Aru­kü­la ema­de­päe­va kä­ru­ral­lil osa­le­sid 10 ema ja 2 isa

1689
Kärurallitajad: põlised ja uued Aruküla elanikud tegid pärast auhinnatseremooniat rahvamaja taga ühispildi. Võitja SANDRA VAHER paremalt kolmanda käruga, auhinnaks saadud ratas anti tulevasele omanikule, 10kuusele KEIRALE.
Kärurallitajad: põlised ja uued Aruküla elanikud tegid pärast auhinnatseremooniat rahvamaja taga ühispildi. Võitja SANDRA VAHER paremalt kolmanda käruga, auhinnaks saadud ratas anti tulevasele omanikule, 10kuusele KEIRALE.

Kä­ru­ral­li võit­ja re­kor­daeg – SAND­RA VA­HER lä­bis joos­tes ja lap­se­kä­ru lü­ka­tes 24 minutiga Aru­kü­la ale­vi­kus 8 kont­roll­punk­ti ja la­hen­das sõ­na­mõis­ta­tu­se.

Aru­kü­las möö­du­nud lau­päe­val toi­mu­nud ema­de­päe­va­le pü­hen­da­tud pe­re­päe­va tõm­be­num­ber oli orien­tee­ru­mis­võist­lus ehk kä­ru­ral­li. Võist­lus toi­mus nel­jan­dat kor­da, kõik 12 võist­le­jat jõud­sid fi­nišis­se kor­ral­da­ja­te ar­va­tud ajast va­rem ning mit­med emad sõ­na­sid, et võt­sid võist­lust tõ­si­selt – te­gid en­ne soo­jen­dus­võim­le­mist ning jook­sid ko­gu maa, va­he­peal tu­li lap­sel kä­rus tek­ki ko­hen­da­da või süüa an­da.
Kä­ru­ral­li oli Aru­kü­las esmakordselt 2005. aas­tal, siis 2009 ning 2015. Tä­na­vu oli ral­li Aru­kü­la rah­va­ma­ja ta­ga niiöel­da kau­ba­tä­na­val, kus sa­mal ajal toi­mus laat küm­ne­kon­na müü­ja­ga. Kor­ral­dus­mees­kon­nas olid kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas, noor­soo­töö­ta­ja Maar­ja-Ly Tei­no, Aru­kü­la ela­nik Me­gel Ar­ro­küll ning lap­se­va­nem Kai­re Kurg.
Kä­ru­ral­lil või­sid osa­le­da ku­ni 3aas­tas­te las­te va­ne­mad. Star­ti tu­lid 10 ema ja 2 isa. Laps pi­di võist­lu­se ajal ole­ma kaa­sas kä­rus või vank­ris. Iga osa­le­ja sai Aru­kü­la kaar­di, ku­hu oli mär­gi­tud 8 kont­roll­punk­ti üle ale­vi­ku, käia tu­li näi­teks lau­lu­väl­ja­kul, Kon­su­mi ja Ra­ve­ni kon­to­ri juu­res. Kaar­di kõr­val olid ka vih­jed – „kau­ni­mast kau­ni­maks” oli ka­he juuk­su­ri va­hel olev punkt.
Kui pikk dis­tants oli, kor­ral­da­jad täp­selt öel­da ei osa­nud, kuid ar­ves­ta­sid, et ra­ja lä­bi­mi­seks peaks ku­lu­ma um­bes tund. Võist­le­ja sai rin­na­le jär­je­kor­ra­numb­ri, sa­ma numb­ri­ga li­pik tu­li võt­ta igas kont­roll­punk­tis val­ge ko­ti­ke­se seest. Fi­nišis pidi ka­hek­sast li­pi­kul ole­vast tä­hest pan­ema kok­ku la­hen­dus­sõ­na, see­jä­rel läks aeg kin­ni.
Võit­ja Sand­ra Va­her ning 10kuu­ne Kei­ra Aru­kü­last jõud­sid fi­nišis­se 24 mi­nu­ti­ga, va­he­tult nende kan­nul oli Ing­rid Ker­son po­ja Hu­go­ga. Kol­mas oli Caddy Kelk ja poja Mih­kliga. Vii­ma­sed ko­had jät­sid nai­sed mees­te­le – eel­vii­ma­se­na fi­nišee­ris Aron Lips tüt­re Fri­da­ga ning Ah­to Haab tüt­re Miia Ma­rii­ga. Va­he­peal­sed ko­had ja­ga­sid Ka­di Tam­ma­ru ja An­na Stel­la, Kai­rit Jo­han­son ja Kar­los, Kers­ti Rä­bin ja Em­ma-Lii­sa, Age Ima­la ja Joo­nas, Mar­git Las­si ja Ar­tur Hen­no, Kris­tel Tam­me ja Sig­rid ning kak­si­ku­te Kas­pa­ri ja Os­ka­ri­ga võis­tel­nud Pil­le-Riin Il­mets.
Võit­ja sai au­hin­naks mul­ti­funkt­sio­naal­se jalg­rat­ta, mi­da saab sät­ti­da sõi­duks viit eri moo­di. Võist­le­jatele kingiti kom­mi­kar­bid, lo­hu­tu­sau­hin­nad olid DVDd las­te­fil­mi­de­ga ning män­guas­jad.
Mu­rup­lat­sil pu­na­sel vai­bal tant­si­sid tant­sug­ru­pi Lus­ta­kad Ja­la­ke­sed ka­he va­nu­se­rüh­ma lap­sed, ju­hen­da­ja Aru­kü­la ela­nik Vic­to­ria Koit­saar.
Kor­ral­da­jad üt­le­sid pä­rast võist­lust, et kui­gi kaar­te oli et­te val­mis­ta­tud roh­kem, tu­li võist­le­jaid so­biv arv. Ga­ri­na Too­min­gas li­sas, et mäng on suu­re­pä­ra­ne või­ma­lus uu­tel, hil­ju­ti Aru­kül­la ko­li­nud lap­se­va­ne­ma­tel ale­vi­ku­ga ning teis­te ema­de-isa­de­ga tut­vust te­ha ning põ­li­se­la­ni­kel tead­mi­si kin­nis­ta­da. Kui va­ra­se­ma­tel kä­ru­ral­li­del on ilm ol­nud vih­ma­ne ja po­ri­ne, siis see­kord pais­tis ko­gu võist­lu­se ajal päi­ke.
Võis­tel­nud emad-isad üt­le­sid, et ra­da oli üs­na liht­ne ja loo­gi­li­selt üles ehi­ta­tud. Ära ei ek­si­nud kee­gi ning lap­sed pü­si­sid sõi­du­va­hen­dis ke­nas­ti. Lap­se­va­ne­mad tõ­de­sid veel, et kart­sid las­te jon­ni või nut­tu, kuid lastel oli hoo­pis hu­vi­tav, pi­se­mad ma­ga­sid kogu teekonna vältel.