­kuu eest. Õp­pe­ta­sust mõ­ju­va­tel põh­jus­tel aju­ti­se va­bas­tu­se saa­mi­seks võib lap­se­va­nem esi­ta­da hu­via­la­kes­ku­se di­rek­to­ri­le aval­du­se. Di­rek­tor edas­tab aval­du­se pä­rast oma­pool­se hin­nan­gu and­mist ot­sus­ta­mi­seks val­la­va­lit­su­se­le.

Pää­su­lin­nus on sel aas­tal kok­ku 221 last, neist pil­lie­ria­la­de põ­hiõp­pes käib 102 last.