Ani­ja val­la saa­li­jalg­pal­li­meis­ter on taas Põr­gu­põh­ja

1538

16. det­semb­ril kor­ral­da­sid Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ja spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted 4. kor­da val­la meist­ri­võist­lu­sed saa­li­jalg­pal­lis. Tä­na­vu osa­lesid 7 võist­kon­da, kõik män­gi­sid oma­va­hel ühe män­gu.

Kol­man­dat aas­tat tu­li Ani­ja val­la meist­riks Põr­gu­põh­ja, kes või­tis 4 män­gu ja kaks män­gis vii­ki ning ko­gus 14 punk­ti. Esi­ko­ha mees­kon­nas män­gi­sid Fred­di Tur­mann, Priit Taal­mann, Siim Ur­va, Ant­ti Everst, Crei­ton Ko­ja­lo ja Maar­jo Si­rol. Tei­seks tu­li 12 punk­ti ko­gu­nud võist­kond 5 mii­nust: Re­ne Loog, Ce­vin Kuld­maa, Mar­tin Sa­lu­mäe, Ro­land Agu­raiu­ja ja Ta­lis Li­sa­kov. 3. ko­ha sai 11 punk­ti­ga Keh­ra All Stars, kus män­gi­sid Ris­to Unt, Ev­ge­ny Re­bo­tu­nov, Erik Vi­nog­ra­dov, Sv­ja­tos­lav Za­mi­ra­lov, Rei Ma­lõs­hev, Re­ne Kos­hens­ki, An­ton Bel­ja­jev ja Mak­sim Na­gor­nõi.

Ka nel­jan­daks tul­nud Ret­ro Com­pa­ny ko­gus 11 punk­ti. 5. ko­ha sai 6 punk­ti­ga FC Ju­niors, 6. ko­ha Ala­ve­re 5 punk­ti­ga ning vii­ma­seks jäi kõik män­gud kao­ta­nud võist­kond Kae Õu­du, mil­le koos­sei­sus võist­les ka tur­nii­ri ai­nus nais­män­gi­ja An­ge­li­ka Va­ris.

Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Ta­lis Li­sa­kov (5 mii­nust), pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks Fred­di Tur­mann (Põr­gu­põh­ja), pa­rim vä­ra­va­löö­ja oli Erik Vi­nog­ra­dov (Keh­ra All Stars), kes lõi kok­ku 11 vä­ra­vat, järg­nes Ta­lis Li­sa­kov 10 vä­ra­va­ga.

Eelmine artikkelRaa­si­ku Lion­sid ai­ta­sid üle Ees­ti laia­li ja­ga­da 2000 paa­ri jalg­pal­li­ja­la­nõu­sid
Järgmine artikkelSõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2017. aas­tal toi­mu­nust