Ani­ja val­las re­gist­ree­ri­ti esi­me­ne va­li­mis­liit

204
Anija vald.

18. au­gus­til al­gas kan­di­daa­ti­de ja va­li­mis­lii­tu­de re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­mi­ne 17. ok­toob­ril toi­mu­va­teks ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu va­li­mis­teks. Va­li­mis­lii­te saab re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­da 2. sep­temb­ri­ni, kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­seks on ae­ga 7. sep­temb­ri õh­tu­ni. Es­mas­päe­va­se sei­su­ga oli Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le esi­ta­tud re­gist­ree­ri­mi­seks va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus, sel­le moo­dus­ta­jad olid Erik Jü­riöö, Mar­gus Nõl­vak, Aa­re Nurm, Rii­vo Noor ja Enn Pung. Val­la va­li­mis­ko­mis­jon re­gist­ree­ris es­mas­päe­val va­li­mis­lii­du. Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le veel va­li­mis­lii­te re­gist­ree­ri­mi­seks esi­ta­tud ei ole. Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­he, val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­so­ni sõ­nul on re­for­mie­ra­kond esi­ta­nud elekt­roo­ni­li­se tea­ti­se, et era­kon­na esin­da­ja ja kandidaat Kuu­sa­lu val­las on Maar­ja Mets­tak.

Eelmine artikkelRaasiku valla õpetajatele inspiratsioonipäevad
Järgmine artikkelIseseisvuse taastamise tänumedalid Raasiku, Anija ja Kuusalu valla inimestele