Aru­kü­la 6. fil­mi­fes­ti­va­lil li­nas­tu­sid ka­he tun­ni­ga 24 fil­mi

1944
Peakorraldaja CRISTINA KASKA ja meeskonna liige, filmitegija KAIDI KALDAS.

Fil­mi­te­gi­ja­te va­hel väl­ja loo­si­tud kin­ke­kaar­di või­tis MAIT LUUS Raa­si­kult.

Aru­kü­la rah­va­ma­jas oli lau­päe­val, 28. sep­temb­ril taas lah­ti rul­li­tud pu­na­ne vaip. Li­nas­tu­sid Aru­kü­la 6. fil­mi­fes­ti­va­li lü­hi­fil­mid. Möö­du­nud aas­tal jäi fil­mi­fes­ti­val va­he­le, kor­ral­dus­mees­kond fil­mik­lu­bist Tim­mi En­tern­tain­ment ko­gus jõu­du ja ideid.

Ko­gu prog­ramm män­gi­ti et­te ühe sean­si­na 2 tun­ni jook­sul. Punk­ti pa­ni näi­tet­rupp Äpu­näpp, kes oli tei­nud fil­mi oma pub­li­kust. Film pan­di käi­ma he­li­ta, Äpu­nä­pu näit­le­jad te­gid ise sa­mal ajal vi­deos­se so­bi­tu­vat taus­ta­he­li ja jut­tu.

Fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja on Aru­kü­la koo­li õpe­ta­ja Cris­ti­na Kas­ka, prog­ram­mi­juht Eg­le Liisk­mann, tal­le tu­lid ap­pi Kai­di Kal­das ja Aa­vo Kub­ja. Kor­ral­dus­mees­kon­nas olid veel Mikk Ta­nel Oja, Ju­ku Trump, Eri­ka Piir­mets.

Eg­le Liisk­mann rää­kis, et prog­ram­mi oli kee­ru­li­ne kok­ku pan­na, ku­na aas­ta jäi va­he­le ja häid fil­me ko­gu­nes pal­ju: „Sai­me pal­ju lü­hi­fil­me, ani­mat­sioo­ne, do­ku­men­taa­le ja muu­si­ka­vi­deo­sid. Fil­mi­de ta­se tõu­seb iga aas­ta­ga. Jär­jest roh­kem on poolp­ro­fes­sio­naal­seid fil­me fil­mi­tu­den­gi­telt, ani­mat­sioo­nis­tuu­dio­test või au­dio­vi­suaal­se­le kuns­ti­le spet­sia­li­see­ru­nud koo­li­dest. Se­da kee­ru­li­sem on an­da või­ma­lus nei­le, kes ama­töö­ri­na fil­me tee­vad. Pal­jud au­to­rid saat­sid mi­tu fil­mi, see­ga va­li­si­me igaü­he käest mi­da­gi, et an­da või­ma­lus roh­ke­ma­te­le. Ka­vas­se va­li­si­me ka fil­mis­por­di fil­me, mis viie laag­ri käi­gus päe­va jook­sul teh­tud.”

Ta sõ­nas, et eel­mi­sel kor­ral oli fes­ti­val ka­he sean­si­na va­hea­ja­ga: „Tei­se­le sean­si­le jäi pub­li­kut vä­hem. Kui järg­mi­sel kor­ral on sa­ma­moo­di, et pool esi­ta­tud ma­ter­ja­list tu­leb väl­ja jät­ta, oleks mõ­tet te­ha mi­tu seans­si.”

Pea­kor­ral­da­ja Cris­ti­na Kas­ka üt­les, et ko­ha­li­kud au­to­rid on kor­ral­dus­mees­kon­na­le tea­da: „Eg­le Liisk­mann kü­sib neilt fil­me, mõ­ned võ­ta­vad ise ühen­dust, kui näe­vad in­fot sot­siaal­mee­dias. Meil on pal­ju kon­tak­te, kel­lelt fil­me kü­si­da.”

Ta li­sas, et on ül­la­tu­nud, kui mit­me­ke­si­ne on noor­te mõt­te­maailm: „Vä­ga pal­ju oli va­pus­ta­vaid ope­raa­to­reid, kel­le kaad­rid lum­ma­sid. Meel­dis Mar­ken Iko­ne­ni ja Carl Lõõ­ni­ku film. Nad on al­ga­jad ja os­ku­sed po­le veel suu­red, aga film oli ehe. See oli aja­tu noo­ru­se mäng, mul­le mee­nus, mis tun­de­ga sai lap­se­na po­lit­sei­ni­kut ja pät­ti või in­diaan­la­si män­gi­tud.”

Pea­kor­ral­da­ja üt­les, et kui fil­mi­fes­ti­val aas­taid ta­ga­si alus­tas, oli ees­märk ko­ha­li­ke te­gi­ja­te fil­mi­de näi­ta­mi­ne: „Meie vas­tu ha­ka­ti hu­vi tund­ma ka väl­jas­pool Raa­si­ku val­da. Ku­na ko­ha­li­kud ama­töö­rid ei suu­da lõ­pu­tult fil­me te­ha, võ­ta­me nüüd vas­tu fil­me ka mu­jalt.”

Ko­ha­lik­ke fil­mi­te­gi­jaid in­nus­tab Cris­ti­na Kas­ka sõ­nul ka Ju­ku Trump, kes on nüüd Aru­kü­la põ­hi­koo­lis mon­tee­ri­mis­rin­gi ju­hen­da­ja: „Loo­de­ta­vas­ti saa­me tu­le­vi­kus roh­kem noo­ri fil­mi­te­gi­jaid, kes fil­mis as­ju plah­va­ta­ma pa­ne­vad.”
Fes­ti­va­lil ka­he fil­mi­ga osa­le­nud Kai­di Kal­das Aru­kü­last rää­kis, et hak­kas fil­min­du­se­ga te­ge­le­ma 6 aas­tat ta­ga­si põ­hi­koo­lis Cris­ti­na Kas­ka ju­hen­da­tud mee­dia­rin­gis. Fil­mi­kuns­ti õp­pi­mist jät­kas ta kesk­koo­lis.

Ta lau­sus, et lü­hi­film „Mat­mi­ne” val­mis tal güm­naa­siu­mi prak­ti­li­se töö raa­mes: „Taht­sin min­na Bal­ti fil­mi- ja mee­dia­koo­li õp­pi­ma fil­mi­kuns­ti, mon­taa­ži eria­la­le. Nüüd olen ha­ka­nud hu­vi tund­ma prog­ram­mee­ri­mi­se vas­tu, fil­mi­te­ge­mi­ne on jää­nud ho­biks.”

Au­tor mär­kis, et kõi­ge roh­kem pae­lub te­da fil­mi­de te­ge­mi­sel mon­taaž, ku­na siis film val­mib ning kaad­ri­te kok­ku­pa­ne­kul saab ol­la loov.

Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas kii­tis, et fil­mi­fes­ti­val on vä­ga suur et­te­võt­mi­ne: „Te­gi­ja­te ring­kond on kas­va­nud suu­reks, kor­ral­da­jad on vä­ga tub­lid. See on to­hu­tu pa­nus ko­gu­kon­da. Fil­mi­de pu­hul häm­mas­tab mind nen­de kõr­ge ta­se, küll aga imes­tan, miks näe­vad noo­red elu nii sün­gelt, mit­med fil­mid olid tõ­si­sed, ise­gi jul­mad.”

Iga fil­mi­fes­ti­va­lil osa­le­nud au­tor sai kin­giks kuld­se rin­na­mär­gi. Osa­le­ja­te va­hel loo­si­ti väl­ja kin­ke­kaart, mi­da kor­ral­da­jad soo­vi­ta­sid ka­su­ta­da fil­mi­te­ge­mi­seks va­hen­di­te soe­ta­mi­seks. Loo­siõnn nae­ra­tas Mait Luu­si­le Raa­si­kult.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la uue aren­gu­ka­va aru­ta­mi­seks tu­le­vad rah­va­koo­so­le­kud
Järgmine artikkelKeh­ra õpe­ta­ja REE­SI KUS­LAP käis kroonp­rint­si ra­has­ta­tud kon­ve­rent­sil Abu Dha­bis