Ani­ja val­last on tä­na­vu hoiu­pai­ka vii­dud 56 hul­ku­vat kas­si

750
Kui­gi Üle­jõe lin­nao­sast Tam­me tä­na­valt on sel su­vel hoiu­pai­ka vii­dud 14 kas­si, nä­gi val­la ma­jan­duss­pet­sia­list TÕ­NU KIR­VES seal eel­mi­sel nä­da­lal mõ­ne mi­nu­ti jook­sul taas kah­te oma­päi hul­ku­vat kas­si.

„Sel aas­tal ole­me pi­da­nud lik­vi­dee­ri­ma nii pal­ju kas­si­ko­loo­niaid, et meie ee­lar­ve on lõh­ki,“ tõ­deb Ani­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list TÕ­NU KIR­VES.

Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on hul­ku­va­te loo­ma­de püüd­mi­seks 5000 eu­rot. Esi­mes­te su­ve­kuu­de­ga on see ka­he­kord­selt üle­ta­tud – ku­lu­nud on üle 10 000 eu­ro.
„Pa­ni­me al­les käi­ma uue bus­si­lii­ni. Sel­le ra­ha eest, mis on tul­nud ku­lu­ta­da hul­ku­va­te­le kas­si­de­le, saaks buss nä­da­las veel mõ­ne päe­va sõi­ta. Või saak­si­me tõs­ta abiõ­pe­ta­ja­te töö­ta­su,“ mär­gib ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves.

Val­la­va­lit­sus on saa­nud ela­ni­kelt tea­teid ko­du­tu­test kas­si­dest Keh­rast, Ala­ve­rest, Vi­ki­pa­lust, Sood­last, Üle­jõelt, Paa­si­kult. Ma­jan­duss­pet­sia­list on kin­del, et neid on ka mu­jal, kõik­jalt po­le val­la­va­lit­su­se­ga ühen­dust võe­tud, ini­me­sed on se­ni ta­lu­nud. Sel­lest hoo­li­ma­ta on tänavu tul­nud püü­da era­kord­selt pal­ju hul­ku­vaid kas­se ja lik­vi­dee­ri­da nen­de ko­loo­niaid.

„Sa­ge­li tea­tak­se ühest-ka­hest ko­du­tust kas­sist, aga kui püüd­mi­seks lä­heb, saa­dak­se neid kät­te pal­ju roh­kem,“ üt­leb ta.

Ai­nuük­si Tam­me tä­na­valt Keh­ras püü­ti aja­va­he­mi­kul 12.-17. juu­ni­ kin­ni 14 kas­si, pal­ju on neid ol­nud ka Tu­ru tä­na­val, Koo­li tä­na­va ka­he kor­ter­ma­ja juu­res Keh­ras.

Val­la­va­lit­su­sel on le­ping Tal­lin­nas te­gut­se­va MTÜ­ga Loo­ma­de Hoiu­paik, kes rea­gee­rib iga­le kut­se­le kii­res­ti, ko­ha­le tul­lak­se kas sa­mal või järg­mi­sel päe­val. Hul­ku­vaid kas­se püü­tak­se puu­ri­ga, sin­na mee­li­ta­tak­se nad toi­du abil: „Puu­ri lä­heb ta­va­li­selt kor­ra­ga üks-kaks kas­si. Ko­he ei pruu­gi püüd­ja neid kät­te saa­da, ena­mas­ti pa­neb ühel päe­val puu­rid üles ja järg­mi­sel päe­val tu­leb jä­re­le.“

See teeb kas­si­de püüd­mi­se vä­ga ku­lu­kaks – ühe sõi­du­ki­lo­meet­ri eest tu­leb maks­ta 53 sen­ti. Tõ­nu Kir­ves toob näi­te, et ai­nuük­si juu­li­kuus tu­li val­lal hoiu­pai­ga­le sõi­du­ku­lu­de eest ta­su­da roh­kem kui 600 eu­rot. Li­saks sel­le­le mak­sab kas­si­de püüd­mi­ne, nen­de tes­ti­mi­ne, pa­ra­sii­di­tõr­je, vakt­si­nee­ri­mi­ne, päe­va­hoid ning ka eu­ta­nee­ri­mi­ne, ku­na suu­rem osa kas­se pä­rast 14 päe­va möö­du­mist pan­nak­se nii-öelda ma­ga­ma. Val­la­va­lit­su­se­le saa­de­tud ar­ve­test on nä­ha, et ühe­le Ani­ja val­last püü­tud kas­si­le on teh­tud ku­lu­tu­si 105, tei­se­le 150, kol­man­da­le ise­gi 165 eu­ro eest. Kõik need tu­leb ta­su­da val­laee­lar­vest, väl­ja ar­va­tud ju­hul, kui kas­si­le lä­heb jä­re­le oma­nik. Se­ni var­ju­pai­ka vii­dud 56 kas­sist on nii­su­gu­seid ol­nud vaid viis.

„Juu­ni­kuus mak­si­me val­last püü­tud hul­ku­va­te kas­si­de­le hoiu­pai­gas teh­tud prot­se­duu­ri­de eest 2000 eu­rot,“ lau­sub ma­jan­duss­pet­sia­list.

See on ena­mas­ti ku­lu loo­ma­de eest, kel­le elu­päe­vad on na­gu­nii ju­ba loe­tud.

Hul­ku­vaid kas­se ei to­hi toi­ta
Ku­na val­la­le esi­ta­tud ar­ved kas­sip­rob­lee­mi la­hen­da­mi­seks on tänavu ol­nud vä­ga suu­red, on Tõ­nu Kir­ve­se sõ­nul üks või­ma­lus suu­ren­da­da järg­mi­sel aas­tal hul­ku­va­te loo­ma­de püüd­mi­seks mõel­dud ra­ha­sum­mat, tei­ne püü­da ha­ka­ta prob­lee­mi te­ket en­ne­ta­ma.

„Loo­da­me olu­kor­da pa­ran­da­da en­ne­ta­va­te meet­me­te­ga. Ilm­selt tu­leb tõs­ta ini­mes­te tead­lik­kust ja vas­tu­tus­tun­net. Ko­du­loo­mi võe­tak­se sa­ge­li ker­ge­käe­li­selt, nad jäe­tak­se ste­ri­li­see­ri­ma­ta, las­tak­se oma­päi tä­na­va­le, kus nad pal­ju­ne­vad,“ ar­vab ta.

Val­laa­met­nik ju­tus­tab, et sa­ge­li ar­mas­ta­vad just va­ne­mad ini­me­sed pan­na ko­du­tu­te­le kas­si­de­le väl­ja ka­la, pii­ma vors­ti. Te­ge­li­kult se­da te­ha ei to­hiks: „Ini­mes­tel on kom­me, et min­gi aja toi­da­vad ko­du­tuid loo­mi, kuid siis tü­di­ne­vad sel­lest, loo­mad hak­ka­vad neid häi­ri­ma, sest poe­gi­vad sa­ge­li, ning ini­me­sed pöör­du­vad val­la­maj­ja. Kuid poe­gib eel­kõi­ge kass, kes on häs­ti toi­de­tud. Sel­li­ne kass võib aas­tas an­da ise­gi kolm-ne­li pe­sa­kon­da.“

Ta li­sab, et kõik­jal va­balt rin­gi­lii­ku­vad kas­sid häi­ri­vad ka tei­si ela­nik­ke, ku­na kräu­nu­vad, ta­pa­vad lin­de, ri­ku­vad va­ra, tee­vad oma hä­da­sid las­te lii­va­kas­ti­des­se. See­tõt­tu ei to­hi ka lem­mik­loo­ma oma­ni­kud oma kas­si­del las­ta väl­jas va­balt rin­gi joos­ta – Ani­ja val­la koer­te, kas­si­de ja teis­te lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­kir­ja jär­gi ei või nad hul­ku­da ava­li­kus ruu­mis ega teis­te ini­mes­te era­ter­ri­too­riu­mil. Omaet­te mu­re on su­vi­la­piir­kon­da­de­ga, kust tal­veks ta­ga­si kor­te­ri­tes­se ko­li­vad ini­me­sed, jä­ta­vad kas­sid ma­ha.

„Kaalume, kas te­ha kas­si­de kii­bis­ta­mi­ne ko­hus­tus­li­kuks. Sel ju­hul on või­ma­lik tu­vas­ta­da, kas va­balt rin­gi hul­ku­val kas­sil on oma­nik. Kaa­lu­me ka se­da, et toe­ta­da oma­nik­ke kas­si­de ste­ri­li­see­ri­mi­sel ja kii­bis­ta­mi­sel, ehk ai­tab see edas­pi­di hul­ku­va­te­le kas­si­de­le teh­tud ku­lu­tu­si vä­hen­da­da ning saa­me sel­le ra­ha eest te­ha val­lae­la­ni­ke jaoks mi­da­gi olu­li­se­mat,“ lau­sub Tõ­nu Kir­ves.

Eelmine artikkelRaasiku vallavalitsus otsib konkursiga arhitekti
Järgmine artikkelKehra Põrgupõhja päev oli pühendatud juubelitele