Aren­dus­ko­ja Lea­der-gru­pi liik­me­maks

180

MTÜ Aren­dus­ko­da üld­koo­so­lek ot­sus­tas tei­si­päe­val, 16. ap­ril­lil Joa­ves­ki rah­va­ma­jas jät­ta ka 2020. aas­ta liik­me­mak­sud sa­maks, mis olid mul­lu ja on tä­na­vu – oma­va­lit­sus­tel 1,50 eu­rot iga rah­vas­ti­ku­re­gist­ris­se kan­tud ela­ni­ku koh­ta, teis­tel 32 eu­rot. Oma­va­lit­su­si on MTÜs 5: Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn. Kok­ku on te­ge­vusg­ru­pi piir­kon­nas ela­nik­ke üle 23 000. Se­ni oli Aren­dus­ko­ja Lea­der-grup­pi ühen­da­val MTÜ-l liik­meid 67, möö­du­nud tei­si­päe­vast on 68 – lii­tus OÜ Ha­ra Sa­dam. Üld­koo­s­olek kin­ni­tas MTÜ Aren­dus­ko­da 2018. aas­ta ma­jan­du­saas­ta aruan­de ja au­dii­to­ri aruan­de ühe­hääl­selt, au­di­tee­ri­mi­sel mär­ku­si ei teh­tud. Käes­o­le­val toe­tus­pe­rioo­dil on Aren­dus­ko­ja kau­du ja­ga­tud aas­ta­tel 2016-2018 kok­ku 1 548 229 eu­rot.