Ani­ja vald toe­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 11 pro­jek­ti

1057

Ani­ja vald sai ha­jaa­sus­tus­te prog­ram­mist vee-, ka­na­li­sat­sioo­ni-, elekt­ri­süs­tee­mi­de ning juur­de­pää­su­tee­de jaoks rii­giee­lar­vest 16 712 eu­rot, val­laee­lar­vest li­sa­ti 17 000 eu­rot, vä­he­malt kol­man­di­ku pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­sest peab iga taot­le­ja ise li­sa­ma.

Toe­tu­se saa­mi­seks esi­ta­ti 17 taot­lust. Need vaa­tas lä­bi ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor ning val­la­va­lit­su­se spet­sia­lis­tid Vil­jo Leis, Ast­rid Pro­met, In­ga Vai­nu, Mait Paa­sik ja Lii­vi Han­sen. Ko­mis­jo­ni liik­me­te hin­da­mis­te põh­jal ku­ju­nes pin­ge­ri­da, mil­le alu­sel toe­tu­si ja­ga­ti.

„Hin­da­si­me, kui pal­ju on pro­jek­ti­ga ka­su­saa­jaid, kas pe­res on alaea­li­si lap­si ning kui te­ra­va prob­lee­mi­ga on te­gu. Ku­na taot­lu­si oli pal­ju, ei ja­gu­nud toe­tu­si kõi­gi­le soo­vi­jai­le,“ rää­kis Ast­rid Pro­met.

17 taot­lu­sest ra­hul­da­ti 11, toe­tu­si ja­ga­ti kok­ku 33 424,14 eu­rot. Ra­hul­da­ma­ta jäid 6 taot­lust, neist ka­he jaoks ra­ha ei jät­ku­nud, ne­li ei kva­li­fit­see­ru­nud, ku­na puur­kae­vu ja bio­pu­has­tit ta­he­ti ra­ja­da ti­he­asus­tu­sa­la­le või kin­nis­tu­le, kus puu­dub ehi­tus­re­gist­ris­se kan­tud ka­su­tus­loa­ga ela­mu.

Pert­ti Pleer saab Vet­la kü­la Jõe­kal­da tal­lu bio­pu­has­ti­ga reo­vee­pu­has­tus­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks ku­ni 3457,20 eu­rot tin­gi­mu­sel, et oma­fi­nant­see­ring on 1702,80 eu­rot.

Pil­le Alo­no­vi­le Rau­do­ja kü­last eral­da­tak­se Pär­na ta­lu juur­de­pää­su­tee ra­ja­mi­seks ku­ni 6400 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma 3200 eu­rot.

Kers­ti Kaa­sik saab Pil­la­pa­lu kü­la Mu­ru ta­lu puur­kae­vu ra­ja­mi­seks ku­ni 3139,62 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1546,38 eu­rot.

An­do Han­nust Kau­nis­saa­re kü­last toe­ta­tak­se An­do kin­nis­tu­le vee­va­rus­tus­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks ku­ni 3356,70 eu­ro­ga, kui oma­fi­nant­see­ring on 1653,30 eu­rot, ning ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks ku­ni 2592,90 eu­ro­ga, kui oma­osa­lus on 1277,10 eu­rot.

Rein Ka­na Loo­kü­last saab Loo­väl­ja ta­lu puur­kae­vu ra­ja­mi­seks ku­ni 3840,64 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1891,66 eu­rot.

Kris­tii­na Val­pe­ri­le an­tak­se Vet­la kü­las Met­sa­vee­re kin­nis­tu ka­na­li­sat­sioo­ni uuen­da­mi­seks ku­ni 2607,96 eu­rot, omao­sa­lus peab ole­ma 2504,04 eu­rot.

And­res Soik­ka saab Paa­si­ku pum­ba­ma­ja kaa­sa­jas­ta­mi­seks ja veek­va­li­tee­di ta­ga­mi­seks ku­ni 3079,32 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 1516,68 eu­rot.

Mil­vi Pe­ter­man­ni­le eral­da­tak­se Pil­la­pa­lu kü­la Saa­re kin­nis­tu­le ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks ku­ni 1608 eu­rot, omao­sa­lus on 792 eu­rot.

Mar­gus Il­ves saab Vi­ki­pa­lu kül­la Aa­vo­ja väi­ke­koh­ta ka­na­li­sat­sioo­ni­ma­hu­ti pai­gal­da­mi­se jaoks ku­ni 1366,80 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring on 673,20 eu­rot, ning vee­va­rus­tu­se jaoks ku­ni 1976 eu­rot, va­ja­lik oma­osa­lus on 1384 eu­rot.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list mär­kis, et toe­tu­se saa­ja­tel tu­leb kii­res­ti te­gut­se­da – 19. ok­toob­riks pea­vad kõi­gil ole­ma sõl­mi­tud val­la­va­lit­su­se­ga le­pin­gud, sel­leks on va­ja eel­ne­valt esi­ta­da nii ehi­tus­loa taot­lus kui ehi­tus­tea­tis. Toe­tus­sum­ma ka­su­ta­mi­seks on ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest ae­ga 15 kuud.