Ani­ja val­la te­gi­jaid va­lis 539 ini­mest

1703

Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te in­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel oli 539 vas­ta­jat. Kok­ku an­ti 9 ka­te­goo­rias 3482 häält, see on üle ka­he kor­ra roh­kem kui eel­mi­sel aas­tal. Kõi­ge roh­kem hää­le­ta­ti aas­ta spor­di­teo ka­te­goo­rias – seal te­gi oma va­li­ku 462 ini­mest, kuid ka kõi­gis üle­jää­nud ka­te­goo­ria­tes va­lis oma lem­mi­ku vä­he­malt 400 ini­mest. On to­re, et hää­le­ta­mi­sest osa­võtt oli nii ak­tiiv­ne ning te­gi­ja­te tun­nus­ta­mi­ne on muu­tu­nud Ani­ja val­la rah­va hul­gas olu­li­seks sünd­mu­seks, mär­kis val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug. Ta li­sas: „Eri­ti rõõ­mus­tab, et ka kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­ne oli ak­tiiv­ne ning mär­ga­ti häid ja te­gu­said ini­me­si meie üm­ber.“ Kok­ku esi­ta­ti Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le tä­na­vu 30 kan­di­daa­ti. Võit­jad esial­gu ei ava­li­kus­ta­ta, need kuu­lu­ta­tak­se väl­ja Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pi­du­li­kul kont­sert-vas­tu­võ­tul 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mis.