AR­VI KA­RO­TAM lah­kub Ani­ja val­la­vo­li­ko­gust

1604

Ani­ja en­di­ne val­la­va­nem, märt­sist val­la­vo­li­kok­ku naas­nud Ar­vi Ka­ro­tam esi­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se va­bas­ta­da ta seo­ses ala­li­se elu­ko­ha muu­tu­se­ga vo­li­ko­gu liik­me ko­hus­tus­test. Ta tea­tas, et soo­vib edas­pi­di oma te­ge­vu­se pü­hen­da­da ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­se­le Pär­nu­maal.

Viis aas­tat val­la­va­ne­ma­na töö­ta­nud Ar­vi Ka­ro­tam üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pä­rast val­la­va­ne­ma ko­halt lah­ku­mist on ta elu­koht Pär­nus ning ei pea õi­geks ol­la sis­se kir­ju­ta­tud mu­ja­le: „Mul on hea meel, et sain an­da pa­nu­se piir­kon­na­le, kus olen 18 aas­tat ela­nud. Sündisin ja kasvasin Raa­si­kul.”

Ta kin­ni­tas, et sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus nõu­ko­gus soo­vib jät­ka­ta se­ni, ku­ni Ani­ja mõis on re­no­vee­ri­tud.

Ani­ja val­las viie aas­ta jook­sul saa­vu­ta­tust ni­me­tas Ar­vi Ka­ro­tam olu­li­se­ma­na se­da, et ko­ha­li­kud ini­me­sed hak­ka­sid us­ku­ma val­la tu­le­vik­ku: „Kui Ani­ja val­da tu­lin, nä­gin vä­ga pal­ju tub­li­sid ini­me­si, kuid neil ei ol­nud us­ku val­la aren­gus­se. Ta­ju­sin, et val­la­va­lit­su­ses ja vo­li­ko­gus oli init­sia­tiiv pär­si­tud, kui vo­li­ko­gus oli­gi mõ­ni hea idee, siis val­la­va­lit­sus ei suut­nud se­da ühel või tei­sel põh­ju­sel el­lu viia. Oli va­ja käi­ma­pa­ne­vat jõu­du, kes võ­taks ka vas­tu­tu­se. Al­ga­ta­sin ise et­te­võt­mi­si ja toe­ta­sin kõik­või­ma­lik­ku init­sia­tii­vi, et taas­ta­da ini­mes­te usk Ani­ja val­la are­ne­mis­se, et nad ei ot­siks en­da­le teist elu­koh­ta.“

Ta li­sas, et pi­das olu­li­seks alt­poolt tu­le­va init­sia­tii­vi toe­ta­mist, tub­li­de ja ak­tiiv­se­te ini­mes­te leid­mist: „Ük­si kõi­ke ei jõua, kui üm­ber on õi­ged ini­me­sed, saab te­ha suu­ri as­ju.“

Ta aval­das loo­tust, et Ani­ja vo­li­ko­gul jät­kub val­lae­lu eden­da­mi­sel üks­meelt: „Ko­ha­li­ke va­li­mi­ste järel oli mõ­ne­ti tun­da ki­bes­tu­mist, see ega ük­si­ki­si­ku­te või­mu­le pür­gi­mi­se soov ei vii Ani­ja val­da eda­si. Tu­leb lei­da konst­ruk­tiiv­seid la­hen­du­si, mit­te ku­lu­ta­da ener­giat vaid­le­mi­se ja või­mu­võit­lu­sele.“

Ar­vi Ka­ro­tam va­li­ti Ani­ja val­la­va­ne­maks kon­kur­si­ga 2013. aas­ta lõ­pus. 2017. aas­ta ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ris ta Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se ni­me­kir­jas, ko­gus 402 häält. Vo­li­ko­gu uus koos­seis va­lis ta taas val­la­va­ne­maks. Tä­na­vu kan­di­dee­ris Ar­vi Ka­ro­tam Isa­maa ni­me­kir­jas rii­gi­kok­ku, veeb­rua­ris tea­tas, et lah­kub pä­rast rii­gi­ko­gu va­li­mi­si val­la­va­ne­ma ko­halt.

Ta vii­ma­ne töö­päev val­la­va­ne­ma­na oli 15. märt­sil, pä­rast se­da oli vo­li­ko­gus. Valla valimiskomisjon määras Ar­vi Ka­ro­ta­mi asen­dus­liikmeks vallavo­li­kogus alates 5. augustist Val­dur Hü­va­to­, kes ko­gus va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­se liik­me­na 19 häält.

Eelmine artikkelRaa­si­ku­le ehi­ta­tak­se 39 ri­dae­la­mu­bok­si
Järgmine artikkelAegviidu rahvamaja juhi konkurss pikenes