Joker jät­tis jalgpalli Ki­hel­kon­na­der­bi või­du ko­ju

163
Vasyl Dmytrenko. Foto Mihkel Kuuse

MIH­KEL KUU­SE

Kol­ma­päe­va, 21. sep­temb­ri õh­tul toi­mus 3. lii­ga idat­soo­ni 18. voo­ru kesk­ne koh­tu­mi­ne, kus läk­sid vas­ta­mi­si Raa­si­ku FC Jo­ker ja Ani­ja JK. Koh­tu­mist oli kül­mast il­mast hoo­li­ma­ta jäl­gi­ma saa­bu­nud 69 ini­mest.

Mäng al­gas ko­du­mees­kon­na sur­ve­ga, aga Ani­ja me­hed pi­da­sid esial­gu vap­ralt vas­tu. Esi­me­se vee­rand­tun­ni lõ­puks said pu­na­mus­tad siis­ki kät­te tee­ni­tud edu­sei­su, kui nur­ga­löö­gi­järg­selt lõi pal­li mõ­nelt meet­rilt vä­ra­vas­se Fre­de­rik Pur­ru. Küm­me­kond mi­nu­tit hil­jem nõe­las Jo­ker te­ra­va vas­tu­rün­na­ku­ga, mil­le lõ­pe­tas täp­se löö­gi­ga Ja­nar Pra­gi. Ko­he järg­mi­sel rün­na­kul ku­ku­ta­ti Ani­ja rün­da­ja Jü­ri Dmit­ren­ko ka­ris­tu­sa­las vea vää­ri­li­selt. Mees asus ise pe­nal­tit löö­ma, kuid tu­gev löök rak­sa­tas vä­ra­va­lat­ti ning sealt väl­ja­ku­le ta­ga­si. Init­sia­tiiv jäi ko­du­mees­kon­na kät­te, kes ohus­tas mit­mel kor­ral Ani­ja vä­ra­vat. En­ne poo­la­ja lõp­pu jõu­ti­gi veel kor­ra si­hi­le. Taas sün­dis vä­rav nur­ga­löö­gist, mil­le kok­sas pea­ga võr­ku Fre­de­rik Pur­ru.

3:0 tu­le­mu­se­ga suun­du­ti poo­la­ja­pau­si­le. Teist poo­lae­ga alus­ta­sid ak­tiiv­se­malt Ani­ja me­hed, kes lõid 52. mi­nu­til ühe vä­ra­va ta­ga­si. Hea söö­du­män­gu tu­le­mu­se­na män­gi­ti vä­ra­va ees va­baks Va­syl Dmyt­ren­ko, kes pal­li tüh­ja võr­ku lük­kas. Häid või­ma­lu­si ava­nes edas­pi­di mõ­le­mal pool väl­ja­kut. Vä­ra­va­ni jõu­dis paar mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu Jo­ker, kel­le eest skoo­ris tei­se vä­ra­va ka Pra­gi, kind­lus­ta­des oma mees­kon­na­le 4:1 või­du ja täht­sad kolm punk­ti lii­ga­ta­be­lis­se juur­de.

Või­du­ga tõu­sis FC Jo­ker 34 punk­ti­ga ta­ga­si 2. ko­ha­le. Ani­ja hoiab 4. koh­ta 29 punk­ti­ga. Lii­ga lii­der on eel­mi­ses voo­rus Ani­jalt 2:1 kao­tu­se vas­tu võt­ma pi­da­nud Tü­ri Gan­vix JK 37 punk­ti­ga. JK Kuu­sa­lu Ka­lev, kes tee­nis eel­mi­ses voo­rus hooa­ja esi­me­se või­du 1:2 tu­le­mu­se­ga JK Loo üle, on 5 punk­ti­ga 11. ko­hal. Järg­mi­ne ning üht­la­si hooa­ja vii­ma­ne ko­ha­lik der­bi toi­mub kol­ma­päe­val, 5. ok­toob­ril kell 19 Raa­si­ku staa­dio­nil, kui vas­ta­mi­si on Jo­ker ja Ka­lev.

Eelmine artikkelKoo­li­de­va­he­li­se tea­te­jook­su­de võist­lu­se või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool
Järgmine artikkelOptimist klassi purjetajad lõpetasid hooaja Hara sadamas