Ani­ja val­las al­ga­vad hea­kor­ra­ree­ded

452

MTÜ Pu­has Ring, kes uu­ris Ani­ja val­las kor­ral­da­tud kü­sit­lu­se­ga, mi­da ar­va­tak­se jäät­me­ma­jan­du­sest ja prü­gi sor­tee­ri­mi­sest, kut­sub koos­töös Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga ela­nik­ke üles pi­da­ma hea­kor­ra­ree­deid. Esi­me­ne hea­kor­ra­ree­de on käesoleval nädalal, 29. märt­sil. Keh­ras lii­gu­vad sel päe­val va­ba­taht­li­kud, kes tut­vus­ta­vad hea­kor­ra­ree­de­te ideed ja jul­gus­ta­vad prü­gi üles kor­ja­ma. Täp­sem in­fo on MTÜ Fa­ce­boo­ki le­hel. Esi­me­sest hea­kor­ra­ree­dest on lu­ba­nud osa võt­ta ka Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad ee­sot­sas val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­ga, töö­päe­va lõ­pus min­nak­se ko­ris­ta­ma Keh­ra jõeäär­set ala. Sa­mal õh­tul on hu­vi­li­sed oo­da­tud ko­ris­ta­mi­se tee­ma­del mõt­teid va­he­ta­ma Keh­ra sot­siaal­kes­ku­ses­se.